E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
15 Temmuz 2021 Perşembe

 

 

Devletlerin ve milletlerin yaşadıkları tarihi hadiseler tek düze değildir. Hemen her milletin, tarihlerinde mutlu, huzurlu dönemleri olduğu gibi, yaşadıkları zorluklar da vardır. Bu zorluklar, bazen deprem, bazen kasırga, bazen de sel felaketleri şeklinde meydana gelmiştir. 
Bazen de devletlerin ve milletlerin tarihinde ayaklanmalar, dış saldırılar, iç karmaşalar, iktisadî buhranlar, askeri darbeler vb. hadiselere de rastlanmıştır. Bunların her birisi, değişen ölçülerde zorluklara, yoksulluklara, yaralanmalara, katliamlara vb. sebep olmuştur. 
Bazı hadiseler vardır ki, belli bir milletin ya da devletin mukadderatı açısından hayati derecede önemlidir. Bu hadiselerin neticesi bazı kereler yıkılışları beraberinde getirirken, bazı kereler, çeşitli zayiatlar yaşansa, ağır bedeller ödense de, neticesi kurtuluş olduğu için, ilgili devlet ya da millet, yeniden devam ve bekasını, varlığını sürdürebilme şansını elde etmiştir. 
İslam tarihinde Bedir, Uhud, Hendek, Mute vb. savaşlar, esasen bu kabilden tarihi hadiselerdir. Bedir harbinde Müşrikler galip gelse ve devamında Müslümanların tamamı katledilselerdi, belki de İslam Dini daha gelişemeden tarihin sayfalarında kaybolup gidecekti. 
Çanakkale Zaferi
Osmanlı Devleti yüzlerce kere savaştı, ülkeler fethetti, bazı kereler toprak kaybetti. Ama hiçbirisinde yok oluş tehlikesi yaşamadı. Ta ki Çanakkale harbine kadar.
Bu harb öncesinde işgalci güçlerin Osmanlı devleti için verdikleri karar şu şekilde idi: “Osmanlı Devleti hastadır, hatta ölümün eşiğindedir. Ne yapıp edip geniş coğrafi alana yayılan bu devleti dağıtarak üzerinde sömürge devletleri kuralım. Kurulan her bir sömürge devletini yönetelim, sömürelim, piyon gibi kullanalım, bir daha kıyamete kadar iki Müslüman devletin kesinlikle bir araya gelememesi için ne gerekiyorsa yapalım”.
Çanakkale harbi, Osmanlı devleti ve sonrasında kurulan Türkiye devleti için bir varlık-yokluk meselesi idi. Bu harb kaybedilseydi, işgalci devletler Osmanlı Devletini yıkmakla kalmayacaklar, yeni Türkiye Devletinin kuruluşuna da izin vermeksizin, bu devleti çeşitli devletlere peşkeş çekeceklerdi. Bu sebeple, Çanakkale zaferi olmasaydı, kurtuluş savaşı olur muydu ya da kurtuluş savaşı olsaydı da bunun neticesi bir zafer olur muydu? Meçhuldür. 
Çanakkale zaferi sayesinde, yeni Türkiye devletinin kurulmasına dahi izin vermeyecek şekilde Osmanlı Devletinin yer küreden tamamen silinmesini amaçlayan topyekün saldırıların engellenmesiyle, esasen sadece bir zafer elde edilmiş olunmadı, harici güçlerin bütün yok edici hesapları da büyük ölçüde alt üst edilmiş, büyük planları bozulmuş oldu. 
Peki, bu zaferin gerisinde ne var; düşman orduları silah ve teçhizat açısından Osmanlı ordusundan onlarca kat daha fazla olduğu halde, niçin Çanakkale’yi geçemediler?
Milli Şairimiz Merhum Mehmet Akif’in Türk Milletine hediye ettiği İstiklal Marşı’na derin manaları veren, Çanakkale’deki kahraman askerlerimizin taşıdıkları ulvi, manevi, ruhi vb. değerlerdir. Çanakkale destanının manevi boyutu ve ruhu anlaşılmadan, bu ruh ortaya çıkarılmadan, İstiklal marşının satır aralarında serpilmiş olan, ona ruh veren maneviyat anlaşılamaz. İstiklal Marşı, Çanakkale zaferine yansıyan ruhun satırlara dökülmüş halidir. 
