E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK (CUMHURBAŞKANLIĞI) SİSTEMİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?
12 Ocak 2022 Çarşamba

 

 

Türkiye’de 1909 yılından 24 Haziran 2018 seçimleri sonrasına kadarki dönemde -bazı kısa süreli istisnalar hariç- parlamenter hükümet sistemi uygulanmaya çalışıldı.

2017 Anayasa değişikliği ile ülkemizde Başkanlık hükümet sistemi kabul edildi.

Yeni hükümet sistemine yönelik uygulamalara 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılan TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra geçildi.

Yeni hükümet sisteminin uygulanmasına başlayalı takriben 3,5 yıla yakın oldu.

Geniş çevrelerde, özellikle de muhalefet çevrelerinde, Ülkemizde başkanlık sisteminin oturmadığı, çoğu yönlerden sorunlar yaşandığı vurgulu olarak ifade ediliyor.

Hakikaten bu sistemin tam olarak oturmadığı doğru mu; oturmadıysa sebepleri neler?

Bu soruların cevabı önemlidir.

Yeni Hükümet Sisteminin Yerleşmişliğine Dair Değerlendirme

Yeni hükümet sisteminin henüz tam manası ile oturmadığı yönündeki tespitler doğrudur. Ama bunun muhtelif sebepleri mevcuttur; şöyle ki:

(1) Hükümet sistemi değişikliği, basit ve dar kapsamlı bir değişiklik değildir. Bu değişikte, iktisadî, siyasî, hukukî, sosyal, zihnî, kültürel vb. yönleri olan, bürokrasi ile yasama ve yürütme kurumlarının ilişkilerinde köklü değişimleri içeren değişiklikler söz konusudur.

Özellikle bürokrasinin yeni sisteme uyum sağlaması muhtemelen zaman alacaktır. Parlamenter sistem kültürü içinde yetişen bürokratların, alışkanlıklarını, uygulamalarını bir çırpıda değiştirerek başkanlık sistemi ile uyumlulaştırmaları çok zordur.

(2) Yeni hükümet sisteminin belirlenmesi aşamasında, iktidar-muhalefet ilişkileri ve tartışmalar, yeni sistemin “işlerliği” ekseninde değil, “ya tamamen kabulü ya da tamamen reddi” ekseninde yaşandığı için, bu bulanık zeminde, arızalı yönlerin üzeri örtülü kalmıştır.

Tartışmalarda, bir taraf, “diktatörlük ve tek adam rejimi gelecek, kuvvetler ayrılığının yerini kuvvetler birliği alacak” şeklinde korkutucu/ürkütücü söylemleri dile getirdikleri, yeni sistemi savunanlar da bu tür kaygılı söylemlere cevaplar vermeye çalıştıkları için, sistemin mahiyetine ve kılcal damarlarına yönelik sağlıklı tartışma zemini oluşamamıştır.

(3) Türkiye’de yüz küsür yıldır parlamenter sistem uygulanmaya çalışıldığı halde, bu sistemin, başarılı bir şekilde uygulandığı söylenemez. Bazı istisnaî uygulamalar hariç, uygulanan hükümet sistemi hiçbir zaman parlamenter sistemle uyumlu olmamıştır. Şöyle ki;

Parlamenter sistemin olmazsa olmaz gereklerinden biri, “yetki ve sorumlulukta paralellik” [yetkili olanın (başbakan ve bakanlar kurulu) siyasî olarak sorumlu olması, yetkili olmayanın (devlet başkanı/cumhurbaşkanı, kral vb.) siyasî olarak sorumsuz olması] ilkesi gereğince, devlet başkanının (İngiltere gibi parlamenter monarşilerde Kral, parlamenter cumhuriyetlerde Cumhurbaşkanı) yetkilerinin sembolik olmasıdır.

Devlet başkanının sembolik yetkili olması, yetkilerinin az ve etkisiz olması manasına gelmez. O, istisnaen tek başına sahip olduğu bazı yetkileri dışında, genellikle hükümetin yaptığı işlemlerin çok büyük ekseriyetini imzalar.

Bu şartlarda, devlet başkanının yetkilerini etkin olarak kullanmasına mani hal yoktur.

Fakat parlamenter rejimin uygulandığı İngiltere’de, Federal Almanya’da ve diğer ülkelerde, devlet başkanları, parlamenter rejim geleneği ile uyumlu olarak sahip oldukları çok kapsamlı yetkileri, siyasî sorumsuzlukları ile uyumlu olarak etkin bir şekilde kullanmazlar.

Bu zeminde siyasî etkinlik alanı, başbakan ve bakanlar kuruluna bırakılır.

Bu ülkelerde, devlet başkanları, hukukî bir engel olmadığı için, yetkilerini etkin bir şekilde kullanmak istemeleri halinde, bu ülkelerde de yürütme içi çatışmalar yaşanabilir.

Daha somut olarak ifade etmek gerekirse, mesela İngiltere’de hükümetin bütün tasarruflarında imzası bulunan devlet başkanı (Kral), hükümetin işlemlerini “yerindelik” açısından değerlendirerek imzalamaktan imtina edebilir; hukuken buna mani (yazılı) bir kural yoktur. Benzer durum, parlamenter rejimin cari olduğu başta Federal Almanya olmak üzere diğer ülkeler için de söz konusudur.

