E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

AİLENİN SAPKINLIK VE SALDIRILARA KARŞI KORUNMASI: 30 EKİM YÜRÜYÜŞÜ
28 Ekim 2022 Cuma

 

Batılı (Sözüm Ona) Medenî(!?) Denilen Ülkelerde Aile ve Diğer Birliktelikler
Tüm dünya genelinde, LGBT eğilimli sapkın zihniyetin aile kurumuna karşı yürüttüğü
kampanyalar ve baskıcı kuşatmalar aile kurumuna çok büyük zararlar veriyor.
Bugün Batılı ülkelerin birçoğunda, “cinsel yönelim”, “cinsel tercih”, “cinsellik
hakkı”
vb. adlar altında tamamen insan fıtratını ve tabiatını yok edici mahiyetteki eşcinsel
evlilikler yasal güvenceler altına alınmaktadır.

Bu LGBT zihniyeti kuşatması altında, nerede ise nikâhlı evliliklerle yarışır düzeyde
nikâhsız birlikte yaşamalar çoğalmakta, nikâhsız birliktelikler nikâhlı olanları geçmektedir.
Ayrıca, nikâhsız birliktelikler yanında, günü birlik ya da kısa süreli nikâhsız cinsel
ilişkiler neticesinde, nesebi bellisiz milyonlarca çocuklar ortaya çıkmaktadır.
Batılı ülkelerin büyük çoğunluğunda eşcinsel evlilikler yasal olarak meşrulaştırıldığı
için, bir kısmı annesi babası belli olmayan, bir kısmı annesi belli babası belli olmayan, bir
kısmı da annesi ve babası belli olan çocuklar, çeşitli sebep ve bahanelerle eşcinsel birlikte
yaşayanlara evlatlık olarak verilmektedir. Esasen çocukların anne ve babaları ile birlikte
yaşamaları onlar için en tabii ve onların psikolojisine en uygunu olduğu halde, bu sapkın
uygulamalar, çocukların psikolojilerini ve tabiatlarını kökünden sarsmaktadır.
Aşırı bireysellik ve rüşd yaşına gelen evlatların büyük çoğunluğunun ailelerinden
kopmaları, ebeveynlerin bir müddet sonra yalnızlaşmalarına sebep olmaktadır. Bu yalnızlık
bazı kereler onlar için dayanılmaz manevi acılara yol açabilmektedir.
İnsanların iki farklı cins olarak dünyaya gelmeleri onların tabiatlarının ve fıtratlarının
bir gereğidir. Esasen bu, bütün canlılarda böyledir. Meşhur bir söz var:
“Toplumsal hayatta çığır açacak icraatlar yapanlar, eğer kâinattaki fıtrat
kanunlarına aykırı hareket ederlerse, hayırlı işlerde ve terakkîde muvaffak olamazlar.
Bütün hareketler şer ve tahrip hesabına geçer. Madem fıtrat kanununa uygun hareket
etmek mecburiyet var; elbette insanların fıtratını değiştirmek ya da fıtrata aykırı işler
yapmak insanlığa en büyük kötülüktür”.

Bu sözle uyumlu olarak ifade etmek gerekirse, kişilerin kız ya da erkek cinsiyetlerinin
önemsizleştirilerek çok kolay bir şekilde değiştirilmesi yönündeki eğilimlerin artması, insan
fıtratı ve tabiatı ile bağdaşır bir şey değildir. Özellikle LGBT fikriyatı istikametinde gençlere
yönelik cinsiyet değiştirme yönündeki telkinler, insan tabiatını bozucu mahiyettedir.

