E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (2)
24 Ağustos 2022 Çarşamba

 

CHP’nin Din ve Vicdan Hürriyetine İlişkin Kimliği
“Laiklik kimliği”nin şekillenmesinde en belirleyici konulardan biri de din ve vicdan hürriyetidir. Laiklik otoriter ve militan kimliğe büründüğü ölçüde din ve vicdan hürriyetinin alanı daralır. Burada önce CHP’nin katı otoriter militan dışlayıcı laiklik anlayışı kapsamında benimsediği İslam Dinine ilişkin yaklaşımını ortaya koyacağız, daha sonra da son yıllardaki bu yaklaşıma yönelik kafa karışıklıklarına sebep olan açıklamalara yer vereceğiz. 
CHP’nin kuruluşu döneminde benimsediği, “dinde hiçbir hakikat görmeyen felsefi anlamda laiklik” kimliğinin çok net ve belirgin olduğu tek parti iktidarı döneminde dine karşı tutumu büyük ölçüde dışlayıcı yönde idi. Bu yöndeki belirlemeleri teyid eden birkaç açıklamaya yer vereceğim. 
CHP’li Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt: “İslâm 14 asırlık sakat bir inançtır. İslâmiyet ilerlemeye engeldir. Bu dinle yürünmez, mahvoluruz”. Hatta Kâzım Karabekir Paşa hatıralarında, Bozkurt’un, “Anayasaya devletin ‘resmi dininin Hıristiyanlık’ olduğunu yazalım, çünkü İslâmlık terakkiye manidir. Bu dinle yürünmez mahvoluruz. Ve bize de kimse ehemmiyet vermez” dediğini nakletmektedir (Kâzım Karabekir Anlatıyor, 1993, s. 86-87).
CHP’li Başbakan Şükrü Saraçoğlu: “Din zehirdir. Türkiye’den dini tamamen atabilmek için bize 30 sene lazım”. 
CHP Milletvekili Falih Rıfkı Atay: “İslamiyet denince aklıma çorap kokusu geliyor”. 
CHP Milletvekili Ahmet Refik Sevgil, “Allah’ı da Sultanla birlikte tahtından indirdik. Bizim mâbedlerimiz fabrikalardır”.
İnönü’ye göre harf devriminin amacı okuma yazmada kolaylık sağlamak değil, Arap-İslam dünyası ile bağları kopartarak yeni nesillere geçmişin kapılarını kapatmaktır. Dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatacak bu devrimle yeni nesiller, Kur’an kurslarına gitseler bile artık eski yazıyı öğrenemeyecekler, böylece Arap kültürünün etkisinden kurtulan Türk kültürü, esaslı bir değişime uğrayacaktır (Sebahattin Selek, İsmet İnönü Hatıralar, s. 223).
Bu düşünceler, CHP’nin kuruluş ve tek parti dönemindeki kimliğinin laiklik ve din ve vicdan hürriyetine ilişkin kısmını yansıtmaktadır. CHP’nin bu katı kimliği, 1940’lı yılların sonlarına kadar devam etti. CHP’liler, 1950 yılından sonra, merkez sağ ve muhafazakâr hassasiyetleri olan diğer partilere karşı katı laiklik anlayışını savunmayı sürdürdüler.
Bu dönemde, İslam Dini, laikliği devlet politikası olarak savunan merkezi seçkinler tarafından irtica ile eş anlamlı algılanmış, İslamiyet, Türkiye’nin çağdaşlaşması önünde önemli bir engel ve merkezi siyasal otorite üzerinde ciddi bir tehdit unsuru olarak kabul edilmiştir. Milli mücadelenin kazanılmasından sonra, CHP’nin benimsediği katı otoriter, militan dışlayıcı laiklik ve din politikaları kapsamında CHP seçkinleri tarafından gericilik olarak ifade edilen İslâm Dini, katı ve pozitivist bir yol izlenerek, hem toplumsal hem de siyasî hayatın dışına itilerek ötekileştirilmeye çalışılmış ve bu kapsamda seküler bir toplum inşa edilmesi çabaları ortaya konulmuştur. Köker’e göre, “‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ mottosu, Kemalizm’in çağdaşlık ve bilim perspektifinin temelinde bulunur. Bu çerçevede laiklik, İslâmî inanç sistemi yerine pozitivist, bilimsel inanç ve tasarım sisteminin inşasına dayanır (Levent KÖKER, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, s. 88). İnönü’ye göre, “İslam’ın göstergeleri olan türbe ziyaretleri, camiye gitmek, kurban kesmek gibi dinsel öğeler dinin siyasete alet edilmesinin göstergeleridir” (Metin HEPER, İsmet İnönü, s. 97-99). 
Kılıçdaroğlu öncesi dönemde yapılan bazı açıklamalara da burada yer vereceğim.
CHP Parti Meclisi Üyesi Sera Kadıgil: “O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık”. 
CHP Milletvekili Mehmet Şeref Aykut: “Yakılan ve ebediyen çöken Arap-Acem dini tahakkümdü. Ayet ve Hadis saymakta mana yoktur. İslam dini çökmüştür”.
Bu dönemlerde CHP’nin kimliğinin laiklik ve din konularına ilişkin kısmı büyük ölçüde belirginliğini korudu. Bu belirginlik, Deniz Baykal’ın genel başkanlığının sona erdiği döneme kadar, büyük ölçüde devam etti. 
Yakın geçmişe kadar CHP siyasetinin parametrelerini; “katı dışlayıcı laiklik”, “şeriat tehlikesi”, “dinin siyasete alet edilmesi”, “irtica” vb. konular teşkil etmiş ve parti yetkilileri veya politika yapıcıları katı dışlayıcı ideolojik merkezli bir siyaseti ortaya koymuşlardır. Bütün bunlar CHP’nin kurucu kimliği ile uyumlu görünmektedir. Bütün bu açıklamalar, CHP’nin (İslâm) Din(i) karşıtı bir parti olduğu yönünde algının oluşmasına sebep olmuştur.