Fakat bu ülkelerde, “parlamenter gelenek” ve “yetki ve sorumlulukta paralellik” ilkesi tam özümsendiği için, devlet başkanları, sahip oldukları geniş kapsamlı yetkilerini etkin bir şekilde kullanmazlar ve bu şekilde parlamenter sistem uygulamaları, yürütme içinde çatışma temelli sorunlar yaşanmaksızın işler.

Türkiye’de ise hiçbir zaman Cumhurbaşkanları sembolik yetkili olmamıştır. Bunun en bariz misalini Atatürk ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlıkları dönemleri teşkil etmektedir.

1961 Anayasası döneminde Cumhurbaşkanları etkili vesayet mercii olarak işlev görmüşlerdir. 1982 Anayasası döneminde de, yürütme içinde sürekli siyasî olarak etkin olmak isteyen cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında çatışmalar yaşanmıştır.

Bu çatışmalar fiilen sistemin işleyişini “yarı-başkanlık sistemi”ne dönüştürmüştür.

Yürütme içi çatışmalar, bir yandan parlamenter sistemi uygulanamaz hale getirmiş, diğer yandan da yürütme içi çatışmalar yönetimsel sorunların yaşanmasına sebep olmuştur.

Yeni Hükümet Sisteminin Yerleşmesinin Şartları

Ülkemizde, “parlamenter sistem yüz küsür yılda yerleşmemiş” olması, parlamenter sistemi savunanlar için bir sorun olarak görülmemektedir. Aynı çevreler, yeni hükümet sisteminin takriben 3,5 yılda yerleşmemesini ise çok büyük sorun olarak görüyorlar.

Burada bir mantık ve değerlendirme sorunu ve çelişkisi mevcuttur.

Muhtemelen başkanlık sisteminin yerleşmesine sabır göstermeyenlerin asıl amacını, bu sistemin bizzat kendisine karşı olmaları teşkil etmektedir. Bu sistemin kısa süre içinde yerleşmediğini söylemeleri, yeni sisteme şiddetle karşı çıkışlarını desteklemek içindir.

Yeni Hükümet Sisteminin Islahı Çabaları

ABD’de başkanlık sisteminin yerleşmesi yüz seneden fazla sürdü. Mesela Başkanın kaç dönem seçileceği 1947’de yapılan Anayasa değişikliği ile anayasal kural haline getirildi.

Bu sebeple, yeni sistemin yerleşmesi ve kalıcı hale gelmesi için, bir yandan sabır, diğer yandan da bazı değişikliklerin yapılması gerekir. Ayrıca, bürokraside yeni sisteme uyum sağlayacak zihni dönüşümlerin de gerçekleşmesi gerekir.

Özellikle bölünmüş hükümetler (Cumhurbaşkanı ile Meclisteki çoğunluğun farklı eğilimde olması/mesela Cumhurbaşkanının Cumhur İttifakından, Meclisteki çoğunluğun Millet İttifakında olması gibi) döneminde, meclis hükümetine benzer bir yapı ortaya çıkabilecektir. Bu durumda, Mecliste üye tamsayısının salt çoğunluğu muhalefette olacağı için, Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) çıkarma yetkisini kullanabilmesi nerede ise imkânsızlaşacaktır; şöyle ki:

Cumhurbaşkanının bir konuda CBK çıkarması halinde, Meclis derhal o konuyu düzenleyebilecek, Cumhurbaşkanı bu kanunu veto etse de, zaten üye tamsayısının salt çoğunluğu muhalefette olacağı için, veto çok rahatlıkla aşılabilecektir.

Meclis, yapacağı kanuni düzenlemelerle, Cumhurbaşkanının çıkardığı bütün CBK’ları geçersizleştirebilecektir. Bu durumda, Cumhurbaşkanının inisiyatif alanı minimize olacaktır.

2017 Anayasa değişikliği ile, başta bakanlıkların kurulması olmak üzere Cumhurbaşkanına münhasır düzenleme alanının tanındığı bazı konular da, AYM içtihadı gereğince, TBMM’nin düzenleme alanına dâhil edilmiştir. Bu alanlarda da Cumhurbaşkanının inisiyatifi büyük ölçüde sıfırlanabilecek, inisiyatif tamamen Meclise geçmiş olacaktır.

Mesela Cumhurbaşkanı 25 Bakanlığı yeterli görürken, katı siyasî çatışma ve parti disiplini içinde Meclis bu sayıyı 40 ya da 20 olarak belirleyebilecektir.

Parlamenter sistemlerde, Başbakan Mecliste çoğunluğun desteğine sahip olduğu için, bakanlık sayısını Meclisteki desteği sayesinde dilediği şekilde belirleyebilirken, yeni sistemde, bölünmüş hükümetler döneminde, bütün inisiyatif, Cumhurbaşkanına rağmen Mecliste ve Mecliste de cumhurbaşkanına muhalif olan siyasi partilerde/ittifakta olacaktır. Bu zeminde, yürütmenin Meclise rağmen inisiyatifi olamayacaktır.