Peki, Çanakkale harbinin zaferle neticelenmesini sağlayan ruh ve bu ruhu teşkil eden manevi değerler nelerdir? Biraz buna temas etmek istiyorum.
(1) Hamiyet-i diniye ve hamiyet-i milliye. 
Bir söz var: “Bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek başıyla küçük bir millettir”. 
“Himmet” kelimesi, “gaye, ideal, hedef, maksat” vb. manaları ifade etmektedir. 
“Ey oğul nedir senin gayen ve maksadın?” şeklindeki sorunun cevabı burada saklıdır. 
Peki, bu soruya nasıl cevap verilebilir?
Bu soruya cevap kabilinden, bazı insanlar ailesini, bazıları milletini, bazıları nefsani isteklerini, bazıları midesini, bazıları eşkıyalığı, bazıları sapkın bir hayat tarzını, bazıları kendi çıkarlarını hedef ve amaç edinir. Bazı insanlar, hedeflerine bütün insanlığı koyarlar. 
İnsanın kıymeti ve değeri, hedef ve gayesine göre bilinir, ölçülür, takdir edilir. 
Bir kişi hedefine nefsani istek ve arzularını koyduğu zaman, bütün enerjisini bu yönde harcar, tamamen bu hedefe yönelir. Başka amaç ve hedeflerle pek ilgilenmez. Mesela içinde yaşadığı devlet işgale uğrasa, bu kişi meseleye işgalin tehlikeleri açısından değil, nefsani istek ve arzularının aksayıp aksamaması açısından bakar. Bu yöndeki istek ve arzuları zarar görmüyorsa, işgal onu ilgilendirmez. Benzer durum bencil kişiler için de söz konusudur. Bu kişinin şahsi çıkarları her şeyden önemlidir. Kişisel çıkarları zedelenmiyorsa, ülkeyi, Rusların, Amerikalıların veya içinde yaşadığı halkın seçtiği kişilerin yönetmeleri arasında fark yoktur.
Bir kişinin himmeti, hedef ve gayesi milleti, vatanı, dini (hamiyet-i diniye, vataniye ve milliye) ise o, vatanın, dinin ve milletin beka ve selameti için her şeyini feda edebilir. İnsan, şahsi menfaatlerini değil, milletin, vatanın ve dinin menfaatlerini öncelediği zaman, hamiyeti, milletin, vatanın ve dinin menfaatleriyle bütünleşir. Bu değerler tehlikeye düştüğü zamanlarda, bu kişi kişisel çıkarlarını, nefsanî istek ve arzularını, ailesini, çocuklarını, kısaca vatan, din ve milleti haricindeki her şeyi göz ardı edip, hayatını ortaya koyarak bir çaba içerisine girer. 
“Vatan sağ olsun” sözü, esasen bu anlayışın sembol göstergelerinden biridir.
Çanakkale harbinde yaşananlar, bu sözün fiiliyata yansımasının zirvesidir. 
Merhum Âkif, bu hakikati İstiklal Marşında şu mısralarla ifade etmiştir:
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? 
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.
Akif bu mısraları, Çanakkale’deki ulvi ruhu, müşahade ederek, ruhunun bütün derinliklerinde hissederek yazmıştır. Muhtemeldir ki, Çanakkale ve Kurtuluş harblerindeki ağır şartlar yaşanmasaydı, Akif’ten de böyle mısralar satırlara dökülemezdi.
Şair Mithan Cemal Kuntay da, bu mısraları tamamlayacak şekilde, şunları yazmıştır: 
“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır;
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır”.