Dinle Alakalı Söylem Değişikliği ve Çelişkiler, Belirsizlikler, Karmaşalar
Laiklik, din ve vicdan hürriyeti ile alakalı katı ideoloji eksenli siyasetin CHP’nin önünde en büyük engel olduğu düşünülerek son yıllarda bir politika değişikliğine gidildiği izlenimi veren söylemler dile getirilmeye başlandı. Bu politika değişimi kapsamında CHP’lilerin dindarlara yönelik bazı açılımlar yapmaya çalıştığı görülmektedir. Bu yönelim kapsamında Kılıçdaroğlu’nun, bir yandan iktidara yönelik eleştirilerinin merkezine sosyal devlet anlayışını ve ekonomik sorunları koyarken, diğer yandan da din ve vicdan hürriyetine ilişkin bazı konularda yapıcı söylemler dile getirildiği görülür. Fakat bu dönemde, CHP adına yapılan açıklamalarda tam bir belirginlik ve bütünlüğün varlığından söz edilemez. Asıl kimlik belirsizliği de esasen bu dönemde belirmiştir. 
Burada, kimlik belirsizliğine sebep olan bazı çelişkili açıklamalara yer vereceğim.
Kılıçdaroğlu, “Ben bugün için laikliğin tehlikede olduğunu düşünmüyorum”, “din alanında özgürlükleri daha da genişletmek lazım” diyerek dini baskılayan laiklik anlayışı yerine din hürriyetini koruyan bir laik anlayışını ortaya koymuştur. Kılıçdaroğlu daha da ileri giderek, “Ben bir siyasetçiyim ve ahlak bunalımının bir toplumu nerelere savurabileceğini biliyorum… Milletimizin yüzyıllar boyunca özümsediği, içselleştirdiği Peygamber ahlakından uzaklaşarak, din ve dindarlık adına ne yaparsak yapalım sonuç hüsran olacaktır. Çünkü uzaklaştığımız o ahlakın yerine ikame edeceğimiz hiç bir şeyimiz yok. Hiç bir siyaset, hiç bir ideoloji, hiç bir sosyal program o boşluğu dolduramaz (2010 yılı)” sözleriyle, klasik CHP kimliğinden uzaklaşarak muhafazakâr kimlikle uyumlu bir söylemi dillendirmiştir.
Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanı sıfatıyla dillendirdiği bu politika değişikliği, CHP’deki bazı aktörler tarafından desteklenirken, bazı Kemalistleri rahatsız etmiştir. 
“Türkiye’nin laiklikten koptuğu yönündeki endişe giderek azalıyor. Türkiye bugün daha muhafazakâr yapıda ama bundan öteye gitmez!” diyen (dönemin) CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, Kılıçdaroğlu’nun bu söylemini desteklemiştir. 
Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin çoğunluğunun kendisi ile aynı fikirde olduğunu belirten CHP milletvekili Faik Tunay’a göre, Türkiye’de irtica tehdidi bulunmamaktadır.
Kılıçdaroğlu, Matkap ve Tunay’ın bu açıklamaları sonrasında CHP’li Birgül Ayman Güler, reddiye kabilinden şu açıklamayı yapmıştır: “İrtica tehdidi yoktur. İrtica iktidardadır. Tehdit olmaktan çıkmış, iktidara yerleşmiştir” (Melih Âşık, Milliyet Gzt., 07. 03. 2012). 