Diğer yandan cinsiyetsizlik üzerinde o kadar vurgu yapılıyor ki, San Francisco’da
insanların ben erkeğim, ben kadınım demeye korktukları belirtiliyor; heterofobi yaygınlaşıyor.
Batıdaki bu LGBT zihniyeti kuşatması içinde, ailenin tabiatı sarsıldığı, hatta büyük
ölçüde erozyona uğradığı gibi, annelik ve babalık vasıfları ve yükümlülükleri de büyük ölçüde
yok olma sürecine girdi. Anne ve baba ile çocuklar arasındaki ilişkilerin yerini daha başka
ilişkiler aldı. Bu da çocukların aile yuvası içinde tabii yetişme ortamını ortadan kaldırdı.
Batıda aile ilişkilerinde kalıcı ve etkili tahribata sebep olan konulardan biri de ensest
ilişki yasağına yönelik hak ve hürriyet görünümlü akademik çalışmalar ve diğer yayınlardır.
Almanya, İtalya, İsviçre gibi az sayıdaki bazı Batılı ülke dışında ensest ilişkiye ilişkin cezai
yasaklamalar yoktur. Bu ülkelere yönelik de çok ciddi saldırılar söz konusudur.
Diğer yandan, tek kişilik hanelerin sayısı Batıda %50’nin üzerinde. Yani bu bağlamda,
anne ayrı, baba ayrı, çocuklar ayrı yaşamakta, minimum iki ya da üç kişiden oluşan aileler,
parçalanmalar sebebiyle tek kişilik ailelere dönüşmüş durumdadır.
Kuzey Avrupa ülkelerinde nikâh dışı doğan çocuk sayısı %59 ile %69 civarındadır.
Batıda bazı ülkelerde, nikâhlı karı ve kocanın her birisinin açıkça eşlerinden daha
başkaları ile de evlilik yaşamaları cinsel tercih kapsamında savunuluyor.
Şu anda Fransa, İsveç, Norveç, İngiltere, İzlanda gibi ülkelerde “aileye ihtiyaç yoktur”
diyenlerin önemli sayılara ulaşması ile ciddi bir kültürel değişimin yaşandığı belirtiliyor.
Aileye yönelik bütün bu tahripkâr saldırıların temelinde, “rızaya dayalı her türlü cinsel
ilişkilerin meşru bir hak olarak kabul edilmesidir”. Bu telakkide, dini, teamülî, kültürel vb.
toplumsal temelli her türlü farklı düşünce ve politika önerisi kesin olarak reddolunmaktadır.
Bütün bunlar, özellikle Batı’da aileye yönelik tahrip edici gelişmelerdir.
Kısaca ifade etmek gerekirse, Dünya genelinde aile yavaş yavaş ölüme doğru gidiyor.
Bu LGBT zihniyeti, sadece Batılı ülkelerle sınırlı kalmamakta, kendilerini çağdaş
medeniyetin tek ve emsalsiz temsilcisi gördükleri için, kibirli ve mağrur bir şekilde, bu sapkın
zihniyetlerini diğer ülkelere de çağdaş değerler adına dayatmaktadırlar. Geri kalmış bazı
ülkeler de, bu çağdaşlık kuşatmasından etkilenerek bu zihniyeti kendileri tercih etmektedirler.
Batıda her ne kadar bu yönde tahribatlar yaşansa da, akl-ı selim bazı batılı aydınlar,
ana dolumuzda mevcut olan aile ile alakalı “Anadolu irfanı” temelli aile yapısı ve kültürünün
canlandırılması yönünde öneriler geliştirmektedirler. Nitekim 2015 yılından sonra başta Yale
ve Hrward Üniversiteleri olmak üzere bazı üniversitelerin, bizdeki “Anadolu irfanını”
sistematize ederek ilmî metodoloji haline getirerek, pozitif psikoloji (mutluluk) bilimi adı
altında üniversitelere ders olarak konmakta olduğu belirtilmektedir.
Türkiye’de Geçmiş Yıllardaki Sağlam Aile Yapısı

Ülkemizde yüzlerce senedir tarihi geçmişi olan ve ahlaki ve dini temellerde şekillenen
ve “Anadolu irfanı” olarak da ifade edilen sağlam temeller üzerine yerleşmiş aile yapımız
vardı. Bu yapı bilinmeksizin günümüzde aile yapısının maruz kaldığı hadiselerin layıkıyla
izahı mümkün olamaz.