Çanakkale Savaşları sırasında 276 kg’lık top mermisini tek başına kaldıran ve İngiliz zırhlısı Ocean’ın batmasını sağlayan Seyit Onbaşı, bu hareketiyle tarihin seyrini değiştiren kahramanlar arasında yer aldı. Seyit Onbaşı, Çanakkale’deki kahramanlardan sadece biridir. O’nun gibi daha niceleri var; bizler onların neler yaptıklarını teker teker bilemiyoruz; ama, onların bütün olarak yaptıklarının tamamına “Çanakkale Zaferi” ya da “destanı” deniliyor. Çanakkale zaferinde yaşananlar, hamiyet-i diniye, milliye ve vataniyenin zirvesidir.
(2) Hamiyet-i milliyeyi ve vataniyeyi tamamlayıcı manevi güç: İman.
İman, hamiyet-i diniye, milliye ve vataniyenin en büyük güç kaynağı, bir nevi ruhu hükmündedir. İmanın derecesi yükseldikçe, kişilerin, hamiyet-i diniye, milliye ve vataniye için yapabilecekleri üst düzeylere çıkıyor. Bu hakikati bir İslam âlimi şu sözle ifade etmiştir: 
“Hakikî îmanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir  ve îmanın kuvvetine göre, hâdisatın tazyikatından kurtulabilir”.
Merhum Akif de aynı hakikati şu mısralarla ifade etmiştir: 
Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar; 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar, 
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?
Bir de merhum şairlerimizden Ali Ulvi Kurucu’yu dinleyelim: 
Bir azm, eğer îman dolu bir kalbe girerse,
İnsan da o îmandaki son sırra ererse,
En azgın ölümler ona zincir vuramazlar,
Volkan gibi coşkun akıyor, durduramazlar.
Bu sözlerde ve mısralarda ifade edilen hakikatler, Çanakkale’de birebir yaşanmıştır. Bu yaşananlar o kadar ulvi, yüce bir ruh ve kahramanlık halidir ki, Akif bu hakikati, “Çanakkale Şehitlerine” şiirinde “Bedrin Arslanları ancak bu kadar şanlı idi” mısraı ile ifade etmiştir.
İşgalcilerin Çanakkale harbinde Osmanlı Devleti’ni yıkmak için giriştiği saldırılara karşı dağlar gibi sağlam imanlı askerlerimiz, Allah’ın muhafazasıyla, mukavemet ettiler. Bu iman gücüyle ortaya çıkan Çanakkale savunmasının azametini hakkıyla müşahede eden Akif, bu hakikati, yüreğinin ve vicdanının derinliklerinden gelen seslenişle şu şekilde ifade etmiştir: 
“Bütün dünya toplanıp hücum etse, yine Çanakkale sükût etmez, düşmez!”. 
Bu sözler, Akif’in, kurtuluşa, istiklale olan inancını ve ümidini dile getiriyor. Çanakkale harbinde yaşananlar, imanın tekniğe meydan okumasından başka bir şey değildir. Zahiri şartlarda, teknik donanım olarak, işgalci devletlerin ordusu Osmanlı ordusundan onlarca kat üstün olduğu halde, zaferin bizim lehimize olması bunun en bariz delilidir.
(3) Ölümü Öldürmek ya da Ölüm Korkusunu Yok Etmek
Ölüm nedir? Sorusunun cevabı, bu konunun bütünlüğü içerisinden çok önemlidir. 
Ölüm, bazılarına göre yok olmak, bazılarına göre ise mekan değiştirmek, dünyadan ahiret âlemine göç etmektir. Bu ikinci telakkiye göre, ahirete yönelik en büyük amaç Allah’ın rızasına nail olarak cennete gitmek, orada başta peygamberler olarak bütün sevdikleri ile ebedi olarak bir arada yaşamaktır. Allah’ın rızasına nail olmanın ve cennetteki âli makamlara erişmenin yollarından biri de, vatan, millet ve din uğruna şehit olmaktır. Bu amaç için savaşan biri için, şehid olmak, ölerek toprak olmak değil, en büyük ve ebedi bir kurtuluşa ermektir.
İşte bu inanç ve ruh hali, kişilere ölüme karşı bir korkusuzluk veriyor. Bedir’de, Uhud’da, Hendek’te, Mute’de Cenab-ı Hakkın ihsan ettiği zaferin gerisinde bu ruh ve inanç vardır. Aynı hakikat, Çanakkale harbinde de bariz olarak geçerli olmuştur. 