CHP eski genel başkanı Deniz Baykal’dan da benzer tepkiler geldi. Kılıçdaroğlu’nun başkanlığındaki CHP yönetiminde laiklik bağlamında yaşanan değişimi “eksen kayması” olarak değerlendiren Baykal’a göre “bu yaşananlar, CHP’ye kurulan bir tuzaktır. İktidar olmak hafif eksen kaydırmasıyla olsaydı bugüne kadar olurdu. Daha derin bir durum var. Bu CHP’yi AKP’lileştirmektir” (Uğur Dündar, Arena, 08.11.2010). 
Kılıçdaroğlu ve ekibinin söylem değişikliğine yönelik CHP içindeki tepkiler bunlarla sınırlı değildir. CHP milletvekili Nur Serter’ göre, “CHP’de artık 2 ok kırılmıştır. Laiklik ve milliyetçilik okları ortadan kalkmıştır” (Milliyet, 29.09.2012). 
CHP’li milletvekilleri Gürkut Acar, Dilek Akagün Yılmaz, Birgül Ayman Güler, Süheyl Batum, Oktay Ekşi, Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Şevki Kulkuloğlu’nun ortak imzalarıyla yayınlanan bildiride şu ifadeler yer almıştır: “Dini simgeleri devlet hizmetine sokan bu ve benzeri düzenlemeler, kamu hizmetlerinde tarafsızlık ve eşitliği ortadan kaldırır. Devletin tarafsız ve eşitlikçi muamele kanallarını tıkayan rejimlerde, hiçbir yurttaşın hak ve özgürlükleri güvence altında olamaz” (14.10.2013). İçlerinde CHP’li milletvekillerin de olduğu 119 kişinin imzalanan 13.12.2013 tarihli, “Laik Devlet Özgür Toplum Aydınlar Bildirisi”nde de, CHP yönetiminin yukarıda sözü edilen söylem değişikliğine yönelik benzer yönde ağır eleştiriler getirilmiştir. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “İnandığınız Allah’ınız belanızı versin”; “Boşuna namaz kılmayın, cennette boş yer kalmadı” diyerek dine hakaret etmiş ve “açıklamalarımın parti politikalarından ayrışan hiçbir yanı yok” demiştir.
Burada, Kılıçdaroğlu’nun din hürriyetine yönelik değişim sinyali veren açıklamaları ile çelişerek kimlik belirsizliklerine yol açan bazı açıklamalara yer vereceğiz.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şu ifadeleri kullanmıştı: “Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet’in işi mi Milli Eğitim’in işi mi? … Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ‘ortaçağ zihniyeti’ne yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet’e ne de bu millete faydası vardır” (Milliyet Gzt., 30 Aralık 2021). 
Özel’in Diyanet İşleri Başkanlığının Kur'an-ı Kerim kursları için “ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ” benzetmesi yapması hakkındaki görüşünün sorulması üzerine konuşan CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak şu açıklamayı yapmıştır. “Partimizin din ve vicdan hürriyeti konusundaki duruşu son derece açık ve nettir. Yine Anayasanın din ve vicdan hürriyeti konusundaki 24’üncü maddesi de son derece sarihtir. Dolayısıyla arkadaşlarımızın açıklamaları da bu çerçevede değerlendirilmelidir” (İHA, 3 Ocak 2022). 
Öztrak’ın bu sözlerle, Özel’in açıklamalarını açık ve net bir şekilde destekleyip desteklemediği belli değildir. CHP’nin resmi programında ve bu partinin kurucu kadrosunun söylemlerinde dillendirilen kurucu felsefesi referans alındığında, Öztrak’ın, Özel’in bu açıklamalarını desteklediği söylenebilir. Fakat mesele bir de Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” söylemi bağlamında değerlendirildiğinde farklı bir netice ihtimali belirmektedir. Peki, Öztrak, buradaki açıklamalarıyla bu iki neticeden hangisini amaçlamıştır? Cevap belirsizdir(?????).

