E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
3 Kasım 2021 Çarşamba

 

 

Bazı ülkelerin Anayasalarında, kendisine önem atfedilen bazı hükümlerin değiştirilmesi yasaklanmıştır. Değiştirilmesi men edilen hükümlerin kapsamı ülkeden ülkeye değişebilmektedir.
Değiştirme yasağının kapsamına ilişkin en uç örnek 1919 Finlandiya Anayasasıdır. Bu Anayasada, Anayasanın hiçbir hükmünün değiştirilemeyeceği belirtilmiştir.
Norveç’te, “Anayasadaki ilkelerle çatışan” Anayasa değişiklikleri yapılamaz. Sadece, Anayasanın “ruhunu” değiştirmeyecek belli bazı hükümler değiştirilebilir (AY. md. 112). 
1949 Federal Almanya Anayasasına göre, değiştirilmesi yasak hükümler şunlardır: (1) Devletin federal yapısı, federe devletlerin yasamaya katılması; (2) insan onuru ve insan haklarının dokunulmazlığı ve vazgeçilmezliği, temel hakların, doğrudan uygulanırlığı ve yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlaması; (3) bütün kamusal iktidarların halktan kaynaklanması; (4) yasama organının anayasal düzene, yürütme ve yargı organlarının kanun ve hukuka bağlılığı; (5) baskıya karşı direnme hakkı, (6) Devletin Cumhuriyet şekli; (7) demokratik devlet; (8) sosyal devlet (md. 79/3).
Fransa (md. 89/son) ve İtalya’da (md. 139) sadece “hükümet şeklinin Cumhuriyet” olduğunu öngören anayasal hükmün değiştirilmesi yasaklanmıştır.
1964 Afganistan, 1962 Fas, 1906 İran, 1962 Kuveyt, 1947 Laos ve 1952 Yunanistan Anayasalarında monarşik devlet şeklinin değiştirilmesi yasaklanmıştır.
Avusturya (md. 44/3) ve İspanya (md. 168) Anayasalarında Anayasanın tamamının değiştirilebileceği belirtilmiştir. Hollanda, Brezilya, Kanada, Belçika, İsviçre, Finlandiya, Japonya gibi bazı ülkelerin Anayasalarında değiştirilmesi yasak hükümler yoktur.
Türkiye’de 1924 ve 1961 Anayasalarında, devlet şeklinin Cumhuriyet olduğunu öngören 1’nci maddenin, 1982 Anayasasında ilk üç maddenin değiştirilmesi yasaklanmıştır. 
Bazı ülkelerde monarşinin, bazı ülkelerde cumhuriyetin, bazı ülkelerde üniter yapının, bazı ülkelerde federal yapının değiştirilmesi men edilmiştir.
Değiştirilmesi yasaklanan hükümlerde, genel olarak iki temel eğilim mevcuttur. 
Birincisi, toplumsal mutabakatı yansıtan anayasal hükümlerin değiştirilmesi yasağı. Bu hükümler üzerinde tam bir toplumsal mutabakat mevcuttur. Bunlar, toplumda tartışma konusu olmayan ve uygulamada da sorunlar yaşanmayan hükümlerdir. 
Bu hükümler üzerinde toplumsal mutabakat mevcut olduğu için, böyle bir hükmün varlığı, kapsamı ve değiştirilmesi konusu kimsenin aklına bile gelmez. Çünkü çoğu değişiklik ihtiyaçları, uygulamadaki sorunlar sebebiyle ortaya çıkar. Bu tür ülkelerde uygulama temelli sorunlar yaşanmadığı için, böyle bir hükmün varlığı toplumsal rahatsızlıklara sebep olmaz.
Burada bir hatıramı paylaşmak istiyorum.
2012 yılında İstanbul’da yapılan Uluslararası Anayasa Kongresi’nde “Yeni Anayasa Yapımı Eşiğinde: Demokratik İradenin Anayasadaki Değiştirilmesi Yasak Hükümlerle Bağlanması” başlıklı tebliğ sundum. Tebliğ’de Almanya’daki değiştirilmesi yasak hükümlere de yer verdim. Bahsini ettiğim Almanya’daki değiştirilmesi yasak hükümler konusu, yanımda bulunan Berlin Humboldt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Michael Kloepfer’e soruldu. Kloepfer, bu kapsamda bir değiştirilmesi yasak hükümlerin olmadığını belirtti.
Almanya’da değiştirilmesi yasak hükümler konusunda toplumda o kadar üst düzeyde bir mutabakat mevcut ki, kendisi bir hukukçu olan Kloepfer, bu yasağın kapsamından bile haberdar değildir. Bunu, bir zaaf ve eksiklik olarak nakletmiyorum. Bazı konular, gündeme gelmediği zaman, muhtevası hakkında, uzmanının bile pek fazla bilgisi olmayabilmektedir. 
