E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

CHP VE HDP’NİN ÖZERKLİK VAADİ: TÜRKİYE’NİN PARÇALANMASININ ÖN AŞAMASI MI?
26 Nisan 2023 Çarşamba

Yer kürede yer alan devletlerde çeşitli yapılanma/örgütlenme türleri mevcuttur. Federal devlet ve üniter devlet, iki karşıt uçta yer alan devlet yapılanmalarıdır. “Özerklik” yapılanmasının mevcut olduğu ülkeler de vardır. Bir de, birden fazla bağımsız devlet tarafından oluşturulan konfederal yapılanmalar söz konusudur.

Federal devlet, egemenliğin federal devlet ile federe devletler arasında bölüştürüldüğü ve birden fazla federe devletten oluşan bir birleşik devlet yapısıdır.

Üniter devlet, devletin egemenliğinin tek bir merkezde toplandığı, ülke genelinde yeknesak bir siyasî  ve hukukî sistemin geçerli olduğu basit devlet şeklidir.

Üniter devlet yapılanmasında öncelikler yerelden ziyade merkeze ait olmasına karşın, federalizmde öncelikler yerele ve coğrafi örgütlenmelere aittir.

Konfe­derasyon, federal devletten farklı olarak bir devlet değil, bağımsız-egemen devletler tarafından oluşturulan bir devletler topluluğudur. Bu yapısıyla konfederasyon, birden fazla bağımsız devlet tarafından, uluslar arası hu­kuki kişiliklerini muhafaza etmek şartıyla, ortak ve sınırlı nitelikte belirli menfaatle­rini korumak amacıyla, özellikle de ortak savunmalarını sağlamak üzere kurulan ve üyelerine diledikleri zaman topluluktan ayrılma hakkı tanınan bir devletler topluluğu türüdür.

Bir devletin belli bir toprak parçası, üzerinde yaşayan insanlarla birlikte, ait olduğu devletten koparak/bölünerek bağımsızlaşması yoluyla, bir konfederal yapının üyesi olabilir. Bir devletin belli bir coğrafi bölgesinin bağımsızlığını ilan ederek bir konfederal yapının üyesi olması, kopma olan devletin ülkesinin parçalanması yoluyla gerçekleşir.

Bir ülkedeki özerk yönetimlerin bir araya gelmesi yoluyla konfederal yapı oluşturulamaz.

Bir devlet iki şekilde konfederal yapı içinde yer alabilir.

Birincisi, bağımsız bir devlet diğer devletlerle birlikte konfederal yapı üyesi olabilir;

İkincisi bağımsız bir devletin ülkesinin parçalanması neticesinde bağımsızlığını ilan eden bir devlet, diğer devletlerle birlikte konfederal yapı içinde yer alabilir.

Üniter, federal ve konfederal yapılanmalardan farklı olarak bir de “özerk yönetim” birimlerinin mevcut olduğu devlet yapılanmaları mevcuttur.

Demokratik bir rejimde, “özerklik”, anayasa ve kanunlarla belirlenen kamu hizmetleri kapsamında, özerk yapıya sahip yönetim birimlerinin faaliyetlerini, yerel halkın yararını gözeterek bağımsız bir şekilde yerine getirme, bu bağlamda, bir devletin sınırları belli bir bölgesinde yaşayan insan topluluğunun anayasal/kanuni yollarla sağlanan güvencelerle belirli sınırlar çerçevesinde kendi kendilerini yönetme hakkı olarak tanımlanabilir.

Demokratik özerklik, sınırsız bir hürriyet manasına gelmez ve anayasa ve kanunlarla belirlemiş sınırlar dışında kalan yetkiler bakımından herhangi bir sonuç ifade etmez. “Özerk kurum”lardan söz edilebilmesi için, yerel ölçekte, bazı vergilerin toplanması, bazı kamusal harcamaların yapılması vb. konularda malî yönden merkezi yönetimin vesayetinden uzak olunması gerekir.

“Özerklik” ile “konfederal” yapının bir arada mevcut olması düşünülemez.

Özerklik, tek başına sorunlu bir yapılanma değildir; demokrasi ile uyumsuzluğundan söz edilemez. Hatta yerel demokrasi ile daha uyumlu olduğu bile söylenebilir.

Federal, üniter ve konfederal yapılar gibi, özerk yönetim birimlerinin mevcut olduğu devlet yapılanmalarının da, peşin olarak, salt iyi ve elverişli oldukları söylenemez. Özerk yapılanmanın, ilişkili oldukları ülkeler için peşin olarak salt kötü olduğu da söylenemez.