CHP Milletvekili Murat Bakan, “TSK içinde gizlice odalarında zikir çekenlere ve takkelerini takıp ibadet edenlere çok yakında biz gerekeni yapacağız” şeklinde yaptığı açıklamalarla askeriyedeki dindarları tehdit etmiştir (02.08.2022). Burada, zikir çeken, ibadet eden (namaz kılan) dindar bir kişinin TSK bünyesinde yer alamayacağını beyan eden katı otoriter militan laiklik anlayışını yansıtan bir söylem dile getirilmektedir.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın, Hacı Bayram-ı Veli Camiinde Cuma hutbesinde söylediği “İslam, zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir. (…) Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım” şeklindeki Kur’an ve Hadislerdeki İslâmî esaslarla uyumlu olan sözlerine, CHP Milletvekili İbrahim Ö. Kaboğlu, “Diyanet İşleri Başkanının konuşması, ayrıştırıcı, insanların eğilimleriyle, yaşam tarzıyla ilgili onlar arasında ayrıştırma sonucu doğuran nefret tohumları ekici bir konuşma olunca, ona tepki göstermek esasen bizim vekiller olarak görevimizdir, baroların da görevidir” şeklinde tepki verdi. Benzer tepkiyi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen (25.04.2020), CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak (27.04.2020) ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu (29.04.2020) da verdi. 

Burada Kur’an ayetlerinden ilham alınarak okunan hutbedeki ifadeler için “nefret dili” ve “düşmanlaştırıcı” olarak bahsedilmesi, CHP’nin helalleşme yönündeki çabalarının ya ne kadar cahilane olduğunu ya da gerçek kimliğini gizleme amaçlı olduğunu gösteriyor. CHP’liler şayet helalleşme yönelimi ile muhafazakârlarla barışmak niyetinde ise, bu tepkilerin muhafazakâr tabanda karşılığı sıfırdır.