Bütün bu şartlara rağmen, ileride köklü değişiklik ihtiyacı hâsıl olduğunda, uygulamada bazı temel sorunlar yaşandığında, bu tür ülkelerde de, değiştirilmesi yasak hükümlerin varlığı ciddi tartışmalara konu olabilecektir.
Nitekim Almanya’da, iki Almanya’nın birleşmesi konusu, her ne kadar Anayasada yasaklanmış değilse de, siyasî partilerin, “iki Almanya’nın birleşmesini” savunmaları men edilmişti. Hatta Alman Komünist Partisi’nin 1956 yılında AYM tarafından kapatılma sebeplerinden biri de, iki Almanya’nın birleşmesini savunmasıdır. 1990’lı yıllarda bütün bu kanunî yasaklamalara rağmen iki Almanya birleşti. Muhtemelen birleşmeyi yasaklayan bu hüküm, Anayasada yer alsa ve bu hükmün değiştirilmesi de yasak olsa bile, toplumsal ve küresel ölçekli şartlar tahakkuk ettiğinde bu birleşme gerçekleşecekti.
İkincisi, vesayetçi güçlerin Anayasaya koydukları değiştirilmesi yasak hükümler. 
Bu da iki tür olabilir. 
(1) Vesayetçi güçler tarafından konulan değiştirilmesi yasak hükümler hakkında toplumda olumsuz düşünceler söz konusu değildir. Cumhuriyet, demokrasi, hukuk devleti vb.
(2) Halkın, bir kısmı hakkında olumlu, bir kısmı hakkında ise olumsuz düşüncelerinin söz konusu olduğu ve uygulamada da bazı sorunların yaşanmasına sebep olan değiştirilmesi yasak hükümlerin, vesayetçi güçler tarafından Anayasaya konulmuş olması. 
Bu durumda, Cumhuriyet, hukuk devleti vb. bazı değiştirilmesi yasak hükümlerin uygulanmasında sorunlar yaşanmayabilir. Fakat bu değişiklik yasaklarının koyucusu ve sahibi, halk değil, Anayasayı hiyerarşik yöntemle yapan vesayetçi güçlerdir. 
Bu durumda her ne kadar bazı değiştirilmesi yasak hükümlerle alakalı uygulamada sorunlar yaşanmasa da, rejimin devam ve bekası konusunda sorunlar yaşanabilmektedir. 
Burada iki tür sorundan söz edilebilir.
Birincisi, Cumhuriyet, hukuk devleti vb. uygulamada sorun yaşanmayan değiştirilmesi yasak hükümleri içeren Anayasa, hiyerarşik yöntemle, halkın iradesi olmaksızın kabul edildiği için, anayasalı rejim üzerinde halkın sahipliği söz konusu olamamaktadır. Rejimin sahibi, halktan ziyade, bazı halk kesimlerini de peşine takan vesayetçi güçlerdir. 
Halkın anayasalı rejime yönelik sıkı sahipliğinin mevcut olmaması, daha başka etkenlerle birlikte, vesayetçi güçlere anayasalı rejim üzerinde diledikleri zaman değişiklik yapma cesareti ve inisiyatifi sağlıyor. Her bir darbeye karşı, toplum, sistemin sahici sahibi olmadığı için, her ne kadar hoşnut olmasa da, etkili bir şekilde fiili engellemelere girişmiyor.
İkincisi, halkın iradesi olmaksızın belirlenen değiştirilmesi yasak hükümlerden bir kısmının uygulanmasında sorunlar yaşanabilmektedir. Burada, anayasalı rejimin, vesayetçi güçler tarafından halkın sahici sahiplenmesine bırakılmaması neticesinde ortaya çıkan halktan kopukluk sebebiyle yaşanan sorunlara bir de uygulamada karşılaşılan sorunlar eklenmektedir. Bu durumda, artık doğrudan halka dokunan sorunlar sebebiyle, halkta değiştirilmesi yasak hükümlere yönelik ciddi rahatsızlıkların meydana gelmesine sebep olabilmektedir.
Çift yönlü rahatsızlıkların giderilmesi yönündeki talepler ve sorunlu uygulamalar sebebiyle getirilen eleştiriler, bazen spekülatif tartışmalara sebep olabilmektedir. Bu sefer, değiştirilmesi yasak hükümlere yönelik sıkı koruma çabaları, rejim meselesine dönüşmekte, katı çatışmacı ortamda, sorunların reel zeminde tartışılması ortamı meydana gelememektedir.
Yaşanan iki tür sorunun reel zeminde tartışılamaması ve çözüm önerilerinin geliştirilememesi ciddi temel sorunlara sebep olmaktadır. Bunlar kısaca şöyle sıralanabilir:
(1) Anayasalı rejimin, halktan uzak tutulması neticesinde, vesayetçi anayasalı rejimin sürdürülmesinde inisiyatif, halkın demokratik iradesine değil, vesayetçi güçlere geçmektedir.
