E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
19 Eylül 2021 Pazar

 

 

Önce, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “367 kararı” hakkında bilgi vermek istiyorum. 
Anayasanın 102/1. ve 3. fıkralarının ilk metinlerine göre, Cumhurbaşkanı, TBMM üye tamsayısının üçte iki (367 oy) çoğunluğu ile seçilir. Oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadığı takdirde, üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilir. 
Bu seçimlerde, AK Parti’den Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı oldu. 
Yargıtay Eski Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Anayasanın 102. maddesinde belirtilen TBMM üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun (367 oy), sadece karar yeter sayısı değil, aynı zamanda toplantı yeter sayısı olduğu yönünde bir fikir ortaya attı. 
96/1. maddenin ilk metninde, “Anayasada, başkaca bir hüküm yoksa, TBMM, üye tamsayısının en az üçte biri (184) ile toplanır (toplantı yeter sayısı)” hükmü mevcuttur. 
102. maddede belirtilen “üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu”, “toplantı yeter sayısı” değil, “karar yeter sayısı”dır. Bu maddede, “toplantı yeter sayısı”na dair bir hüküm yoktur.
O dönemin “vesayetçi güçleri” Gül’ü seçtirmemek için karar almışlardı. Bu amaca ulaşmak için bir “anayasal kılıf”a ihtiyaçları vardı. Vesayetçi güçler, bu ihtiyacın karşılanması için, “367 oy çoğunluğunun, aynı zamanda toplantı yeter sayısı olduğu” konusunda uzlaştılar.
TBMM'de Cumhurbaşkanı seçimi için ilk tur oylamanın yapıldığı 27 Nisan 2007 günü, CHP ve ANAP oylamaya katılmadılar. Genel Kurulda yapılan ilk oylamaya, 361 milletvekili katıldı. İlk tur oylamada Gül 357 oy aldı. Gül, ilk turda Cumhurbaşkanı seçilemediği için, TBMM’de, ikinci tur oylamanın 2 Mayıs 2007 tarihinde yapılması yönünde karar alındı.
CHP’li milletvekilleri, 27.04.2007 günü, “TBMM’deki Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin ilk tur oylamanın iptali” istemiyle AYM’ne başvurdular. AYM, Anayasanın Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 102. maddesinde zikredilen “üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu” ibaresinin, sadece karar yeter sayısını değil, aynı zamanda toplantı yeter sayısını da kapsadığı ve bu gerekçe ile TBMM’nin 27.04.2007 günü yapılan 96. Birleşiminde, Meclis Başkanı’nın 184 milletvekilinin Genel Kurulda bulunmasının yeterli bulunduğu yolundaki görüşünün kabulüne ilişkin TBMM kararını, “eylemli bir İçtüzük değişikliği” niteliğinde görerek, iptal etmiştir (E. 2007/45, K. 2007/54, KT: 01.05.2007). 
AYM’nin bu kararı, Anayasa Hukuku tarihimize “367 kararı” olarak geçti.
AYM’nin “367 kararı” üzerine, CHP ve ANAP, Genel Kurula gelmedikleri için, TBMM’nin 367 milletvekili ile toplanamaması sebebiyle, birinci ve ikinci tur oylamalar yapılamadı. Bu şartlarda, Cumhurbaşkanı seçimlerinin yapılması imkânı fiilen ortadan kalktı.
AYM, Anayasada, Cumhurbaşkanı seçimlerinde “toplantı yeter sayısı”na ilişkin herhangi bir hüküm olmadığı halde, Anayasanın 102. ve 96. maddelerini açıkça ihlal ederek, meşhuuuur “367 kararı”nı verdi. 
AYM, “367 kararı”nı verirken, sivil bir Yüksek Mahkeme görünümü altında, mutlak askeri vesayet mahkemesi ruhu ile hareket etti. Askerî ve bazı sivil görünümlü vesayet odaklarının mutlak etkinliği altında, Anayasaya açıkça aykırı şekilde verilen bu skandal karar, AYM tarihine “KARA BİR LEKE” olarak geçti.
Tayyip Erdoğan’ın 2023 Yılında Yapılacak Seçimlerde Adaylığı Meselesi
Cumhur İttifakında yer alan partiler (AK Parti ve MHP), 2023’de yapılacak seçimlerde Cumhur ittifakının ortak adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıkça ilan ettiler. 
2023 seçimlerinde Millet İttifakının adayının kim olacağı konusunda belirginlik yoktur.
Son zamanlarda bazı Anayasa Hukukçuları ile siyasetçiler, Sayın Erdoğan’ın 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olamayacağını dillendirmeye başladılar.