Eskiden aile fertleri arasında sarsılmaz manevi bağlar olduğu için, kolay kolay
boşanmalar olmazdı. İnsanlar bazı kereler tartışırlar, bazı kereler atışırlar, bazı kereler
birbirlerine küserler, bazı kereler birbirlerine bağırıp çağırırlar, bazı kereler aralarında değişik
dozlarda şiddet vakaları yaşanır, fakat bunların hiçbiri kolay kolay boşanma sebebi olmazdı.
Kısacası, evlilikte fırtınalı günler de, iyi günler de vardır. Bu vesileyle, hayat olumlu
ve olumsuz olarak niteleyebileceğimiz hadiselerin bir çeşnisidir. Evli çiftlerin, hayatlarında
sadece olumlu olayların olacağını hayal ettikleri durumlarda, olumsuz olayların yaşandığı
zamanda hayal kırıklığı yaşayabilmektedirler. Oysaki hayatın bir çeşni olduğunun bilinmesi
gerekiyor. Aile hayatında, acı, tatlı, ekşi her şey mevcuttur. İnsanlar evliliğe bu şekilde
düşünerek ve bunları kabullenerek girdikleri zaman, orada “evlilik olgunluğu” var demektir.
Evlilik olgunluğunun mevcut olduğu ailelerde, yukarıda sözü edilen çoğu tatsız
hadiselerin yaşanmasının üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra, taraflar, sakinleşirler, aile
içi manevi bağlar devreye girer, vicdan muhasebesi yaparlar, bazı kereler âkil insanlar
devreye girerek aralarını bulurlar ve akabinde de taraflar aile mes’uliyetinin yüklediği
müşterek yükümlülükleri yerine getirmeye kaldıkları yerden devam ederler.
Bu sebepledir ki, aile içinde yoksulluk, aile bağlarını sarsmak için yeterli değildir.
Hatta bu ağır şartlar, aile bireylerini çok daha sıkı bir şekilde birbirlerine kenetlemektedir.
Aile ilişkilerinde sarsılmaz bağların bazıları, karşılıklı sevgi, muhabbet, saygı, hürmet,
ailede ortaya çıkan sorunları birlikte aşmak için kader birliği ve duygu birliği içinde olmaktır.

Sağlam aile kültürünün en ayrılmaz ve olmazsa olmaz gereklerinden biri, karşılıklı
sadakat ve güvendir. Karının kocayı, kocanın karıyı aldatması, bu aile yapısının kitabında
yazmaz. Yani zina fiili bu yapıda kabul edilebilir bir davranış değildir.
Sağlam aile kültürü içinde, ebeveynler evlatlarına karşı müşterek bir çaba içinde
yükümlülüklerini yerine getirirler.
Aile terbiyesi, bu yapı içinde, evlatların ilk ve en kalıcı ve uzun süreli etkili olan
eğitim safhasını teşkil etmektedir.
Çocuklar, adap ve saygı kurallarını aile eğitiminden öğrenirler. Çocukların, aile içinde
aldıkları sağlam eğitimin kişiler üzerindeki etkileri bir ömür devam eder.
Çocukken ailede alınan eğitimler, sonraki aşamalarda resmi eğitim kurumlarındaki
eğitimle de tamamlanmaktadır. Özellikle görsel ve sosyal medya temelli saldırıların mevcut
olmadığı dönemlerde, aile kültürü, Anadolu irfanı şeklinde nesilden nesile intikal etmekte idi.
Ülkemizde 1982 Anayasasında, aileye yönelik ayrıntılı hükümler mevcut değil ise de,
benzerleri birçok Batılı ülkede de mevcut olan şu hüküm yer almaktadır:
“Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin
huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması(nı) …sağlamak için gerekli
tedbirleri alır, teşkilatı kurar”.
Burada anayasal olarak, hem ailenin toplumdaki ehemmiyetine vurgu yapılmakta hem
de ailenin korunması yönünde devlete sorumluluk ve yükümlülükler yüklenmektedir.
Türk Ailesine Yönelik Saldırılar
Her ne kadar Batılı ülkelerdeki düzeyde olmasa da ülkemizde de aile kurumunda ciddi
manada zayıflama ve tahribatlar meydana gelmektedir.
Her geçen gün ülkemizde de, bir yandan evlenme oranları düşerken diğer yandan da
evlenenler arasında ciddi oranlarda boşanmalar meydana gelmektedir.
Bazı kereler aile içinde karı-koca arasında yaşanan en ufak tartışmalar bile boşanma
ile neticelenebilmektedir. Mesela, bazı ailelerde, karının, kocasının instagram hesabından
kendi resmini paylaşmamasını, telefonda profil resmi olarak kendi resmini koymamasını
boşanma sebebi olarak mahkemede ileri sürdüğü belirtilmektedir.
Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, evlenen 100 çiftten ilk beş yıl içinde boşanma
oranının %39 civarında olduğu belirtiliyor.
2001 ile 2018 yılları arasındaki evlenme sayısı %1 artış gösterirken, boşanma sayısının
%54.8 civarında olduğu ifade edilmektedir.
Ülkemizde Batı temelli eğitim almış bazı psikologlar, aile içindeki çiftlere yönelik
terapi yaparken “aile kutsal değil, sen kutsalsın” şeklinde bir yaklaşımla bireyi ön plana