(2) Vesayetçi güçler, sahibi oldukları anayasalı rejimi, değiştirilmesi yasak hükümlerle halka karşı koruma yoluna gitmektedirler. Vesayetçi güçler kendilerini, darbeler döneminde Anayasayı diledikleri şekilde şekillendirme noktasından yetkili görürlerken, halkın yapacağı tasarruflarla, anayasalı rejime zarar vereceği yönünde yoğun korkular salmaktadırlar.
(3) Vesayetçi güçlerin, Anayasalı rejimin halka karşı korunması yönündeki çabalarının asıl amacı, demokrasiyi kökleştirmemektir. Demokrasilerde, “halk, kamu siyasetine ilişkin önemli sorunlarla alakalı belirleyici temel siyasi kararları, pozitif ve negatif olarak alma noktasından, hem yetkili olmalı, hem de doğrudan ya da temsilcileri aracılığıyla bu kararları gerçekten alıyor olmalıdır”. Demokrasinin özü, kendi mukadderatı hakkında halkın kendisinin söz sahibi olmasıdır. Vesayetçi güçler, halkın demokratik iradesine yönelik oluşturdukları derin korkularla, halkın inisiyatifini reddederek, demokrasiyi boğmayı amaçlıyorlar.
(4) Vesayetçi güçlerin, anayasalı rejimi halktan sakınmaları, halka karşı korumaya çalışmaları, ülkemizde o kadar olağan hale gelmiştir ki, halkın anayasal demokratik rejimle bütünleşmesi konusunda istekli olması gerekli olan kesimlerde bile, “halk bu anayasalı rejime zarar verecekmiş” şeklinde bilinçaltı saplantılar ortaya çıkmıştır. Bu saplantılar, vesayetçi güçlerin, halktan kopuk anayasalı rejimi sürdürebilmelerine önemli katkılar sağlamaktadır.
(5) Vesayetçi güçlerin eseri olan anayasalı rejimin halka karşı korunması yönünde halkta saplantıların oluşturulması, vesayetçi güçlerin en büyük projesidir. Mevcut anayasaya yönelik, özellikle genç kesimlerde, değiştirilmesi yasak hükümler sebebiyle yakın geçmişe kadar yaşanan ciddi sorunlar bilinmeksizin ya da görmezden gelinerek, ciddi sahiplenmeler mevcuttur. Bu durum, demokrasimiz açısından ciddi bir handikap teşkil etmektedir.
(6) Halkın belli kesimlerinde vesayetçi güçlerin himayesindeki anayasalı rejime yönelik sahiplenme hissinin gelişmesi ve diğer kesimler üzerinde de korkutma ve baskı oluşturulması, halkın geri kalan kesimlerinin bu korku ortamında en azından suskunluğa bürünmesine sebep olmaktadır. Bu zeminde, vesayetçi kesimin korkutma temelli baskıları, halkta anayasal demokrasi ile uyumlu bir Anayasanın yapılması konusunda öz güven eksikliğine sebep olmaktadır. Halktaki ülkeyi kendisinin yönetebileceğine yönelik özgüven eksikliği, demokrasinin kökleşmesi açısından ciddi bir sorundur.
(7) Vesayetçi olmayan bazı kesimlerin, vesayetçi korkutmalar sebebiyle anayasalı rejimi sahiplenme görüntüsü vermeleri, “celladına âşık olmak” gibi bir duruma sebep olmaktadır. Ülkemizde demokrasinin kökleşmesi, halkın, hür ve serbest iradesiyle yapacağı demokratik anayasa ve bu anayasal rejimle bütünleşmesi ile mümkün olur. Bu olmadıkça, anayasal demokrasinin ülkemizde kökleşerek kalıcı hale gelebilmesi mümkün olamaz.
(8) Değiştirilmesi yasak hükümler gündeme geldiğinde, vesayetçi güçler derhal, kurdukları rejimi korumak için, aslında kimsenin aklında bile olmadığı halde, laiklik konusunu gündeme getirerek, laikliğin elden gideceği yönünde yaygara yapıyorlar. Bu yaygara ortamında, konuşulması gerekli sorunlu konular konuşulamıyor. Yeni Anayasa yapılmasını isteyenler bile, bu vesayetçi korku ve baskı ortamında, ilk 4 maddeye kimseyi dokundurtmam noktasına geliyorlar. Oysa böylesine dehşetli korku ortamında, demokratik sivil bir Anayasa yapılamayacağı gibi, mevcut Anayasada da nitelikli değişiklikler yapılamaz.
