E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

DEMOKRATİK YOLLARLA DEMOKRASİYE GEÇİŞ: 14 MAYIS 1950
17 Mayıs 2022 Salı

 

 

Siyasi tarihimize beyaz ihtilal” olarak geçen ve yeni bir çağın başlangıcı sayılan 14 Mayıs 1950 seçimlerinin 72. yıldönümündeyiz. Bir diğer ifadeyle, cumhuriyetin demokrasi ile taçlandırılmasının 72. Sene-i devriyesindeyiz.

Türk demokrasi tarihi çok dalgalı.

İlk demokrasi tecrübesinden bu yana çok sayıda inkıtalar yaşandı.

Ülkemizde ilk demokratik uygulamalar 1876 yılında gerçekleşti.

1876 Kanun-ı Esasi’de Meclis-i Umumi (yasama)’nin Meclis-ı Meb’usan kanadının üyelerinin tamamının halk tarafından hür ve serbest seçimlerle belirlenmesi usulü benimsendi.

Kanun-ı Esasi ve seçim kanunlarına göre ilk yasama seçimleri 1877 yılında yapıldı.

Meclis-i Umumî ilk toplantısını 20 Mart 1877 günü yaptı. Meclis-i Meb’usan, bu tarihten itibaren 56 kez toplandıktan sonra 28 Haziran 1877 günü Abdülhamid tarafından feshedildi.

1877 yılı içerisinde ikinci kez seçimler yapıldı ve Meclis-i Umumi 13 Aralık 1877 günü tekrardan toplandı. Meclis-i Mebu’san, 29 kez toplandıktan sonra, 14 Şubat 1878’de ikinci kez tatil edildi ve takriben otuz yıllık süreyle tekrardan toplantıya çağrılmadı.

Bu sebepledir ki, ilk demokrasi tecrübesi çok uzun süreli olmadı.

23 Temmuz 1908 günü Kanun-ı Esasi tekrardan yürürlüğe girdirildi. Abdülhamit 23 Temmuz 1908 tarihli “Meclis-i Meb’ûsân’ın İçtimaa Davet Olunması Hakkında İrade-i Seniye” ile Meclis-i Meb’ûsân’ı toplantıya çağırdı.

II. Meşrutiyet döneminin ilk çok partili seçimleri, Kasım-Aralık 1908’de yapıldı.

2012 yılına kadarki dönemde kısmen de olsa çok partili demokratik süreç yaşandı. 1912 yılında meydana gelen Babıali Baskınından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti, muhalefeti iyice sindirip iktidarını iyicene pekiştirdi. İzleyen yıllarda bu parti, devletin hâkimi haline geldi. Resmi olarak yürürlükte olan Anayasaya rağmen, anayasal rejim fiilen çöktü. 1912 sonrası dönemde İttihat ve Terakki’nin tek parti otoriter rejimi cari oldu, demokrasi rafa kalktı.

23 Nisan 1920 günü TBMM’nin ilk toplantısı ile tekrardan demokrasiye geçildi.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Hükümet tarafından, Şark ve Ankara İstiklal Mahkemeleri’nin kararlarına da atıf yapılmak suretiyle, 03.06.1925 tarihinde bütün merkez ve şubelerinin kapatılmasıyla birlikte ülkemizde tekrardan tek partili otoriter rejime geçildi.

1930 yılında yaşanan Serbest Cumhuriyet Fırkası (12 Temmuz 1930-17 Kasım 1930) denemesi demokrasiye geçiş için yeterli olmadı.

Ülkemizde tek partili rejimden çok partili rejime geçiş 7 Ocak 1946 günü Demokrat Parti (DP)’nin kurulmasıyla gerçekleşti.

Fakat demokrasiye geçiş için, partilerin birden fazla olması tek başına yeterli değildi. Demokrasinin varlığı için iktidarın demokratik usullerle değişmesi yolunun da açık olması gerekir. Bu vesileyle 7 Ocak 1946, demokrasiye değil, çok partili hayata geçiş tarihidir.