Bazı ülkelerde federal yapı Anayasa ile mutlak koruma altındadır. Almanya ve Amerika bu kapsamda yer almaktadır.

Bazı ülkelerde üniter yapı anayasal güvence altındadır. Türkiye bu kapsamda yer alır.

Ülkemizde üniter yapı o kadar katı bir anayasal koruma altına alınmıştır ki, federal yapıya geçişi öngören politikaları savunan bazı partilerin, bu önerilerinden dolayı AYM tarafından kapatıldığı görülmüştür.

Bazı ülkelerde özerk yönetimler, demokratik zeminde uygulanmaktadır. İspanya (17 Özerk bölge var) ve İtalya (Alto-Adige Trentino Özerk Bölgesi) bu ülkelerden bazılarıdır.

Türkiye’de toplumun büyük ekseriyetinde gerek federal yapıya, gerekse özerk yönetim uygulamalarına yönelik çok ciddi ve katı şekilde karşı duruşlar söz konusudur.

CHP’li ve HDP’li Yöneticilerin Özerklik Vaadleri

Gerek HDP’li, gerekse bazı CHP’li (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bunlar arasında yer almaktadır) yöneticiler, özerklikle alakalı vaadlerde bulunmaktadırlar.

HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, “Özerkliği getireceğiz, özerklik Parti programımızda var. Bütün demokrasilerde yerel yönetimler güçlü, federasyonlar, federe devletler, kanton yönetimleri ya da özerk yönetimler söz konusu. Gelecek yüzyılda bir Kürdistan gerçeği olacak, federal devlet, özerk bölgeler. Özerkliğin inşası ve içinin doldurulması lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu, “…CHP kurultayında söylüyorum, yerel yönetim özerklik şartını mutlaka yerine getireceğiz, Roboskiyle, cezaevindekilerle helalleşeceğiz” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de bu konuya ilişkin benzer yönde açıklamalar yaptı

Özerklik vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu’nun, Diyarbakır cezaevinde yatmakta olan PKK’lı mahkûmlarla da helalleşeceklerini söylemesi üzerine, PKK’lı terörist elebaşlarından Mustafa Karasu, “kuru kuruya helalleşme olmaz, …özyönetim ve özerklik tanınacaksa helalleşmeye varız” dedi.

PKK ile birlikte faaliyetler yürüten KCK metinlerinde Türkiye, Irak, İran ve Suriye’de “özerk yönetim” modelinin tesis edilmesi hedeflenmiştir. Hatta her ne kadar KCK’nın metinlerinde “özerk yapılanma”dan söz edilse de, “konfederal” yapıdan da söz edilmiştir.

PYD Tüzüğünde, özerklik ve konfederal yapı ile alakalı şu ifadeler yer almaktadır: “Kürt sorununun Batı Kürdistan’da demokratik çözümü, demokratik özerkliğin sağlanması, …demokratik sosyalizmin sağlanması, …Kürdistan Ulusal Birliğinin Demokratik Konfederalizm çerçevesinde çözüme kavuşturulması”.

Benzer ifadeler PKK terör örgütünün metinlerinde de vardır. Buna göre, “demokratik sosyalizm çizgisi temelinde, demokratik konfederal yapılanmayı inşa etmek, Kürt sorununun bulunduğu ülkelerde çözümü Özerk Demokratik Kürdistan temelinde gerçekleştirmek”.

Esasen bağımsız bir devlet tesis etmeyi hedefleyen PKK/KCK terör örgütü, ABD ve diğer müstemleke ülkelerinin mutlak güdümü altında, Suriye’deki şartlardan faydalanarak, “DEAŞ ile mücadele” iddiası üzerinden kontrol ettiği alanlarda özerk yönetim görünümlü olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ortadan kaldırıcı yönde çabalar ortaya koymaktadır.

KCK terör yapılanması, Suriye’de hedeflenen özerkliği oluşturmak maksadıyla YPG (Halk Savunma Birlikleri) ve YPJ (Kadın Savunma Birlikleri) adıyla silahlı unsurlar teşkil etmiş, söz konusu silahlı unsurlar PKK’nın silahlı kanadı HPG’ye (Halk Savunma Güçleri) benzer bir şekilde örgütlendirilmiştir.

Irak, Suriye, İran ve Türkiye’de “demokratik özerklik”le birlikte planlanan “demokratik konfederalizm”, PKK’nın yeni yapılanmasında çerçeve rol oynamaktadır. 