Ölümden korkanlar, ne kahraman olurlar ne de zor şartlarda zafere gidebilirler. Burada Mute harbi hakkında kısa bir anekdot nakletmek istiyorum.
Mute savaşı, Müslümanlarla Rumlar arasında M.S 629 yılında yapıldı. Bu savaşta, Müslüman askerlerin sayısı 3.000, Bizans askerlerinin sayısı 100.000 civarındadır. Rum Kumandan bir keşif birliği göndererek Müslümanların 3.000 civarında olduğunu tespit eder. Keşif birliğindekiler (biri hariç), “Rum kumandana geri dönmesini, bir müfreze askerin galibiyet için yeterli olduğunu” söyler. İçlerinden biri, “kumandanım, bir tarafa gitmeyin, çünkü karşımızda ölümden korkmayan askerlerden oluşan bir ordu var” der. Kumandan savaşa katılır ve neticede, bu zahiri güç dengesizliğine rağmen, Müslümanlar galip gelir.
Müslümanların bu savaşta muzaffer olmalarının sırrı, “iman gücü, ölüme karşı korkusuzluk, şehitlik ve gaziliğin haiz olduğu ulvi makamlardır”.
Tayvan Boksunda boksörlere verilen ilk ders şudur: 
“Ölümden korkmayacaksın, ölümden korkan, maça %50 dezavantajla başlar”.
Tayvan boksunda verilen bu ilk ders ile Mute, Bedir ve Çanakkale savaşlarındaki ölüm korkusuzluğu neticesinde ulaşılan zafer aynıdır. İnsan, ölüm korkusuzluğu neticesinde, olağanın onlarca katı güç ve dirence ulaşıyor. Şehidlik makamına ilave olarak gaziliğin kudsiyeti, bu manevi gücü bir kat daha ziyadeleştiriyor.
Bu sebepledir ki, Merhum Akif, İstiklal Marşına şu mısralarla başlıyor; 
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
Akif, bu mısralarla, Çanakkale ve İstiklal harblerindeki korkusuzluğa vurgu yapıyor.
(4) Bedel Ödemeyi Göze Almak ve Ödemek. 
Her nimetin bir bedeli vardır. Bazı bedeller az, bazı bedeller ise çok yüksektir. Bedava nimetin kıymeti bilinmez. Ödenen bedel yükseldikçe, kıymet de artar. 5 lira ödenen bir taşın kıymeti önemsizdir. Ama yüz milyar liralık bir elmas taşın bedeli çok ağırdır. Bu bedeli ödeyen bir kişi elmasın korunması için çok büyük çaba harcar, varını yoğunu ortaya koyar. 
Hamiyet-i milliye, diniye ve vataniye sahibi biri, vatanı için bütün hayatını ortaya koyabilir. Bunun manası, vatan, millet ve din, kişinin hayatını bile feda edebileceği yüce değerlerdir. Bir neslin hayatını bedel olarak ödediği bir vatan, o millet için çok kıymetlidir ve gerekirse aynı bedeller tekrardan ödenir. 
Bu millet, Çanakkale harbinde bu bedeli en ağır şekilde ödedi. Bu hakikati, Merhum Akif şu mısralarla ifade etmiştir: 
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? 
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.
Bu mısralar, Çanakkale’de, İstiklal harbinde ödenen bedeller sebebiyle bu vatanın bir tek çakıl taşından vatanın bütününe kadar haiz olduğu kıymetin büyüklüğünü yansıtmaktadır. Âkif’in İstanbul için söylediği: “Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behâdır; Bir sengine yek pâre Acem mülkü fedadır” mısraları aslında, tüm vatan sathı için söz konusudur.
Bir şeyin kıymetli olduğunu bilmek yetmez, onu sahiplenmek ve muhafazasına çalışmak da önemlidir. Peki, bu nasıl olacaktır? Akif bu soruya iki yönden cevap verir. 
Birincisi, Âsım’ın nesli projesi. Akif, Âsım’ın Nesli projesi ile ülkenin hem kurtulacağına hem de ilelebed yaşayacağına inanmıştır. Ona göre, Ülkenin geleceği yukarıda sözünü ettiğimiz bütün değerleri haiz erdemli kuşaklarla; yani Asım’ın Nesli ile mümkündür. 