Nitekim 21 Temmuz 1946 günü yapılan ilk çok partili seçimler, açık oy gizli tasnif yoluyla her türlü hile ve şaibeye müsait şartlarda yapıldı.  Bu seçimlerde her türlü hileye başvurularak TBMM’deki sandalye sayısı CHP’nin istediği şekilde belirlendi.

Dolayısıyla, 1946 seçimlerinde DP %70 oy da alsa, gizli sayım sebebiyle DP’nin iktidara gelmesinin önünün kesilmesi mümkündü. Nitekim fiiliyat da bu yönde gerçekleşti.

Demokrasiye Geçiş Öncesinde Yaşananlar

1946-1950 yılları arası dönem, Türkiye’de tek parti uygulamaları ile otoriter bir rejim kuran CHP ile Demokrasiye geçiş özlemi ile mücadele eden DP arasında kıyasıya bir siyasi mücadeleye sahne oldu.

CHP, bu dönemde, DP’ye yönelik oldukça katı uygulamalar sergiledi. DP de, bu dönemde, bazen protesto şeklinde tepkiler vererek, bazen de sert siyasi söylemler dile getirerek CHP’ye karşı muhalefet görevini icra etti.

Siyasi süreçte CHP’nin çok partili hayata geçişe izin vermiş olması; demokrasiye geçiş için yeterli değildi.

Zihinleri en çok meşgul eden husus, “CHP’nin iktidarın hür ve serbest seçimler yoluyla el değiştirmesine izin verip vermeyeceği” meselesi idi.

Demokrasiye geçişin gerçekleşmemesi halinde çok partili hayatın hiçbir manası ve değeri yoktur. Sadece çok partili bir Cumhuriyete geçilmiş olması, demokrasi özlemi ile yürekleri tutuşan insanlarımız için kâfi değildi.

Kaç tane parti olursa olsun, demokrasiyi mümkün kılan şartlar mevcut olmadığı Cumhuriyet rejiminde, insanların yönetime etkin katılımının sağlaması mümkün değildir.

Demokrasiye geçiş için lüzumlu şartların sağlanması, Cumhuriyetin TAÇ’lanamsı manasına gelecektir.

İşte insanlarımız, “acaba Cumhuriyet, demokrasi ile TAÇ’lanacak mı, yoksa otoriter kimliği ile devam mı edecek?” sorusuna cevap aramakta idiler.

Demokrasiye geçilse de, bu geçiş, kolay olmayacaktı.

Ayrıca, şekli olarak demokrasiye geçiş de yeterli değildi.

14 Mayıs 1950 TBMM Seçimleri

1950 yılında TBMM seçimleri yapılacaktı.

Bu süreçte, zihinleri meşgul eden ilk husus, seçimlerin nasıl yapılacağı idi.

Bu soruya cevap kabilinden ilk siyasi mıntıka düzenlemesi seçim kanunu ile yapıldı.

14 Mayıs seçimlerinden kısa süre önce iktidar ve muhalefet partileri 16.02.1950 Tarih ve 5545 Sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununu üzerinde uzlaşarak çıkardılar.

Demokratik sistemin lüzumlu kıldığı hür ve serbest seçimler için bulunması gerekli olan seçimlerin, “genel, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm” esasına göre yapılması ve oyların “serbest ve şahsi olduğu” yönündeki ilkeler ilk defa bu kanunda yer aldı (md. 1).

5545 Sayılı Kanunda, serbest seçimin temel gereği olan “gizli oy ve aleni sayım”ın nasıl uygulanacağı (md. 91, 92, 101-110) ile oy serbestliğinin sağlanmasını ve baskının olmamasını sağlamak amacına yönelik ayrıntılı hükümler yer aldı.

Seçim güvenliğinin sağlanması, her şeyden önce seçmenlerin seçim sandıklarında serbestçe oy kullanabilmelerini ve oyların sayımına hilenin karışmamasının sağlanmasını lüzumlu kılmakta idi. Bunun için de kamu kudretinin sandıklarda baskı unsuruna dönüşmemesi gerekirdi.