Bütün bu belirlemelerden sonra, vesayetçi güçler tarafından konulan ve bir kısmı uygulamada sorunların yaşanmasına da sebep olan değiştirilmesi yasak hükümlerin halk tarafından kesinlikle değiştirilemeyeceğini söylemek, vesayetçi irade adına demokrasinin açıkça inkârından başka bir şey değildir. Bu düşünce, vesayetçi güçlerin iradesinin mutlak olarak KUTSALLAŞTIRILMASI ve halkın demokratik iradesinin de kesin olarak inkâr edilmesidir. Bir ülkede demokrasinin kökleşmesi, vesayetçi rejimin halka karşı korunması ile değil, ancak halkın iradesi ile bir anayasal rejimin kurulması ile olur.
İlke olarak, sözleşme yöntemi ile yapılan bir anayasada değiştirilmesi yasak hükümlerin olmaması gerektiği, böyle bir yasağın demokrasi teorisi ile uyumlu olmadığı kanaatindeyim. Ama toplumdaki hassasiyetler sebebiyle, bazı demokratik ülkelerde de olduğu şekilde, halkın mutabık kaldığı bazı hükümler değiştirilmesi yasak kapsamına alınabilirler.
Bu durumda, iki yol önerilebilir.
Birincisi, vesayetçi güçlerin yoğun baskıları ve yaydıkları korkular sebebiyle, bundan sonra sözünü edeceğim ikinci yol mümkün olmuyorsa, 1982 Anayasasındaki uygulamada sorunlara sebep olan, özellikle de Cumhuriyetin otoriterleşmesine, laikliğin otoriter, militan, dışlayıcı bir kimliğe bürünmesine, demokrasinin militanlaşarak ötekileştirilen kesimlere yönelik baskı unsuruna dönüşmesine, bu yolla hukuk devletinden uzaklaşılmasına sebep olan Anayasanın 2. maddesindeki “Başlangıc’a referans yapan hükmün ayıklanması gerekir. Değiştirilmesi yasak hükümlerde ya da diğer maddelerde mevcut olan anayasal nitelikte olmayan, resmi ideolojiye dönüşebilecek bütün hükümler ayıklanmalıdır. Değiştirilmesi yasak hükümlerin kapsamı, uygulamada suiistimallere sebep olmayacak şekilde daraltılmalıdır. 
İkincisi, sözleşme yoluyla yapılacak bir Anayasa ile anayasal rejimin halkın bağrında kökleşmesini sağlamak. Bunun neticesinde, halk anayasal sistemin hakiki sahibi olacaktır. Bu durum, vesayetçi güçlerin inisiyatif üstünlüğünü ortadan kaldıracağı için, yeni Anayasanın sözleşme yöntemi ile yapılmasını önlemeye yönelik vesayetçi çevrelerde çok büyük direnç ortaya çıkacaktır. Bu direncin aşılması neticesinde, cumhuriyet demokratikleşecek, demokrasi hukuk devleti ile bütünleşerek anayasal demokrasi kurulacak, demokratik cumhuriyet, bir demokraside olması gerektiği şekilde halkın mutlak sahipliğine geçecektir. 
Diğer yandan, “halk-anayasal demokratik cumhuriyet bütünleşmesi” neticesinde, Anayasada yer alacak toplumsal mutabakatı yansıtan değiştirilmesi yasak hükümler, Almanya’da olduğu gibi muhtemelen kimsenin gündemine bile gelmeyecektir.
Şayet Anayasada değiştirilmesi yasak hükümler olacaksa, bunun kapsamının, toplumdaki mutabakatı yansıtacak ve uygulamada sorunlara sebep olmayacak şekilde belirlenmesi gerekir. Misal vermek gerekirse, laikliğe ilişkin bir değiştirme yasağı olacaksa, Anayasada, sorunlu uygulamalara sebep olan, din ve vicdan hürriyetinin özünün hasar görmesine sebep olan otoriter, militan laikliğe kapı aralayacak hükümlere yer verilmemelidir. Benzer şekilde, Cumhuriyet ve demokrasiye yönelik değişiklik yasaklarının, demokrasiyi militanlaştırabilecek, cumhuriyeti otoriterleştirebilecek, Anayasayı, çoğulculuğu zedeleyici mahiyetteki resmi ideolojinin hamisi olan metin haline getirecek şekilde olmaması gerekir

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 25786 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 1 yorum var, 1 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
Murat 10 Kasım 2021 Çarşamba 07:19

Anayasa bu ülkenin teminatidir hic bir ülke anayasa olmadan yönetilemez ilk beş maddeniz ülkenin kuruluşunu kurucusunu ifâde ederve kimsenin gücü anayasası ihlal etmeye yetmez

Yorumu oyla      39      39  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
Eczacıbaşı
Kocan Kadar Konuş
GİB
İtalya
Fox
istanbul 10
Çankırı
iletişim
FİFA