İkincisi, bu neslin, vatanına ve milletine canları pahasına sahip çıkmasıdır. Merhum Akif bu hakikati şu mısralarla ifade eder: 
Sahipsiz olan memleketin batması haktır;
Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.
15 Temmuz: Türk Halkının Kahraman Direnişi.
İşgalci güçler Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da ülkemiz üzerinde oynadıkları oyunlardan vazgeçmediler. Şimdiye kadar yapılan darbelerden, Türkiye’yi mağdur edici yöndeki çeşitli politikalara kadar hep bu oyunları sahneye koydular. Demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları savunuculuğunu dillerinden düşürmeyen bu güçler, bütün bu değerleri alt üst edecek yönde politikalara imza attılar. PKK, kendilerinin terör örgütü listesinde yer aldığı halde, bu örgütü, sonuna kadar beslediler, sevk ve idare ettiler ve hala da bu işi sürdürüyorlar.
Bu güçler, FETÖ ihanet örgütünü de aynı şekilde himaye ediyorlar. Bu himaye ve destek, Batılı güçlerin, ahlaki noktadan en üst düzeyde sorunlu, iğrenç yüzünü teşhir ediyor. Terör örgütlerini bizzat kurduran, sevk ve idare eden ülkelerin insan hakları ve hukuk devletinden bahsetmelerinin, ahlaki açıdan tutarlılığı sıfırdır.
Bu sebeple 15 Temmuz, işgalci güçlerin, Çanakkale saldırılarından ve istiklal harbinde ülkemizi işgal girişiminden hiçbir farkı yoktur. Sadece yöntem farklıdır. Önce, devlet ve toplumun tüm kılcal damarlarına, FETÖ’cü teröristlerin yerleştirilmesi sağlandı. Sonra da, bu terör yapılanması yoluyla 15 Temmuz günü işgal teşebbüsü gerçekleştirildi.
Bu millet yüksek ferasetiyle, bu niyeti 15 Temmuz ihanet kalkışmasının daha ilk anında fark etti ve derhal sokaklara, meydanlara inerek, kendi mukadderatına bizzat el koydu. 
Ben o gece Kızılay Meydanında ve Genelkurmay Başkanlığının önünde, asil milletimin Çanakkale ruhunu yansıtan direnişini hakkalyakin yaşadım ve müşahade ettim. Bu ulvi ruh hali, yaşanan hadiseler sadece ayak ayak üstünde TV’de izlenerek anlaşılamaz. 
İhanet kalkışmasının aktörleri F16’larla sonik bomba sesleriyle her tarafa korku salmaya çalıştılar. F16’ları, ağır silahlarla etrafa yaylım ateşi açan Helikopterler takip etti. Bu vatanın işgaline karşı durmaya karar veren bu necip millet hiçbir şekilde geri adım atmadı.
Meydanlardaki ve sokaklardaki vatanperver vatandaşlarımız, o esnada “gerçek bomba-sonik bomba” ayrımını bilmiyordu. Her bomba sesinde bir yerlerin bombalandığı sanılıyordu. Bütün bu bombalamalar, bu kahraman milleti sokaklardan, meydanlardan dağıtmaya yetmedi.
Hain militanlar, Meclis bombaladılar, tankları kahraman vatandaşlarımızın üzerine sürdüler, ama yüreği satılmış bu hainler, kahraman yiğitlerimizi korkutamadılar. Kimisi tankların karşısında imanlı göğüslerini gererken, vücutlarını korkusuzca tankların paletleri altına atarken, kimisi fevkalade çabalarla tankları teslim aldılar. Bütün bu katliamlara, korkutma teşebbüslerine rağmen bir adım geri gitmeyen yiğitlerimizle, Çanakkale’de şehit olacağını bile bile bir santim geri gitmeyen kahramanlarımız arasında zerre kadar fark yoktur.