Başkanlık sisteminin cari olduğu Amerika ve diğer başkanlık sistemi uygulamalarında da, parlamenter sistemlerde de yürütmenin geniş inisiyatif alanı mevcuttur. Bu yöndeki uygulamalar, “yürütmenin güçlendirilmesi” yönündeki çağdaş eğilimle uyumludur.

Fakat ülkemizdeki yeni sistemde, bölünmüş hükümet döneminde, yürütmenin gücü minimize olacak, parlamenter sistemdeki kuvvetlerin yürütmede birleşmesinin bir benzeri, ülkemizdeki başkanlık sisteminde kuvvetlerin yasamada birleşmesine dönüşmüş olacaktır.

Bu da, bir yandan yasama yürütme çatışmasına, diğer yandan da zayıf yürütme temelli sorunların yaşanmasına sebep olacaktır. Muhalefetin Mecliste çoğunlukta olduğu dönemlerde Meclis tamamen Cumhurbaşkanını engelleyici yönde düzenlemeler yapabilecektir.

Ülkemizde, bölünmüş hükümetler döneminde, hem yürütme, ihtiyacı olan kanunlardan mahrum olacak, hem de yürütmenin düzenleme alanı, ya minimize olacak ya da ortadan kalkabilecektir. Her iki durum da, sistemin işleyişinde ciddi handikaplara sebep olabilecektir.

Bu vesileyle, yeni sistemin, hem işlerliğinin sağlanabilmesi, hem de yerleşebilmesi, uygulama temelli sorunların azaltılabilmesi için bazı anayasal değişikliklere ihtiyaç vardır.

Hatta bazı uygulamaların verimsiz olduğu görülmesi halinde, değiştirilebilmesine imkân sağlanması gayet tabiî bir durumdur. Çünkü bazı kereler, sistemsel işleyiş temelli sorunların önceden görülebilmesi mümkün olmayabilir, ancak uygulamayla anlaşılabilir.

Yeni sistemin yerleşmesi ve sorunların zaman içinde azalarak minimize olması isteniyorsa, biraz sabır gerekir. Bir insanın bile, ancak 15-20 yaşlarından sonra aktivitesi üst düzeylere tırmanıyor. Bir kaysı ağacının, meyve vermesi için üç-beş yıl sabretmek gerekiyor.

Amerika’da sistemin yerleşmesi yüz seneden fazla zaman aldığı halde, bizde sistemin yerleşmesine sabır göstermemek, 3 yaşındaki bebeğin, neden boks yapamadığından, neden koşmadığından, neden otomobil süremediğinden şikâyet etmeye benzer.

Parlamenter sisteme yüz küsür sene sabredenler (bu sürede bile yerleşemedi), yeni hükümet sistemine 3,5 yıl sabredemiyorlarsa, bu anlayışta çarpıklık ve terslik var demektir.

Son olarak bu sabırsızlar gösterenler için bir fıkra anlatayım.

Adam sobayı kuruyor, içine odunları dolduruyor, odunlar yanar yanmaz, çevredekiler “bu ev soba yandığı halde neden ısınmadı” diye sızlanmaya başlıyorlar.

Bir başka misalde, adam otu koyunun ağzına veriyor ve daha koyunun yediği otlar midesine gitmeden adam, “koyun neden kilo almadı” diye şikâyetler etmeye başlar.

Yeni hükümet sisteminin 3,5 yıl gibi kısa bir süre içinde oturmadığından, sorunların yaşandığından aşırı şekilde şikâyet edenler, bu fıkralardaki kişilere tıpa tıp benziyorlar.

Bu sebeple, başkanlık sisteminin yerleşmesi için sabır ve tahammül etmek gerekir.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 30492 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
1/5/2022
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 2 yorum var, 2 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
ADNAN METİN 12 Ocak 2022 Çarşamba 23:35

SAYIN HOCAM ÇOK HAKLISINIZ 100 YILDIR HİÇ BİR ŞEY ESKİ İSLAM OSMANLI ÜLKESİ GİBİ OLAMADI SEBEBİ DE ŞERİATI BIRAKIP HER ŞEYİMİZİ YANİ YAŞANTIMIZI AVRUPNIN KOKUŞMUŞ YAŞANTILARINDAN ALMAMIZDAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM KURAN İLE YÖNETİLMEYEN HER ÜLKE BÖYLE OLUYOR VESSELAM. BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ. SELAMÜNALEYKÜM.

Yorumu oyla      0      0  
Tarık 12 Ocak 2022 Çarşamba 07:15

Ülkemizde uygulanan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dünyada eşi benzeri olmayan yönetim şeklidir bu yönetim şekli ülkemize tam oturmadığı gibi halkımız tarafındanda oldukça zor beninmsenmektedir

Yorumu oyla      0      0  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
galatasaray
Türkmenistan
Chelsea
Mersin İdmanyurdu
emrah yılmaz
karadeniz
2013
Jan Wouters
Boşanma