Bu konu, Anayasa Hukukçusu olan Prof. Dr. Süheyl Batum, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Prof. Dr. Kemal Gözler, Prof. Dr. Ergun Özbudun, Prof. Dr. Sevtap Yokuş ve Doç. Dr. Tolga Şirin tarafından gündeme getirildi. Toplantı yeter sayısının 367 olduğu fikrinin “fikir babası” Yargıtay eski Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu da, aynı yönde görüş beyan etmiştir.
Bu konuyu gündeme getiren siyasiler ise Saadet Partisi eski Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Siyasi Baş Danışmanı Aytun Çıray’dır.
Bu görüşlerin özeti şu şekildedir: 
“TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararı alması halinde, Erdoğan 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olabilir, aksi takdirde aday olamaz”.
Anayasal Hükümler
1982 Anayasasının ilk metnine göre, bir kişi, TBMM tarafından 7 yıllık bir süre için Cumhurbaşkanı seçilir ve “iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez” (md. 101, 102).
2007 Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanını seçme yetkisi halka verilmiştir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
2017 Anayasa değişikliğine göre, Cumhurbaşkanı, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha (üçüncü kez) aday olabilir (md. 102, 116/3).
Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 Seçimlerinde Adaylığının Değerlendirilmesi
Yukarıdaki Anayasal hükümlere göre, ilk bakışta Sayın Erdoğan’ın 2023 yılında aday olamayacağı yönündeki fikrin isabetli olduğu söylenebilir.
Fakat Anayasa, sadece madde metninde yazılan ifadelere göre anlaşılamaz. Anayasal hükümlerin anlaşılmasını sağlayacak bazı tamamlayıcı mahiyetteki kaidelerin de bilinmesi gerekir. Bu kaidelerden biri de hukukî “statü (durum)”lere ilişkin esaslardır. Hukukî “statü”lere ilişkin esaslar bilinmeksizin yapılacak yorum ve anlamlandırmalar hatalı olacaktır. 
Her bir “kamu görevi”, düzenleyici tasarruflarla, bir “statü” olarak düzenlenmiştir. Bir kişi, bir hukukî statüye, ya atama ya da seçim yoluyla gelir. Bir kimsenin, bir kamusal göreve atama ya da seçim yoluyla getirilmesi, hukukî açıdan, o kimsenin, atandığı ya da seçildiği kamu görevi statüsüne girmesidir. Memurlar, kural olarak atama yoluyla, belediye başkanları, muhtarlar, milletvekilleri, Cumhurbaşkanları seçim yoluyla kamusal göreve gelirler.
Cumhurbaşkanlığı görevi bir “statü”dür. Anayasayla düzenlenen bu statüye, kişiler, Anayasanın, 2007 değişikliği öncesi metnine göre TBMM, 2007 değişikliğinden sonra da seçim yoluyla halk tarafından getirilmektedir. Cumhurbaşkanının anayasal statüsü, onun, atanması, görev süresi, görevinin son bulması, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
Mer’î bir kanunu yürürlükten kaldıran yeni bir kanunun, hukuk alanında bazı sonuçları olur. Önceki kanuna istinaden elde edilen “kazanılmış hak”lar yeni kanundan etkilenmez. Önceki kanun zamanında kullanılabilir mahiyette olduğu halde kullanılmayan hakların, kişilerce kullanılma ve yeniden elde edilme imkânı son erer. 
Mesela, Anayasanın ilk metnine göre milletvekili seçilme yaşının 18 olduğunu farz edelim. 18 yaşını dolduran bir kişi, bu Anayasa hükmü yürürlükte iken, milletvekili olarak seçilmemişse, Anayasanın bu hükmü değiştiği zaman, “18 yaşında milletvekili seçilebilmek” o kişi için bir kazanılmış hakka dönüşmez. Ama bu Anayasa hükmü yürürlükte iken, bir kişi 18 yaşında milletvekili olduğu zaman, bir yıl sonra kanun değişerek milletvekili seçilme yaşı 25 olsa da, bu kişi, milletvekilliği statüsü sona erinceye kadar milletvekilliğini sürdürür. 
Benzer şekilde, bir seçim çevresinden 5 milletvekilinin seçildiğini farz edelim. Bu seçim çevresinde çıkarılacak milletvekili sayısının, demografik ya da coğrafi değişiklikler sebebiyle altıya çıkması ya da dörde inmesi halinden, mevcut milletvekilleri etkilenmezler; bunların tamamı, yeni seçimlerin yapılmasına kadar, bu seçim çevresinde milletvekilliklerini sürdürürler; seçim çevresinden seçilecek milletvekili sayısı 6 olduğu için bir başka ilden bu seçim çevresine bir milletvekili kaydırılamaz, benzer şekilde, bu seçim çevresinden seçilecek milletvekili sayısı dörde düştü diye, bir milletvekili bir başka seçim çevresine kaydırılmaz.