Bu gecede insanlarımızda öylesine yüce bir ruh hâkimdi ki, gözünün önünde yüzlerce kişinin hunharca şehit edilmesi, bu insanlarımızı korkutamadı. Bu azim iman gücüyle, Genelkurmay Başkanlığının kalın demir parmaklıkları dümdüz edildi, yetmişlik, seksenlik dedeler F16’lara sapan taşı attılar. O da biliyor ki sapan taşı ile bir uçak düşürülemez. Ama bu hareket, kahraman insanlarımızın hangi yüksek ruh hali ve motivasyonuyla hareket ettiklerini gösteriyor. O sapan taşının, maddi etkisi olmayabilir ise de manevi tesirini ancak Allah bilir.
Çanakkale destanını yazan kahraman askerlerimizde bulunan ve yukarıda izahı yapılan ulvi ruh, eksiksiz şekilde 15 Temmuzda vatanımızın işgalden kurtulması için her şeyini ortaya koyan vatandaşlarımızda da vardı. Bu ruh olmasaydı, muhtemelen 15 Temmuz kalkışması başarılı olabilirdi. Bu ruhla hareket ederek, 15 Temmuz destanını yazan tüm vatandaşlarımız, tıpkı Çanakkale ve Mute harblerindeki gibi, güçlü imanıyla teknolojik güçleri bertaraf ettiler. 15 Temmuzda, meydanlardaki kahramanlarımızın, hamiyet-i diniye, vataniye ve milliyeden ve sarsılmaz iman gücünden başka silahı yoktu. Bu sebepledir ki, 15 Temmuzu, Çanakkale’de zaferi getiren ruhtan farklı görmek, Çanakkaleyi de 15 Temmuzu da anlamamak demektir. 
Kısaca, 15 Temmuzda, Türk halkı, hayatlarını ortaya koyarak, 251 şehit vererek, merhum Âkif’in “Sahipsiz olan memleketin batması haktır; Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır”, “Bir azm, eğer îman dolu bir kalbe girerse; İnsan da o îmandaki son sırra ererse; En azgın ölümler ona zincir vuramazlar; Volkan gibi coşkun akıyor, durduramazlar” şeklindeki mısraların gereğini yerine getirmiştir. 
Halkımızın ülkesine yönelik bu bilinçli sahiplenmesinin yer kürede bir benzeri yoktur. Milletimizin bu ulvi ruhundan haberdar olmayan bazı zavallılar diyorlar ki: 
“Darbe kalkışması gece 03:00’de olsaydı, darbe engellenemezdi”.
Ben de diyorum ki, Çanakkale destanını yazan kahraman yiğitlerimizle aynı ruha sahip bu milletimiz, bu ruha sahip olduktan sonra, darbe teşebbüsünün hangi saatte yapıldığının bir önemi yoktur. Ama bu ruhu bilmeyenlerin, yaşamayanların bu gerçekliği idrak edebilmeleri mümkün değildir. 
Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuz benzeri bir hadise yaşatmasın. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun, rabbim Resulullaha komşu eylesin. 
Esasen 15 Temmuz kuşatma teşebbüsü hala devam ediyor. Bu bilinç ile bu teşebbüsü tamamen bertaraf edinceye kadar hukuk içinde mücadelenin sürdürülmesi icap ediyor.
Ruhları, 15 Temmuz kahramanlarının, şehit ve gazilerinin ruhları ile bütünleşen tüm vatandaşlarıın “Demokrasi ve Milli Birlik gününü” can-ı gönülden tebrik ediyorum.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 29241 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 2 yorum var, 2 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
Celaleddin 24 Temmuz 2021 Cumartesi 19:29

Bu son derece kiymetli manalari ihtiva eden yaziyi kaleme aldiginiz ve istifademize sundugunuz icin tesekkur ederiz. Allah razi olsun..

Yorumu oyla      39      40  
Mustafa 18 Temmuz 2021 Pazar 22:05

Tebrik ederim.Eline diline sağlık

Yorumu oyla      39      39  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
Serdar Ortaç
Recep Tayyip Erdoğan
Ahmet Kural
İstanbul Başakşehir
IŞİD
Ankara
Vedat İnceefe
TV8
Ahmet Kaya