E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (2)
3 Temmuz 2022 Pazar

 

 

NATO’nun Amaçları, İnsan Hakları ve Sair Değerler

Önceki yazımızda NATO’nun kuruluş amaçlarına değinmiştik. Elbette ki üyelerinin de bu amaçlarla uyumlu bir hukuki düzene sahip olmaları ve politikalar uygulamaları icap eder.

NATO, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, çoğulculuk, hürriyet vb. insanî değerlerin yaşatılmasını ilke edinen ülkeler tarafından kurulmuştur. Bu ülkeler için genellikle ileri demokrasi, anayasal demokrasi, liberal demokrasi vb. nitelemeler yapılmaktadır.

NATO’nun amaçları arasında kilit konumunda olan kavram “insan hakları”dır.

NATO ve üyelerinin, insan haklarını hukuk dışı fiillerle esaslı bir şekilde zedeleyen, bazı fiillerinin insanlığa karşı suç teşkil ettiği terörizmle, terör örgütleri ve filleri ile olan ilişkileri ve mesafeleri, insan hakları sicillerinin belirlenmesinde birinci derecede ölçüt değere sahiptir.

NATO’nun amaçları zemininde, hem NATO’nun kurumsal politikalarının, hem de üye ülkelerin uyguladıkları politikaların, insan hakları ve insan haklarını esaslı şekilde zedeleyen, bazı kereler yok eden terörizm ve eylemleri açılarından tartımı ehemmiyet arz etmektedir.

NATO üyesi ülkelerin yöneticileri ve aydınları, kendilerinin, otoriter ve totaliter rejimlerden farklı olduklarını en üst perdeden vurgulu bir şekilde ifade etmekte ve bu savunularının merkezine de insan haklarını yerleştirmektedirler. Hatta bu ülkeler, çağımızda insan haklarının korunması ve teminat altına alınması hususunun, bir iç hukuk meselesi olmaktan çıkarak, tüm modern dünya milletlerinin ortak uğraşı alanını oluşturduğunu ifade etmektedirler.

NATO üyesi ülkelerin totaliter rejimlere karşı hararetle savundukları insan hakları, başka kavram, kurum ve ideallerin bir aracı değil, başlı başına bir “amaç”sal değerdir. Esasen çağdaş dünyanın popüler kavramları olan cumhuriyet, demokrasi, hukuk devleti vb. kavramlar, insan haklarını korumanın ve teminat altına almanın birer “arac”ı olarak kabul edilmektedirler.

NATO’nun amaçları ölçütünde değerlendirildiğinde, bir devletin insan onuruna saygı göstermesi, o ülkede anayasacılığın gerçekten var olup olmadığını ölçmenin temel bir aracıdır.

Devlet iktidarına ve onun kötüye kullanılmasına karşı en etkili önlem, insan haklarının anayasal olarak tanınması ve teminat altına alınmasıdır.

Bir ülke, insan haklarını hakikatli olarak savunuyorsa ya da savunusunda samimi ise öncelikle anayasal, kanuni ve kurumsal yapının bu savunu ile uyumlu olması gerekir.

Bu konu, daha açık ve vurgulu olarak şu şekilde ifade edilebilir:

* Anayasa, her şeyden önce, insan haklarını koruyucu yöndeki hükümleri eksiksiz bir şekilde içermeli;

* Kanunlar insan haklarına ilişkin hükümler itibariyle anayasaya aykırı olmamalı;

* İnsan Haklarının teminat altına alındığı anayasal ve kanuni normlar fiili olarak da uygulanıyor olmalı;

* Kurumsal yapı, etkili şekilde insan haklarına yönelik ihlallerin önlenmesini sağlayıcı yönde işletilmeli. Bu bağlamda, özellikle Anayasallık denetimi yapan yüksek mahkemeler, insan haklarını koruyucu yönde kararlar vermeli.

Bu tür anayasalara “garantiet (gerçek, yaşayan) Anayasa” denir.

Anayasada insan haklarını koruyucu yönde hükümler mevcut olsa bile, bunlara aykırı kanunlar çıkarılıyor ve uygulanıyorsa ve kurumsal yapı da bunları meşrulaştırıcı yönde işlev görüyorsa, artık orada insan haklarının etkili şekilde güvencede olduğundan söz edilemez. Bu tür anayasalara “sahte (düzmece) Anayasa” denir. Bu tür Anayasaların mevcut olduğu ülkelerde, insan haklarına ilişkin anayasal normların bazıları “ölü metinler” hükmündedir. Bunlara düzmece anayasa denmesinin sebebi, esasen garantist anayasalarda olması gereken bütün özelliklere uygun olmasına rağmen, bu özelliklerin fiiliyatta savsaklanmasıdır.