çıkarıyorlar. Burada temel kaygı ailenin birliğini korumak değil, aile bireylerinin bencillikleri
pohpohlanmak suretiyle mutluluğun ayrılıkta olduğu vurgulanarak aileler yok ediliyor. 
Ülkemizde boşanmalara ilişkin ortaya çıkan bu oranlar, Anayasamızda ifadesini bulan
“aile Türk toplumunun temelidir” hükmü ile uyumlu olmadığı gibi, Türk toplumunun aile
karakteri ve yapısı ile de uyumlu değildir.
Burada tekrar etmeksizin kısaca şu belirlemeler yapılabilir:
Yukarıda Batılı ülkeler için bahsi edilen aileye yönelik sapkın zihniyet temelli
tahripkâr saldırıların ülkemizde de gelişim gösterdiği görülmektedir.
Bu saldırıların temelinde de, “cinsel yönelim”, “cinsel tercih”, “cinsellik hakkı” vb.
adlar altında rızaya dayalı her türlü cinsel tercihin meşru görülmesi çabaları yer almaktadır.
Ayrıca, İstanbul Sözleşmesi ülkemiz yönünden feshedildiği halde, bu Sözleşmenin iç
hukuka yansımaları şeklinde, gerek Medeni Kanunda, gerek TCK’da, gerek 6284 Sayılı
Kanunda, gerekse sair bazı kanunlarda, aileyi tahribe yönelik işlevler gören çok sayıda hukukî
düzenlemeler vardır. Bu düzenlemelerin temelinde, AB üyeliği hayali, Avrupa Konseyi
üyeliği ve AİHM içtihatlarının yer aldığı söylenebilir. Bu uluslararası konsorsiyum, belgeler
ve içtihatlar, ülkemizi, aileyi tahrip ve yok edecek şekilde esir almış durumdadır.
Ülkemizde, Anayasamızda Türk toplumunun temeli kabul edilen aileye yönelik yok
edici saldırıların bertaraf edilmesi için, hükümetin önlemler alması, sivil toplum örgütlerinin
ciddi çabalar sarf etmesi gerekiyor.
Nitekim yakın gelecekte, ailenin biraz daha güçlendirilmesi maksadıyla bir Anayasa
değişikliğinin Meclis gündemine gelmesi ihtimali söz konusudur.
Bu bağlamda sadece Anayasa değişikliğinin yapılması yeterli değildir; kanunlarda da
ciddi manada değişikliklerin yapılması gerekiyor.
Hem Türk toplumunun hassasiyetlerini etkili bir şekilde dile getirmek, hem de bu
yolla hükümetin dikkatini çekmek, en azından yukarıda bahsi edilen anayasa değişikliği
konusunda hükümetin elini güçlendirmek, bir de yakın gelecekte aile ile alakalı kanuni
değişikliklerin yapılması konusunda hükümete mesajlar vermek maksadıyla, 30 Ekim 2022
günü Ankara’da Ankara Sivil Toplum Platformunun koordinasyonunda, 240 civarında sivil
toplum örgütünün iştiraklarıyla Hacı Bayram-ı Veli Camiinden Melike Hatun Camiine
yürüyüş gerçekleştirilecek, yürüyüş sonrasında da basın açıklaması yapılacaktır.
LGBT sapkınlıklarına karşı Türk toplumunun temelini teşkil eden aile kurumuna sıkı
bir şekilde sahip çıkmak maksadıyla, tüm Ankaralı hemşehrilerimizi, eşleri, çocukları, dost ve
ahbapları ile birlikte, 30 Ekim 2022 günü saat 13:30’da, Hacı Bayram’da başlayıp Melike
Hatun Camiinde sona erecek olan yürüyüşe ve basın açıklamasına katılmaya davet ediyoruz.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 26937 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
AVRUPA ADALET DİVANI: SEVSİNLER SİZİN ÇOĞULCULUK ANLAYIŞINIZI
10/16/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (6)
10/5/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (5)