Dünyada Özerkliği de Yakından Alakadar Eden Üç Tür Devletler

Burada, özerklikle alakalı nihai değerlendirmelere geçmeden önce, özerklik-ülkelerin parçalanması, bu amaçlara yönelik terör yapılanmalarının oluşturulmasında devletlerin rolleri konusuna ilişkin bir belirleme yapmak istiyorum. Bu belirlemeler bilinmeksizin, özerklikle alakalı sağlıklı değerlendirmeler yapabilmek mümkün değildir.

Genel bir değerlendirmeyle, yerkürede yer alan devletler için dörtlü ayrım yapılabilir:

Birincisi, diğer ülkeler üzerinde oyun oynayan, işgal etmek için demokrasi ve hürriyeti götürmek bahanesiyle işgaller gerçekleştiren, nihai hedeflerine ulaşmak için terör örgütleri kuran, kurduran, onları koordine eden, her türlü lojistik desteği bunlara sağlamaktan imtina etmeyen devletler. Bunların çoğu, demokrasi ve insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan devletlerdir. Amerika, Almanya ve diğer Batılı ülkeler, Rusya, Çin, bu grupta yer almaktadır. Amerika’nın Irak’ta, Suriye’de, Afganistan’da yaptıkları, Türkiye’ye karşı PKK aracılığıyla ortaya koydukları bunun en bariz misalleridir. Çin, İran, Rusya, Fransa vd. bazı ülkelerin Suriye’de, Irakta, Libya’da, Afrika’da yaptıkları da buna misal teşkil etmektedir.

İkincisi, oynanan küresel ya da bölgesel ölçekli oyunlarda figüran olarak rol alan devletler. Ukrayna’nın Rusya’ya karşı, Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı, Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan’a karşı Batılı güçler tarafından kullanılması bunun bazı misalleridir.

Üçüncüsü, birinci grupta yer alan ülkelerin hakkında oyun oynadıkları, bu ülkelerin işgal politikalarına maruz kalan, demokrasi ve hürriyetin getirilmesi adına ülkelerinde terör ve yıkıcı politikaların gerçekleştirildiği devletler. Amerika ve diğer birinci grup ülkelerden bazılarının, PKK vasıtasıyla Türkiye’ye yönelik uygulamaları, Suriye’de, DEAŞ, İŞİD vb. yapılara karşı mücadele adına, YPG vasıtasıyla bu ülkeyi işgal etmesi, Afganistan’da, Libya’da yaşananlar, bu gruptaki ülkelerle alakalı bazı misalledir.

Dördüncüsü, kendisi başka bazı ülkelere karşı oyun oynarken, kendisine karşı oyun oynana ülkeler. Mesela, Batılı devletlerin, Ukrayna vasıtasıyla Rusya’ya karşı doğrudan, Suriye üzerinde egemenlik sağlamak maksadıyla Rusya’ya karşı dolaylı olarak uygulanan politikalar yanında, bu ülkenin, Suriye’de, Libya’da, Ukrayna’da uyguladığı politikalar, yine Çin’e karşı Amerika ve diğer ülkelerin uyguladıkları politikalarla, Çin’in bu ülkelerin belli bölgelerde etkinliğini kırmak için dolaylı olarak, Tayvan konusunda doğrudan uyguladığı politikalar, bu gruba misal teşkil etmektedir. Benzer şekilde, Batılı ülkelerin İran hakkında yıkıcı yönde politikaları olduğu gibi, İran’ın da Irak ev Suriye’de hem bu ülkelere hem de bu ülkelerde etkinlik sağlamak isteyen Birinci gruptaki ülkelere karşı politikaları mevcuttur.

Türkiye’de Özerk Yönetim Uygulamalarına Karşı Tepkinin Temel Dinamikleri

Yukarıdaki genel izahatlardan sonra, özerklik konusuna ilişkin değerlendirmeleri daha gerçekçi zeminde yapabilmek mümkündür.

Özerklik, her ne kadar İspanya’da ve İtalya’da demokratik zeminde işlese de, Türkiye ve diğer üçüncü grup (hakkında oyun oynanan ülkeler) ülkelere yönelik harici güçlerin ilgili ülkeleri işgal etmek ve parçalanmalarını sağlamak maksadına aracılık etmektedir.