Benzer şekilde, bir anayasal hükmün yürürlükte olduğu dönemde, belli bir süre (7 yıl gibi) için göreve gelen bir kişi, bu süre dolmadan yapılan Anayasa değişikliği ile bu süre azaltılmışsa (5 yıl gibi), Anayasayı değiştiren hükümde belirlenen görev süresi (5 yıl), önceki Anayasa hükmüne göre göreve gelen kişinin görev süresini (7 yıl) etkilemez. Bu kişi, 7 yılı tamamlayıncaya kadar görevini sürdürür. 
Nitekim AYM, bu durumu şu şekilde ifade etmiştir:
Anayasa’nın değişik 101. maddesinde Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu hüküm yürürlüğe girdikten sonra halkoyu ile seçilecek cumhurbaşkanları açısından görev süresinin 5 yıl olduğu konusunda bir kuşku yoktur. Aynı şey, değişiklik yürürlüğe girmeden önce TBMM tarafından seçilen 11. Cumhurbaşkanının görev süresi bakımından da söylenemez. Zira Anayasa’nın önceki 101. maddesinde Cumhurbaşkanının TBMM’nce 7 yıllık bir süre için seçileceği öngörülmüştür. 11. Cumhurbaşkanı bu kurala göre seçilmiş olup seçilmesiyle birlikte görev süresi de (7 yıl) belirlenmiştir. 5678 sayılı Kanunda 11. Cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin özel bir düzenleme olmadığından, Anayasada yapılan değişiklikle 11. Cumhurbaşkanının görev süresinin kısaltıldığı sonucuna varılamaz. Görev süresinin kısaltıldığına ilişkin bir düzenleme olmadığına göre 11. Cumhurbaşkanının görev süresi Anayasa’ya göre 7 yıldır (E. 2012/30, K. 2012/96, KT: 15.06.2012).
Diğer yandan, anayasada, bir görevin, hem süre (7 yıl), hem de dönem (bir dönem) olarak sınırlandırıldığını ve bir kişinin, bu görevi bir defa yerine getirdiğini, daha sonra, Anayasa değişikliği yoluyla aynı göreve ilişkin yeni bir statünün belirlendiğini farz edelim. Bu durumda, “acaba, Anayasa değişikliği öncesi dönemde görev yapan bir kişi, Anayasa değişikliğinden sonra aynı göreve gelebilir mi? sorusu akla takılmaktadır. 
AYM, bu duruma ilişkin şu belirlemeyi yapmıştır: 
5678 sayılı Kanunla değiştirilen Anayasa’nın 101/2. fıkrasının, “bir kimsenin en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebileceğini” düzenleyen hükmü ile, maddenin eski metninde yer alan “bir kimsenin 2 defa Cumhurbaşkanı seçilmesini” yasaklayan kuralı ortadan kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle, Cumhurbaşkanı adayı olmaya ilişkin diğer şartları taşıyanlara ikinci kez aday gösterilme hakkı tanınmaktadır. Bu hak bakımından, Anayasada, mevcut ve önceki Cumhurbaşkanları açısından herhangi bir istisna öngörülmemiştir. Bu sebeple mevcut ve önceki Cumhurbaşkanlarının bu haktan yararlanmaları doğaldır. Seçme ve seçilme hakkı, Anayasa’nın 67. maddesinde vatandaşlar açısından bir temel hak olarak öngörülmüştür. Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olma ve oy verme hakkının bu madde kapsamında temel bir hak olduğu konusunda bir kuşku bulunmamaktadır. Anayasa değişikliği ile kaldırılan “iki defa Cumhurbaşkanı seçilme yasağı”nın, kanunla geçmişe dönük olarak uygulanabilir hale getirilmesi anayasa koyucunun bu konudaki iradesiyle bağdaşmamaktadır. Anayasada “2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilme imkânının öngörülmesi, mevcut ve geçmişte bu görevi yapmış olanların seçilme haklarını ileriye dönük olarak olumlu yönde etkileyen bir düzenlemedir”. Anayasanın tanıdığı temel bir hakkın kanunla ortadan kaldırılması mümkün değildir (E. 2012/30, K. 2012/96, KT: 15.06.2012).
2017 Anayasa değişikliği ile değiştirilen 102. maddenin tamamı yeniden kabul edilmiştir. Her ne kadar görev süresi önceki metindeki görev süresi ile aynı ise de, görev dönemi değişmiş, bir kişinin üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilebilme yolu açılmıştır. Cumhurbaşkanlığı statüsü, “seçilmesi, görev süresi, görevinin son bulması, görev, yetki ve sorumlulukları” ile birlikte bir bütünlük teşkil eder. 