Kamu kudreti ile mücehhez olarak önemli bir güce sahip bürokratik kesimin seçimler üzerinde baskı oluşturucu etkiler meydana getirmelerinin önlenmesi amacıyla, idare amirlerinin, zabıta amir ve memurlarının, askerlerin ve milletvekillerinin seçim kurullarında, milletvekili adaylarının aday oldukları seçim çevrelerinde seçim kurullarına seçilmeleri men edildi.

Yeni seçim kanunu ile, seçimlerin iktidar partisinin baskısı altında yapılması ve oy kullanımı ve sayımında hileli uygulamaların önlenmesi amacıyla muhalefet partileri ile bağımsızların da sandık başlarında gözlemci bulundurmalarına imkân sağlandı.

Muhalefet partililerine, önemli bir iyileştirme olarak, seçimlerden önce bir hafta süreyle iktidar partisi ile birlikte radyoda propaganda yapma imkânı sağlandı.

Önceki seçimlerde muhalefet partileri tarafından şikâyet edilen önemli konulardan biri de seçimlerin yargı denetiminde yapılmaması idi. 5545 Sayılı Kanunla benimsenen yeniliklerden bir de bu yöndeki taleplerin karşılanması oldu. Bu düzenleme ile “seçimlerin hâkim nezaret ve murakabesi altında yapılması” sistemi benimsendi.

Seçimlerin “hâkim nezaret ve murakabesi altında yapılmasını” öngören hüküm, hür ve serbest seçimler için son derece önemlidir. Çünkü önceki seçimlerde siyasi denetim söz konusu idi. Bu denetim şekli seçimlerde suiistimale açık idi. Dolayısıyla, yargı gözetim ve denetiminin benimsenmesi neticesinde, seçimler daha güvenceli ve şaibesiz hale getirilmiş oldu.

Kısaca ifade etmek gerekirse, 5545 Sayılı Kanunla, seçimlerin demokratik şekilde hür ve serbesti ortamında yapılması için lüzumlu olan bütün şartlar oluşturulmuştur.

Siyasi İktidarın Demokratik Yollarla El Değiştirmesi

14 Mayıs günü ülkemizde ilk kez hür ve demokratik seçimler yapıldı.

Hür, serbest ve şaibesiz şekilde gerçekleştirilen seçimlerde “Yeter Söz Milletin” sloganıyla seçimlere katılan DP TBMM’de büyük bir üstünlük sağladı.

Bu seçimlerde DP %53.5 oyla 416, CHP de %39.9 oyla 69 milletvekilliği kazandı.

14 Mayıs seçimlerinde, DP ezici bir çoğunlukla sandıktan çıkarken, 27 yıldır ülkeyi tek partili otoriter rejim olarak yöneten CHP Mecliste çoğunluğu kaybetti.

Her ne kadar DP seçimlerde TBMM’de ezici bir çoğunluğu sağlamış ise de, CHP yönetiminin iktidarı DP’ye devredip etmeyeceği konusunda tereddütler söz konusu idi.

Nitekim seçim sonuçlardan ciddi manada rahatsız olan bazı komutanlar CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye: “Şayet Cumhurbaşkanı isterse ‘seçimlere komünistler hile karıştırdı’ diyerek, sonuçlara müdahale edelim” mesajını verdiler.

Sadi Irmak aracılığı ile Çankaya Köşküne iletilen bu mesaja İnönü’nün cevabı şu şekilde oldu: “Halkın iradesinin kabul edilmesi ve sindirilmesi gerekir; şayet iktidarı DP’ye şimdi devretmezsek, yakın bir gelecekte bu Millet bizi tarih sahnesinden siler”.

Demokrasiye geçişle, Türkiye’de tarihinin en önemli ve en anlamlı işi başarılmış oldu.

14 Mayıs’ta yapılan hür ve serbest seçimler neticesinde Türkiye’de kansız bir şekilde demokrasiye geçildi ve demokratik cumhuriyete geçiş çabaları zaferle taçlandırılmış oldu.