Terör eylemleriyle onbinlerce askerimizi, polisimizi, vatandaşlarımızı şehit eden terör örgütü PKK ve onun uzantısı HDP’nin, başına “demokratik” kelimesini koyduğu “özerklik” söyleminden öte talepleri mevcuttur. Çünkü HDP ve PKK adına yapılan açıklamalarda “özerklik”le birlikte “konfederal” yapıdan söz edilmektedir. Özerklikle konfederal yapılanma birlikteliği kesinlikle uyumsuzdur. Burada aleni şekilde “Kürdistan” adı altında ülkemiz bölünerek, Suriye, İran ve Irak’tan koparılacak toprak parçalarından teşekkül eden bir konfederal yapının tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Bu konfederal yapı içinde, bu ülkelerden koparılan/bölünen ve bağımsızlıklarını ilan eden konfederasyon üyesi devletler yer alacaktır.

Diğer yandan, AP’nin (Avrupa Parlamentosu) 1985’te Diyarbakır Cezaevi’nde yaşanan olaylara dair hazırlamış olduğu Balfe Raporu’nda “Kürt tutsaklar” ifadesi kullanılmıştır. Benzer şekilde, PKK ve HDP adına yapılan açıklamalarda, Kürt “tutsaklar” [“zindanlarda direnen ‘devrimci tutsak’lar” (PKK ve PAJK); “bütün ‘siyasi tutsak’lar” (HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk); “Kürt halkı ‘esir’, Öcalan ‘tutsak’ edilmez (HDP milletvekili Ertuğrul Kürkçü); “hapisteki bütün ‘tutsak’ların (HDP & Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Hasan Cemal)] ifadesi kullanılmıştır.

“Esir/tutsak”, hukukî bir kavramdır ve bir devlette, bu devlet ile savaşan yabancı ülke vatandaşlarının hukukî olarak esir olmasıdır. Gerek AP, gerekse HDP ve PKK adına yapılan “tutsak/esir” açıklamaları ile esasen PKK’nın özerklik adı altında konfederal yapı ilan etmek istediği bölgede bir Kürdistan devletinin var olduğu ve bu devlet vatandaşlarının da kendisi ile savaş halinde olan Türkiye Cumhuriyeti tarafından cezaevlerinde esir tutuldukları ifade edilmekte; özerklikten öte bir amacın olduğu bu söylemlerle de ortaya konulmaktadır.

PKK’nın, demokratik yaftalı özerklik kılıfı ile birlikte nihaî amacının konfederal yapılanma olduğu çok nettir. Ayrıca, PKK’nın mutlak kontrolünde olan HDP de benzer söylemleri dile getirmektedir. Bu sebepledir ki, HDP’nin “demokratik özerklik” yönündeki talepleri sadece görüntüden ibarettir ve asıl amaçları, özerklikle birlikte sözünü ettikleri konfederal yapıdır. Konfederal yapının tesis edilmesi de, ülkemizin belli bölgesinin Türkiye’den koparılarak bağımsızlaştırılmasından geçmektedir. Yani HDP ve PKK’nın asıl maksatları, ülkemizin özerklik yaftalı konfederal yapılanmalar yoluyla parçalanmasıdır.

Nihaî amacı bu yönde çok net bir şekilde belirginleşen PKK güdümlü HDP ile ittifak kuran, bu parti ile kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapan CHP yönetimi tarafından dillendirilen özerklik vaadinin de pek masum olduğu söylenemez. CHP-PKK güdümlü HDP ittifakının aleni oluşu, CHP ile HDP-PKK’nın özerklik vaadlerini yakınlaştırmaktadır.

PKK, başta Amerika olmak üzere tamamen Batılı müstemleke güçlerinin emrinde faaliyet göstermektedir. HDP’nin, PKK’nın bu misyonunun uzağında olduğunu söylemek için ya kör olmak, ya basireti bağlanmış olmak ya da bilerek Batılı müstemleke güçlerin ülkemizi ve bölgedeki İran, Irak, Suriye gibi ülkeleri “özerklik” adı altında bölme, parçalama, bu yolla konfederal yapıyı tesis etme çabalarının üzerinin örtülmesi çabasından başka bir şey değildir.