9/25/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (4)
9/14/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (3)
9/4/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (2)
8/24/2022
CHP’NİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI? (1)
8/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (5)
8/2/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (4)
7/23/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRİZMLE İMTİHANI (3)
7/13/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (2)
7/3/2022
NATO’NUN KURULUŞ AMACI VE TERÖRLE İMTİHANI (1)
6/22/2022
AMERİKADA BİR CİNSEL SAPIK DAHA “VAHŞİCE” İDAM EDİLDİ(!?!?)
6/10/2022
II. ABDÜLHAMİD: MUTLAK İSTİBDADÇI, KIZIL SULTAN MI?
6/2/2022
EVLADLARINI BU VATAN UĞRUNA ŞEHİD VERENLER İÇİN EN ACI OLAN…
5/26/2022
DEMOKRATİK YOLLARLA DEMOKRASİYE GEÇİŞ: 14 MAYIS 1950
5/17/2022
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KARARININ İPTALİ: YENİ BİR 367 VAKASI OLUR
5/7/2022
VAAAYYY BEEEE OSMAN KAVALA MELEKMİŞ(!?!?)
4/27/2022
PAÇALARI KANLA KİRLİ BİR ÜLKE “TÜRKİYENİN SİCİLİ BOZUK” DEMİŞ
4/20/2022
MANSUR SAVAŞ’IN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLME İHTİMALİ VAR MI?
4/12/2022
PAKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
4/5/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: SİSTEMİN “FİŞ”LE CİHAZA BAĞLANMASI
3/27/2022
AYM’NİN MEVCUT HÜKÜMET SİSTEMİNİ KİTLEYEN KARARI
3/19/2022
UKRAYNA: BÜYÜKLER TEPİŞİR, OLAN KÜÇÜKLERE OLUR!
3/11/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM AÇIKLAMASI: BOOOOM
3/4/2022
TÜRKİYE’DE MUHALEFET NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR?
2/25/2022
HDP AYM TARAFINDAN KAPATILMAZSA NE OLUR?
2/17/2022
İNSAN HAKLARI AVRUPA SINIRLARINDAN İÇERİ GİREMİYOR!!!
2/9/2022
DEMOKRASİ NEREDEN GEÇER; DİYARBAKIRDAN MI YOKSA…?
2/2/2022
İNANANLARIN İNANCINI YARALAYAN SERÇE (!?!?)
1/26/2022
ENES KARA İNTİHAR ETTİ, CEMAAT VE TARİKAT DÜŞMANLIĞI DEPREŞTİ
1/19/2022
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK (CUMHURBAŞKANLIĞI) SİSTEMİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?
1/12/2022
CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
1/5/2022
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 3 yorum var, 3 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
Abdulvahit Mutkan 29 Kasım 2022 Salı 06:57

Bu çok mühim ve çok geç kalmış harekete bütün sivil kuruluş ve aileler katılmalıdır. Rusya bile parlamentosunda bir karar almış bulunuyor.

Yorumu oyla      39      39  
ADNAN METİN 29 Ekim 2022 Cumartesi 12:11

YÜREĞİNİZE SAĞLIK SAYIN HOCAM BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ KOLAY GELSİN İNŞAALLAH AMİN. SELAMÜNALEYKÜM.

Yorumu oyla      39      39  
ADNAN METİN 29 Ekim 2022 Cumartesi 12:11

YÜREĞİNİZE SAĞLIK SAYIN HOCAM BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ KOLAY GELSİN İNŞAALLAH AMİN. SELAMÜNALEYKÜM.

Yorumu oyla      39      39  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
Ak Parti
japonya
Gurbangulı Berdimuhamedov
Kuzey Kore
emrah yılmaz
burçin terzioğlu
işte benim stilim
survivor
Monaco