Bu seçimler neticesinde, halka tepeden bakan, kendilerine “Beyaz Türk” de denilen, “Profesörün, mühendisin, mankenin, doktorun oyu ile köydeki sarı çizmeli Mehmet Ağa’nın oyu bir olamaz” diyen kibirli laikist seçkinler sınıfı mağlup oldu.

14 Mayıs günü siyasi iktidarın, kansız bir şekilde el değiştirmesiyle birlikte ciddi bir dönüşüm süreci başladı. Bu dönüşüm neticesinde, tek parti döneminin birçok gereğinin yerini demokratik değerler aldı.

Bu dönemde, tek partili baskıcı otoriter rejimin yerini, iktidarın demokratik yollarla el değiştirebildiği çok partili siyasi hayat aldı, siyaset, monist olmaktan çıkarak yarışmacı hale geldi, iktidara geliş ve gidişler demokrasiyle uyumlu olarak halkın siyasi tercihlerine bırakıldı.

Topluma yönelik, jakoben usullerle tatbik edilen değer, amaç ve hayat tarzı dayatmaları sona erdi; yerine, halkın değer ve taleplerinin dikkate alındığı demokratik bir düzen kuruldu.

Halkın çoğunluğu, temel kararların alınmasında hür ve serbest iradeleri ile seçmiş oldukları temsilcileri vasıtasıyla söz sahibi haline geldi.

Sivil hak ve hürriyetlerin tesis edilmesi çerçevesinde otoriter-militan laiklik anlayışının yerini, kısmen de olsa demokratik-hürriyetçi laiklik anlayışı aldı.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 27279 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KARARININ İPTALİ: YENİ BİR 367 VAKASI OLUR
5/7/2022
VAAAYYY BEEEE OSMAN KAVALA MELEKMİŞ(!?!?)
4/27/2022
PAÇALARI KANLA KİRLİ BİR ÜLKE “TÜRKİYENİN SİCİLİ BOZUK” DEMİŞ
4/20/2022
MANSUR SAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLME İHTİMALİ VAR MI?
4/12/2022
PAKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
4/5/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: SİSTEMİN “FİŞ”LE CİHAZA BAĞLANMASI
3/27/2022
AYM’NİN MEVCUT HÜKÜMET SİSTEMİNİ KİTLEYEN KARARI
3/19/2022
UKRAYNA: BÜYÜKLER TEPİŞİR, OLAN KÜÇÜKLERE OLUR!
3/11/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM AÇIKLAMASI: BOOOOM
3/4/2022
TÜRKİYE’DE MUHALEFET NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR?
2/25/2022
HDP AYM TARAFINDAN KAPATILMAZSA NE OLUR?
2/17/2022
İNSAN HAKLARI AVRUPA SINIRLARINDAN İÇERİ GİREMİYOR!!!
2/9/2022
DEMOKRASİ NEREDEN GEÇER; DİYARBAKIRDAN MI YOKSA…?
2/2/2022
İNANANLARIN İNANCINI YARALAYAN SERÇE (!?!?)
1/26/2022
ENES KARA İNTİHAR ETTİ, CEMAAT VE TARİKAT DÜŞMANLIĞI DEPREŞTİ
1/19/2022
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK (CUMHURBAŞKANLIĞI) SİSTEMİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?
1/12/2022
CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
1/5/2022
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 1 yorum var, 1 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
ADNAN METİN 19 Mayıs 2022 Perşembe 00:20

YÜREĞİNİZE SAĞLIK SAYIN HOCAM BENCEDE ATATÜRK İNÖNÜ VE CHP NİN TEK PARTİ DİKTATÖRLÜĞÜNE SON VERİLDİĞİ TARİHİ GÜN DİYORUM. BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ KOLAY GELSİN HAYIRLI ÇALIŞMALAR. SELAMÜNALEYKÜM.

Yorumu oyla      39      39  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
Gençlerbirliği
fransa
Ak Parti
TCMB
fatih terim
işte benim stilim
İlker İnanoğlu
yargıtay
madenci