Kısaca ifade etmek gerekirse, Türkiye’nin bölünmesini amaçlayan başta Amerika ve diğer müstemleke devletlerin, PKK ve uzantıları olan terör örgütlerini mutlak olarak sevk ve idare ediyor olmaları, Amerika’nın özerklik adına PKK’nın mutlak uzantısı olan PYD/YPG yoluyla özerklik adı altında Suriye’nin bir bölgesinde terör devleti kurmak konusunda oldukça mesafe almış olması, PKK/PYD/YPG/HDP ittifakının ABD destekli olarak dile getirdikleri demokratik özerklik süslemeli konfederasyon söylemleri, HDP-CHP arasında yapılan ittifak pazarlıkları, CHP’nin özerklik vaadlerini de bu bütünün parçası haline getirmiş olmaktadır.

Bütün bu izahatlardan sonra şu söylenebilir: 14 Mayıs 2023 günü yapılacak seçimlerde Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, Millet İttifakının Mecliste, HDP olmaksızın çoğunluğu sağlaması imkânsız görünmektedir. Bu durumda, Mecliste Millet İttifakının HDP’ye rağmen kanun çıkarma şansı ve ihtimali bulunmamaktadır. Bu durum, Millet İttifakı ile Kılıçdaroğlu’nun, müstemleke güçlerin mutlak güdümündeki PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin tercihlerine mahkûm olması demektir. HDP de kesinlikle, nihaî amaçlarının gerçekleşmesi hedefine yönelik özerklik talepleri karşılanmaksızın, Millet İttifakı tarafından önerilen kanun tekliflerini kabul etmeyecektir. HDP’nin evet demeyeceği hiçbir kanun kabul edilemeyeceği için, Millet İttifakı, yasama faaliyetlerinde HDP’nin kuklası olarak hareket edecek, bunun neticesi, önce özerklik ilanı devamında da bağımsızlık yoluyla Kürdistan Konfederal yapılanmasının kurulması olabilecektir.

14 Mayıs günü bu amaçlar ve yıkıcı, bölücü, habis hedefler görülmeksizin oy kullanmanın ülkemiz açısından siyasî bedelleri çok ağır olabilecektir. Bu sebepledir ki, 14 Mayıs seçimleri doğrudan ülkemizin devam ve bekası ile alakalıdır. Bu seçimler neticesinde, ya ülkemiz parçalanacak, Türkiye Yüzyılı hayali rafa kalkacak, savunma sanayii ile diğer büyük projeler devre dışı bırakılacak, ya da ülkemiz kararlı şekilde şahlanışını sürdürecektir.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 17010 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
MİLLET İTTİFAKININ PKK GÜDÜMLÜ HDP’YE MAHKÛMİYETİ
4/13/2023
14 MAYIS SEÇİMLERİ: İYİCE PRESLENEN İYİ PARTİ İLE HDP İTTİFAKI
4/1/2023
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ: BİRİNDEN NUR AKAR, BİRİNDEN KİR (3)
3/15/2023
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ: BİRİNDEN NUR AKAR, BİRİNDEN KİR (2)
3/4/2023
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ: BİRİNDEN NUR AKAR, BİRİNDEN KİR (1)
2/21/2023
VAKİT, KİN VE HUSUMET DEĞİL, DUA VE VEFA VAKTİDİR
2/10/2023
BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE SAĞLANMASINA GEREK VARMI?
1/27/2023
6’LI MASANIN 6+1 FORMÜLÜ YÖNETİMDE NE KADAR İŞLEVSEL OLABİLİR?
1/12/2023
İMAMOĞLU, MENDERES VE ERDOĞAN’IN MAHKÛMİYETLERİ: HANGİSİ MAĞDUR?
12/25/2022
CHP GAYRI MİLLÎ BİR PARTİ MİDİR?
12/12/2022
SAHİPSİZ KÖPEKLERE BARINAK YAPMAYAN BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVLERİNE SON VERİLMELİ
11/28/2022
PKK DİYE MÜSTAKİL BİR TERÖR ÖRGÜTÜ YOKTUR: “NOKTA”
11/17/2022
AB ÜYESİ ÜLKELERİN POLİTİKA ÜRETME YETERSİZLİĞİNİN AĞIR BEDELLERİ
11/8/2022
AİLENİN SAPKINLIK VE SALDIRILARA KARŞI KORUNMASI: 30 EKİM YÜRÜYÜŞÜ
10/28/2022
AVRUPA ADALET DİVANI: SEVSİNLER SİZİN ÇOĞULCULUK ANLAYIŞINIZI
10/16/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (6)
10/5/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (5)
9/25/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (4)
9/14/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (3)
9/4/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (2)
8/24/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (1)
8/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (5)
8/2/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (4)
7/23/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (3)
7/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (2)
7/3/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (1)
6/22/2022
AMERİKADA BİR CİNSEL SAPIK DAHA “VAHŞİCE” İDAM EDİLDİ(!?!?)
6/10/2022
II. ABDÜLHAMİD: MUTLAK İSTİBDADÇI, KIZIL SULTAN MI?
6/2/2022
EVLADLARINI BU VATAN UĞRUNA ŞEHİD VERENLER İÇİN EN ACI OLAN…
5/26/2022
DEMOKRATİK YOLLARLA DEMOKRASİYE GEÇİŞ: 14 MAYIS 1950
5/17/2022
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KARARININ İPTALİ: YENİ BİR 367 VAKASI OLUR
5/7/2022
VAAAYYY BEEEE OSMAN KAVALA MELEKMİŞ(!?!?)
4/27/2022
PAÇALARI KANLA KİRLİ BİR ÜLKE “TÜRKİYENİN SİCİLİ BOZUK” DEMİŞ
4/20/2022
MANSUR SAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLME İHTİMALİ VAR MI?
4/12/2022
PAKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
4/5/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: SİSTEMİN “FİŞ”LE CİHAZA BAĞLANMASI
3/27/2022
AYM’NİN MEVCUT HÜKÜMET SİSTEMİNİ KİTLEYEN KARARI
3/19/2022
UKRAYNA: BÜYÜKLER TEPİŞİR, OLAN KÜÇÜKLERE OLUR!
3/11/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM AÇIKLAMASI: BOOOOM
3/4/2022
TÜRKİYE’DE MUHALEFET NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR?
2/25/2022
HDP AYM TARAFINDAN KAPATILMAZSA NE OLUR?
2/17/2022
İNSAN HAKLARI AVRUPA SINIRLARINDAN İÇERİ GİREMİYOR!!!
2/9/2022
DEMOKRASİ NEREDEN GEÇER; DİYARBAKIRDAN MI YOKSA…?
2/2/2022
İNANANLARIN İNANCINI YARALAYAN SERÇE (!?!?)
1/26/2022
ENES KARA İNTİHAR ETTİ, CEMAAT VE TARİKAT DÜŞMANLIĞI DEPREŞTİ
1/19/2022
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK (CUMHURBAŞKANLIĞI) SİSTEMİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?
1/12/2022
CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
1/5/2022
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 4 yorum var, 4 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
Misafir 8 Mayıs 2023 Pazartesi 18:02