Garantist ya da “sahte (düzmece) Anayasa” ölçümlemesi, insan haklarının korunmasını esas edinen milletlerararası kuruluşların kurucu andlaşma metinleri için de söz konusudur. Yani bunların kurucu andlaşmalarının insan hakları açısından koruyucu olarak nitelenebilmeleri için, garantist anayasalarda olduğu gibi, hem andlaşma metinleri insan haklarını koruyucu hükümleri içermeli, hem de fiili pratikler bu hükümlerle uyumlu olmalıdır. Aksi halde, sahte (düzmece) bir andlaşma metnin varlığından ve uygulanmasından söz edilir.

İnsan hakları, sadece devletlerin iç politikaları ile alakalı bir kavram değildir. Bir devlet, iç hukuktaki uygulamaları yoluyla insan haklarını ihlal edebileceği gibi, milletlerarası ilişkiler kapsamında gerçekleştirdiği politika ve uygulamalarla da bazı insanların haklarını ihlal edebilir. Yani devletler, sadece ülke sınırları içinde insan haklarına uygun davranmakla yükümlü değillerdir. Bu bağlamda, bir devletin insan hakları sicilinin belirlenmesinde salt iç hukuktaki uygulamalarının nazar-ı dikkate alınması yeterli değildir. Bu sebeplerledir ki, sahici manada insan haklarını koruduğu iddiasında olan devletlerin, diğer ülkelere karşı yürüttükleri politikalarda da insan haklarını ihlal etmeyici politikaları tatbik etmeleri gerekir.

Bir devlet, iç hukukta insan haklarını koruyucu politikalar uyguladığı halde, milletlerarası ilişkilerde diğer ülkelerde yaşayan insanların haklarını ihlal etmekten imtina etmiyorsa, söz konusu devletler, insan haklarını, sadece kendi vatandaşlarına ya da ülkesinde yaşayanlara özgülemiş olur ki, bunun insan hakları teorisi ile uyumluluğu yoktur. Bu telakkide, söz konusu devletler, kendinden olmayan ya da menfaatleri ile çelişen insanlara insan haklarını tanımamakta, onların haklarını yok edici uygulamalara yönelebilmektedirler.

İleri demokrasi olduğu iddiasında olduğu halde milletlerarası uygulamalarda insan haklarını gasp eden ülkelerin totaliter rejimlerden farkı şu şekildedir:

Totaliter rejimler, ülkelerinin sınırları içinde yaşayan muhaliflere insan haklarını tanımadıkları gibi, kendi menfaatleri, ideolojileri, kurguları, uluslararası politikaları ile çelişen diğer ülkelerin vatandaşlarına da insan haklarını ihlal edici yönde politikalar uygulamaktan kaçınmamaktadırlar. İleri demokrasi olduğu söylenen bazı emperyal devletler ise, olağan yönetim dönemlerinde, muhalifler de dâhil kendi vatandaşlarına insan haklarını tanıdıkları halde, milletlerarası ilişkilerde menfaatleri ile çelişen ülkelerin vatandaşlarına bu hakları tanımayabilmekte, bu ülkeleri, bazı albenili ifadelerle haksız yere işgal edebilmektedirler.

Nihai olarak belirtmek gerekirse, sahici manada insan hakları savunuculuğu, tüm insanlara hiçbir ayrım gözetilmeksizin, insan haklarının tanınmasını zaruri kılar. Bazı insanlara, şahsi ya da ülkesel menfaat eksenli politikalar kapsamında bu hakların tanınmaması, bu devletleri insan hakları istismarcısı konumuna düşürür. Ya da bu devletlerin insan hakları sicilleri belli bazı politikalar sebebiyle yaralanmış, bozulmuş, kirlenmiş olur.

Sosyal Darwinizm-Salt Menfaat Temelli Siyaset-İnsan Hakları İlişkisi

İnsan hakları ve hukuk devleti kavramlarını dillerinden düşürmeyen, kendilerini bu kavramlarla mutlak olarak bütünleştiren ve rakibi ülkeleri evrensel insan hakları ölçütünde ağır bir şekilde aşağılayan, ileri demokrasinin cari olduğu, bir kısmı NATO üyesi olan bazı emperyal Batılı ülkelerin, insan haklarına ilişkin politikalarını esaslı bir şekilde etkileyen ve bu bağlamda onların insan hakları sicilinde ağır hasarlara sebep olan bir temel fikrî ilke vardır. Bu temel fikrî ilkenin kavramsal ifadesi “Sosyal Darwinizm”dir.

İleri demokrasi iddiasında olan Batılı ülkelerin insan haklarına ilişkin sicilini etkileyen, hatta ağır şekilde yaralayan politikalara temel teşkil eden bir diğer ilke de, siyasetlerinde temel ölçütün “menfaat” olmasıdır. Bahusus uluslararası ilişkilerde, siyasetin belirlenmesinde haklı ya da haksız olduğuna bakılmaksızın, tek ölçüt menfaattir.