2017 Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı statüsü tamamen yeniden kabul edilerek değiştirilmiştir. Bu değişiklikle, yepyeni bir “Cumhurbaşkanlığı statüsü” ortaya çıkmıştır. AYM’nin, “2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilme imkânının öngörülmesinin, mevcut ve geçmişte bu görevi yapanların seçilme haklarını ileriye dönük olarak olumlu yönde etkileyen bir düzenleme” olduğu yönündeki gerekçesi, 2017 Anayasa değişikliği ile ortaya çıkan “hukukî durum/statü” için de geçerlidir.
AYM içtihadına göre, Sayın Erdoğan’ın 2017 Anayasa değişikliği öncesi dönemde bir dönem Cumhurbaşkanlığı yapmış olması, değişiklik sonrası dönemde dikkate alınamaz. İki, hatta şartları oluşmuşsa üç defa Cumhurbaşkanı seçilebilme hakkı, 2017 Anayasa değişikliği sonrası dönem için, daha önce Cumhurbaşkanlığı görevini yapan ya da yapmayan herkese tanınan bir temel siyasî haktır. Anayasanın tanıdığı temel bir hakkın, Cumhurbaşkanı seçilme hakkının özü ile çelişme pahasına yorum yoluyla ortadan kaldırılması mümkün değildir. 
Bu sebepledir ki, Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin hukukî statünün düzenlendiği Anayasanın 102. maddesi hükmünü, tıpkı 2012 yılında verilen “367 kararı”na benzer şekilde çarpıtarak yorumlamak, “367 Kararı” benzeri yeni bir skandala imza atmak demektir. Artık yargının skandal kararlardan kurtulması gerektiği gibi, yargıyı skandal kararlar vermeye zorlamak da, anayasanın üstünlüğünü örselemeye çalışmak demektir. Yargı mercileri bu tür zorlamalara karşı direndiği ölçüde, bağımsızlık ve tarafsızlığını tescillemiş olacaktır.
Adaylık Konusunda Nihaî Karar Verme Yetkisi
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununa göre, YSK (Yüksek Seçim Kurulu), Cumhurbaşkanı adayları hakkında yaptığı inceleme sonucunda seçilme yeterliğini ve aday gösterilme şartlarını taşıyanları gösteren geçici aday listesini belirler. Geçici aday listesi ve itiraz süresi Resmî Gazetede yayımlanır (md. 9). Resmî Gazetede yapılan ilândan itibaren iki gün içinde, geçici aday listesine veya bu listeye alınmamaya ilişkin karara karşı YSK’na itiraz edilebilir. YSK, itirazları üç gün içinde kesin karara bağlar (md. 10).
Anayasaya göre, YSK kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz (md. 79/2). Bu sebepledir ki, YSK’nın bu konuda vereceği karar kesindir ve yargısal denetime tabi değildir. 
Bu vesileyle, Sayın Erdoğan’ın 2023 yılında yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesi üzerine YSK’nın, olumlu yönde karar vermesi halinde, Erdoğan’ın adaylığı kesinleşecek, olumsuz yönde karar vermesi halinde ise artık aday olamayacaktır.
YSK, vesayet odakları ve çeşitli çevrelerden gelen psikolojik baskılara boyun eğerek Erdoğan’ın adaylığını reddetmesi halinde, AYM’nin 2012 yılında verdiği 367 kararına benzer bir kararı vermiş olacaktır ki, bu karar da YSK tarihine KARA BİR LEKE olarak geçecektir.
Her ne kadar bazı çevreler, “367 Kararı” benzeri bir kararın YSK tarafından verilmesi ÖZLEMİ içerisinde YSK’ya yoğun kamuoyu baskısı kurmaya çalışsalar da, YSK’nın, aklıselimle hareket ederek, yeni bir skandal karara imza atmayacağını ümit ediyorum.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 32810 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 3 yorum var, 3 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
Eray 21 Eylül 2021 Salı 07:00

Rte erdoğanın yeninden aday olmaması için hic bir neden yok 2023 de olur 2033 dede

Yorumu oyla      39      42  
Mehmet 20 Eylül 2021 Pazartesi 07:14

Hükümetimiz zorlu mucaledelrdenn geçmiştir bir çok yol katetmiştir artik devletimize köstek değil destek olalim

Yorumu oyla      40      42  
Yunus 20 Eylül 2021 Pazartesi 07:13

2023 seçimleri bi hayli zorlu geçecek insanımız i meşakatli seçim bekliyor akp birinci parti çıkarsa sasirmayin

Yorumu oyla      39      42  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
NBA
sınav stresi
Joachim Löw
Çankaya
voleybol
Kocan Kadar Konuş
BBP
EURO2016
Okan Buruk