sabredelim, AZ KALDI AZ... AK MI KARA MI belli olacak, AZ KALDI...

Yorumu oyla      0      0  
Misafir 7 Mayıs 2023 Pazar 21:54

Yorumcuların dikkatine… • İmlası çok bozuk, • Büyük harfle yazılan, • Habere değil yorumculara yönelik, • Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan, • Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren, • Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen, yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR. ne kadar da doğru bir uygulama, gerçekten de takdire değer. Sayın editöre bunu uyguladığı için en içten teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum

Yorumu oyla      0      0  
Merak etme sen 7 Mayıs 2023 Pazar 10:24

“Esasen bağımsız bir devlet tesis etmeyi hedefleyen…” cümlesi yeterliydi hocam:( manu mavar kıvamında köşe yazısı ülkeye değil suçluya yarar. Bize bu yazdıklarınızı tv de yutupta kayıtlı hatta tartışma proğramında anlatsanız daha bir aydınlanır millet. Şimdi sadece yazınız oldu kefereye cennet:( TC de özerklikte olmaz tükürüklü toprakta atılmaz! Emperyalist güçlerin petrolü iran sömürüsü planı bitince etnik soruna bir havagazı hepsi eş.k cennetine:( acımazlar saddam çok bu bölgede. Not:batılı federal mederal kendi öyle yönetim tesis etmiş lakin, biz bilmiyoruz. Bizde ihtiyaç duyulmadan gelmişiz bu günlere:) merak etmeyin, 15 mayıs sonrası tüm bu sorunlar çözilecek kendi kendine:).

Yorumu oyla      0      0  
ADNAN METİN 27 Nisan 2023 Perşembe 23:49

ADNAN METİN OLARAK AYNEN BAŞLIKINIZIN DOĞRU BİR TESPİT OLMUŞ SAYIN HOCAM YÜREĞİNİZE SAĞLIK BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ. CUMANIZ MÜBAREK OLSUN. SELAMÜNALEYKÜM.

Yorumu oyla      0      0  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
süper lig
Kasımpaşa
NBA
seçim
ROMA
GİB
Siyaset
Denver Nuggets
özgecan aslan cinayeti