Bu iki temel ilke bilinmeksizin, Batılı ülkelerin insan hakları karnesini doldurmak ve uyguladıkları politikaların mahiyetini doğru bir şekilde teşhir edebilmek mümkün değildir. Bu sebeple, öncelikle bu iki ilkenin mahiyetini ve uygulanışını biraz daha açmak istiyorum.

“Sosyal Darwinizm”, en özlü şekilde “toplumsal evrim” şeklinde tanımlanmaktadır. Teorinin özü şu şekilde özetlenebilir:

“Hayat bir mücadeleden ibarettir; bu mücadelede sadece güçlü olanlar ayakta kalır ve yaşarlar, varlıklarını devam ettirirler, zayıflar ise saf dışı kalırlar”.

Bu felsefi ilke gereğince toplumlarda bir nevi tabiî (doğal) ayıklanma (seleksiyon) gerçekleşecek ve toplumsal ilerleme bu şekilde sağlanacaktır.

Bu temel ilkenin bir neticesi olarak toplumlardaki, zayıf, güçsüz, yoksul vb. kişilerin tasfiye edilmesiyle toplumsal ilerlemelerin sağlanacağı düşünülmüştür.

Devletlerin milletlerarası ilişkiler kapsamında yürüttükleri mücadeleler de bu ilke ile uyumlu olarak gerçekleşmektedir. Bu ilkeye göre, zayıf toplumlar bu mücadeleyi kaybederek yok olacaklar ya da insanî haklarını kaybederek esarete mahkûm olacaklardır.

Bu ilke gereğince, hayatın sürdürülmesinde temel olgu, güçlülerle zayıfların mücadele etmeleri ve bu mücadele neticesinde zorunlu olarak sadece güçlülerin hayatta kalmalarıdır. Bu telakkide, zayıflara hayat şansı tanınmamaktadır. Kısaca bütün insan hakları, sadece güçlülere aittir. Zayıflarda mevcut olan hakların ve varlıkların güçlüler tarafından bu katı mücadele kapsamında zorla da olsa alınması, onlar için olgusal ve tabiî bir “HAK”tır.

Hayat mücadelesinde sadece güçlü olanların insan haklarına sahip olmaları, zayıflara hakların tanınmaması, insan hakları teorisinin kökten yok edilmesi demektir. Burada “insan hakları teorisi” yerine, sadece güçlülerin haklara sahip olmasından söz edilebilir. Bu fikriyatı ve politikaları benimseyenlerin, dayandıkları sosyal Darwinizm ve salt menfaati esas alan ilkelerle uyumlu olarak gerçekleştirdikleri uygulamalar, insan hakları kavramının teorik manasıyla uyumlu değildir. İnsan haklarına ilişkin gerçek felsefe ile esaslı şekilde çelişen uygulamalara rağmen bu ülkelerin insan haklarına ilişkin savunuları tamamen sahtedir; bu, insan haklarının haksız bir şekilde istismarından başka bir şey değildir.

Bir hukuk devletinde, insan haklarının korunmasında ve yaşatılmasında temel vazgeçilmez ölçüt, adalettir. Yani herkese layık oldukları hakkın tanınmasıdır.

“Salt menfaat” eksenli bir siyasette, insan hakları konusunda, menfaati olan bir devlet ya da güçlü kişiler, yapılar, haksız da olsalar, menfaatleri için, başkalarının elindeki hakları gasp edebilirler ve bunu da kendileri için meşru bir hak olarak görürler.

Bu sebepledir ki, Batılı devletlerin, savunduklarını ve inandıklarını söyledikleri, çağdaşlık, medeniyet, insan hakları, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, adalet, eşitlik vb. ilkeleri ters yüz ve imha eden politikalarının ruhunu teşkil eden felsefi ilke “tüm politikaların hedefine salt menfaatin yerleştirilmiş olması”dır.

Bu vesileyledir ki, NATO üyesi ülkelerin, özellikle de güçlü üyelerin milletlerarası politikalarının ruhunu bu iki ilke teşkil etmektedir. Batılı ülkelerin uyguladıkları politika ve fiillerin gerisinde yer alan bu menhus ruh bilinmedikçe, bu devletlerin uyguladıkları canavarca siyasetin mahiyeti layıkıyla anlaşılamaz.

Batılı emperyal devletlerin uyguladıkları salt menfaat temelli politikalar sadece 20. Yüzyıla mahsus da değildir. Bu yöndeki politikalar, yüzyıllardır mevcuttur. Geçmiş yıllarda sömürgecilik şeklinde tezahür eden bu politikalara meşruiyet sağlayacak temel felsefi ilkeler, Rönesans ve reform hareketleri ve bunların sonrasında şekillenen aydınlanma hareketi döneminden geliştirilmiştir.

“Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır” şeklinde ifade edilen siyaset anlayışı ile “SOSYAL DARWİNİZM” birbirini tamamlamaktadırlar.

“Menfaat üzerine dönen siyaset”le “sosyal Darwinizm”in bütünleşmesi neticesinde, zayıf olanların haklarının güçlüler tarafından gasp edilmesi, bu yolla sadece güçlülere hayat ve diğer hakların tanınması, bu medeniyetin canavarca yönünü teşkil etmektedir.

Fakat bu devletler, sürekli olarak bu canavarca yüzlerini, insan hakları, hukuk devleti vb. kavramlarla örtmeye çalışmışlardır. Tıpkı, koyun postuna bürünen “kurt”ların, koyun sürüsüne dalarak koyunları yemelerine benzer bir durum söz konusudur.

Burada izah ettiğimiz “Sosyal Darwinizm” ve “salt menfaat” eksenli politika ve uygulamaların, NATO üyesi ülkelerin büyük ekseriyetinin uygulamalarının temelini teşkil ettiği söylenebilir. Ayrıca bu yöndeki uygulamaların, NATO üyesi ülkelerin terörizm ve terör örgütleri ile olan ilişkilerine yansımaları da söz konusu olmaktadır. Bu sebepledir ki, Başta Amerika olmak üzere NATO üyesi ülkelerle terör örgütleri ve eylemleri arasındaki ilişkilerin ortaya konulması, bu ilişkilerin, NATO’nun amaçlarıyla uyumlu olarak terör örgütlerine karşı topyekün mücadeleye dönüşüp dönüşmemesi, bu iki ilke bilinmeksizin mümkün olamaz.

 

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 28741 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (1)
6/22/2022
AMERİKADA BİR CİNSEL SAPIK DAHA “VAHŞİCE” İDAM EDİLDİ(!?!?)
6/10/2022
II. ABDÜLHAMİD: MUTLAK İSTİBDADÇI, KIZIL SULTAN MI?
6/2/2022
EVLADLARINI BU VATAN UĞRUNA ŞEHİD VERENLER İÇİN EN ACI OLAN…
5/26/2022
DEMOKRATİK YOLLARLA DEMOKRASİYE GEÇİŞ: 14 MAYIS 1950
5/17/2022
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KARARININ İPTALİ: YENİ BİR 367 VAKASI OLUR
5/7/2022
VAAAYYY BEEEE OSMAN KAVALA MELEKMİŞ(!?!?)
4/27/2022
PAÇALARI KANLA KİRLİ BİR ÜLKE “TÜRKİYENİN SİCİLİ BOZUK” DEMİŞ
4/20/2022
MANSUR SAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLME İHTİMALİ VAR MI?
4/12/2022
PAKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
4/5/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: SİSTEMİN “FİŞ”LE CİHAZA BAĞLANMASI
3/27/2022
AYM’NİN MEVCUT HÜKÜMET SİSTEMİNİ KİTLEYEN KARARI
3/19/2022
UKRAYNA: BÜYÜKLER TEPİŞİR, OLAN KÜÇÜKLERE OLUR!
3/11/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM AÇIKLAMASI: BOOOOM
3/4/2022
TÜRKİYE’DE MUHALEFET NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR?
2/25/2022
HDP AYM TARAFINDAN KAPATILMAZSA NE OLUR?
2/17/2022
İNSAN HAKLARI AVRUPA SINIRLARINDAN İÇERİ GİREMİYOR!!!
2/9/2022
DEMOKRASİ NEREDEN GEÇER; DİYARBAKIRDAN MI YOKSA…?
2/2/2022
İNANANLARIN İNANCINI YARALAYAN SERÇE (!?!?)
1/26/2022
ENES KARA İNTİHAR ETTİ, CEMAAT VE TARİKAT DÜŞMANLIĞI DEPREŞTİ
1/19/2022
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK (CUMHURBAŞKANLIĞI) SİSTEMİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?
1/12/2022
CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
1/5/2022
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 2 yorum var, 2 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
ADNAN METİN 6 Temmuz 2022 Çarşamba 09:27

YÜREĞİNİZE SAĞLIK SAYIN HOCAM BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ KOLAY GELSİN. SELAMÜNALEYKÜM.

Yorumu oyla      39      40  
ADNAN METİN 6 Temmuz 2022 Çarşamba 09:27

YÜREĞİNİZE SAĞLIK SAYIN HOCAM BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ KOLAY GELSİN. SELAMÜNALEYKÜM.

Yorumu oyla      39      39  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
Acun Ilıcalı
Kuzey Kore
Maden Ocakları
tekne
zonguldak maden
meb
türkiye
chp
ygs sonuçları öğren