Daha yakın tarihlerde Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliğinde Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokullarına giriş şartları arasında bulunan “irtica” maddesinin çıkarılması konusunda  TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi CHP Sözcüsü ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, “bu düzenlemenin cemaatlere alan açmaktan başka bir anlamı olamaz” diyerek tepki vermiştir (Halil ATAŞ, Sözcü Gzt., 25 Mart 2021). Oysa, geçmiş yıllarda dindar kişilerin, sadece TSK bünyesinde değil, hemen her alanda en çok mağdur edilmelerini, haklarından mahrum bırakılmalarını meşrulaştırıcı yönde işlev gören kavram, muhtevası belirsiz, bir nevi “kıyım makinası” gibi işletilen “irtica” kelimesidir. Helalleşme kapsamından mutlak bir şekilde terk edilmesi gerekilen bir kavramı CHP’lilerin tekrardan sahiplenmeleri, bu yeni yönelimle uyumlu değildir.
Burada dillendirilen her iki söylem, uyumlu ve barışık değildir. Birbirlerini inkâr eden söylemlerdir. Bu söylemlerin tavizsiz olarak bir arada olduklarını söylemek mümkün değildir. 
Laiklik ve din ve vicdan hürriyeti bağlamında, gerek CHP’nin kurucu kimliği, gerek genel başkan Kılıçdaroğlu ve diğer bazı yetkililerin helalleşme adı altında yaptıkları kurucu kimlikle çelişen açıklamalar ve gerekse Kılıçdaroğlu ve bazı yetkililerce yapılan bu açıklamaların tam aksi yönde kurucu kimlikle de uyumlu olarak yapılan açıklamalar, CHP’nin kimliğinin, laiklik, din ve vicdan hürriyeti ile alakalı politikalarını belirginsizleştirmektedir.
Burada şu soruyu sormak gerekir: CHP’nin laiklik ve din ve vicdan hürriyeti konusundaki görüşlerini bilen var mıdır? Bu görüşlerde belirleyici olan, Kılıçdaroğlu ve onu destekleyen az sayıdaki kişinin görüşleri mi, yoksa CHP’nin kurucu felsefesi ile belirlenen anlayışı üst perdeden dillendirenlerin görüşleri midir?
Bu soruların net bir cevabı yoktur. Tam bir karmaşa ve belirsizlik söz konusudur.
Bu durumda, muhafazakâr dindar cenahta şu yönde bir kanaat ve algı belirmektedir: 
“Kılıçdaroğlu ve ekibinin, ‘helalleşme’ söylemi, muhafazakâr kesime uzatılan bir seçim havucu mahiyetindedir, samimi bir af ve pişmanlık dileme tutumu değildir. Burada, esaslı bir söylem değişikliğinden ziyade, CHP’nin muhafazakârlara yönelik tahrip edici ve dışlayıcı kimliğini gizlemeyi amaçlayan çabalar söz konusu. Bu çabalarla, inandırabildikleri ölçüde muhafazakâr camiadan oy devşirilmesi amaçlanmaktadır. Muhafazakâr kesimden oy devşirme yönündeki kurucu felsefe ile uyumsuz söylemler dillendirilirken, bir de, CHP’nin kati laikçi kimliği eksenindeki söylemler de ihmal edilmeyerek, bu partinin çekirdek tabanının tatmin edilmesi amaçlanmaktadır. Yani, Batıda yaşayanlara yönelik pozitivist seküler, doğuda yaşayanlara yönelik saf Müslüman görüntüsü sergileyen ikircikli bir politika söz konusudur”.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 29398 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (1)
8/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (5)
8/2/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (4)
7/23/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (3)
7/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (2)
7/3/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (1)
6/22/2022
AMERİKADA BİR CİNSEL SAPIK DAHA “VAHŞİCE” İDAM EDİLDİ(!?!?)
6/10/2022
II. ABDÜLHAMİD: MUTLAK İSTİBDADÇI, KIZIL SULTAN MI?
6/2/2022
EVLADLARINI BU VATAN UĞRUNA ŞEHİD VERENLER İÇİN EN ACI OLAN…
5/26/2022
DEMOKRATİK YOLLARLA DEMOKRASİYE GEÇİŞ: 14 MAYIS 1950
5/17/2022
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KARARININ İPTALİ: YENİ BİR 367 VAKASI OLUR
5/7/2022
VAAAYYY BEEEE OSMAN KAVALA MELEKMİŞ(!?!?)
4/27/2022
PAÇALARI KANLA KİRLİ BİR ÜLKE “TÜRKİYENİN SİCİLİ BOZUK” DEMİŞ
4/20/2022
MANSUR SAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLME İHTİMALİ VAR MI?
4/12/2022
PAKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
4/5/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: SİSTEMİN “FİŞ”LE CİHAZA BAĞLANMASI
3/27/2022
AYM’NİN MEVCUT HÜKÜMET SİSTEMİNİ KİTLEYEN KARARI
3/19/2022
UKRAYNA: BÜYÜKLER TEPİŞİR, OLAN KÜÇÜKLERE OLUR!
3/11/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM AÇIKLAMASI: BOOOOM
3/4/2022
TÜRKİYE’DE MUHALEFET NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR?
2/25/2022
HDP AYM TARAFINDAN KAPATILMAZSA NE OLUR?
2/17/2022
İNSAN HAKLARI AVRUPA SINIRLARINDAN İÇERİ GİREMİYOR!!!
2/9/2022
DEMOKRASİ NEREDEN GEÇER; DİYARBAKIRDAN MI YOKSA…?
2/2/2022
İNANANLARIN İNANCINI YARALAYAN SERÇE (!?!?)
1/26/2022
ENES KARA İNTİHAR ETTİ, CEMAAT VE TARİKAT DÜŞMANLIĞI DEPREŞTİ
1/19/2022
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK (CUMHURBAŞKANLIĞI) SİSTEMİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?
1/12/2022
CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
1/5/2022
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 2 yorum var, 2 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
Adil çankaya 25 Ağustos 2022 Perşembe 14:50

Eline ve kalemine sağlık Adnan ağbey.teşekkür ederiz.

Yorumu oyla      0      0  
ADNAN METİN 25 Ağustos 2022 Perşembe 12:31

CHP BU DAHA ÖTESİ YOH UN GAYGISI YOK DİN GAYGISI HİÇ Mİ? HİÇ YOK NE ANLAR İŞİNE VE HESABINA YARAYANI GELENİ ALIR İNANIR GELMEYENİ ÇOOOK AMA ÇOOOK OOOO K OLDUĞUNDAN ŞİMDİKİLER DE ATALARI GİBİ AYNEN HEP KENDİ CİNSLERİNE ÇEKERLER. BU BENİM YILLARDIR ÖĞRENDİĞİM BİLDİĞİM DUYGU VE DÜŞÜNCELERİM. SAYIN HOCAM BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ KOLAY GELSİN HAYIRLI CUMALAR OLSUN İNŞAALLAH AMİN. SELAMÜNALEYKÜM.

Yorumu oyla      0      0  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
yangın
TCMB
Mersin İdmanyurdu
Mehmet Şimşek
A Milli Takım
İslam
Manchester City
Microsoft
Anayasa