E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Adnan Küçük

AYM’NİN MEVCUT HÜKÜMET SİSTEMİNİ KİTLEYEN KARARI
19 Mart 2022 Cumartesi

 

 

Anayasa Mahkemesi (AYM) 23.01.2020 günü Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (CBK) ile alakalı bir karar verdi. Bu karar, o dönemde kamuoyunun pek ilgisini çekmedi.

Gerçi bu kararın üzerinden iki yıldan fazla bir zaman geçti. Fakat daha başka yoğunluklar sebebiyle bir türlü yazma fırsatı bulamadım, şimdi fırsat buldum, yazıyorum.

AYM’nin bu kararının, şu anda bir sorun teşkil etme kabiliyeti yoktur.

Ama “bölünmüş hükümet”ler döneminin ortaya çıkması halinde, mevcut hükümet sisteminin işlerliği sıfıra yakın hale gelebilecektir.

Peki, “bölünmüş hükümet” nedir? diye sorulabilir; önce bunu açıklığa kavuşturayım.

Başkanlık sistemlerinde “Bölünmüş hükümet”, yasama meclisindeki çoğunluğun siyasi eğilimi ile Cumhurbaşkanının siyasi eğiliminin farklı olmasıdır. Daha somut ifade etmek gerekirse, Cumhurbaşkanının Cumhur İttifakından (Mesela Tayyip Erdoğan) olduğu, TBMM’de Millet İttifakının çoğunluğa sahip olduğu durumda böyle bir durum ortaya çıkar.

Peki, niçin böyle bir durum ortaya çıktı; böyle bir sonucun müsebbibi 2017 Anayasa değişikliği değil mi; burada, başlıkta belirttiğim şekilde bu sonucun ortaya çıkmasının faili, müsebbibi niçin Anayasa Mahkemesi? şeklinde bir dizi sorular hemen akla takılmaktadır.

Konuyu açıklığa kavuşturmak için, önce burada kilitlenmeye sebep olan anayasal meseleye temas edeceğim, sonra da bu tıkanıklığın müsebbibini ortaya koymaya çalışacağım.

1982 Anayasasının İlk Metninde Yürütmenin Düzenleme Yapma Yetkisi

1982 Anayasasının 2017 Anayasa değişikliği öncesi metninde Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi verilmişti.

91. maddenin ilk metnine göre, “TBMM, Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler KHK’lerle düzenlenemez”.

2017 değişikliği öncesi dönemde, Anayasanın bazı maddelerinde belli konuların kanunla düzenleneceği öngörülmekte idi. Mesela Anayasa’nın bazı maddelerinde, “kanunla düzenlenir” (m. 20/3, 29/3, 31/1, vd.”,  “…kanunla kurulur” (m. 130/1), “…kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır” (m. 73/3) gibi ifadeler mevcuttu.

Bu hükümler sebebiyle bu konuların Anayasada kanunla düzenleneceği öngörüldüğü için, bu konulara ilişkin KHK’lerin çıkarılıp çıkarılamayacağı meselesi ortaya çıkmıştı.

Aslında ilk bakışta, Anayasada “kanunla düzenlenir” denilen konuların KHK’lerle düzenlenemeyeceği izlenimi söz konusu idi.

Fakat bu dönemde Anayasada “kanunla düzenlenir, kurulur vb” ifadesinin yer aldığı bazı konularda KHK çıkarıldı ve bu konu AYM’nin önüne geldi.

Konuyu daha da açayım. Mesela, Anayasanın 113. maddesinin ilk metninde şu hüküm yer almakta idi: “Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı KANUNLA düzenlenir”.

Bu anayasal hükmüne göre, bakanlıkların KHK’lerle kurulamaması gerektiği ilk bakışta akla gelebilir. Ama uygulama nasıl, bir de ona bakalım.

Anayasanın 113. maddesinde “kanunla kurulacağı” belirtilen Kalkınma Bakanlığı, AB Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 03.06.2011 Tarih ve 643 sayılı KHK ile kuruldu. Aynı KHK ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı kaldırıldı.

Bu kanun hakkında AYM’ne iptal davası açıldı.

AYM, bu konuda şu kararı verdi:

“Anayasa’da kimi konuların KHK’lerle düzenlenmesi yasaklanmaktadır. Anayasa’nın 91/1. fıkrasında, ‘Sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan siyasî haklar ve ödevler...’in KHK’lerle düzenlenemeyeceği belirtilmiştir. Bu kural gereğince, TBMM, ‘Bakanlar Kurulu’na ancak KHK’yle düzenlenmesi yasaklanmış alana girmeyen konularda KHK çıkarma yetkisi verebilir.

Anayasa’nın herhangi bir maddesinde kanunla düzenleneceği öngörülen bir konunun, Anayasa’nın 91/1. fıkrasının ‘açıkça yasakladığı hükümler’ ile ilgili olmadıkça ya da Anayasa’nın 163. maddesinde olduğu gibi KHK çıkarılamayacağı açıkça belirtilmedikçe KHK ile düzenlenmesi Anayasa’ya aykırılık oluşturmaz” (AYM Kr.: E. 2011/89, K. 2013/29, KT: 14.2.2013).

Buradan şunları anlıyoruz:

1- Anayasada KHK ile düzenleneceği açıkça yasaklanan bir konu var mı? Önce buna bakıyoruz.

2- Anayasada “kanunla düzenlenir” denilmesi, bu konunun KHK ile düzenlenmesinin yasak olduğu manasına gelmez.

3- Anayasada “KHK çıkarılamayacağı açıkça belirtilen bir durum var mı”?

AYM, bu gerekçelerle, Anayasanın 113. maddesinde yer alan, “Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı KANUNLA düzenlenir” hükmünü, çok sayıda bakanlığın kurulmasını öngören 643 sayılı KHK’nın iptali için yeterli görmemiştir. “Şayet, 113. maddede, ‘bakanlıkların KHK ile düzenlenemez’ şeklinde açık bir hüküm olsaydı, bu KHK’yi iptal ederdim” demeye getirmiştir.

Özet olarak belirtmek gerekirse, AYM’nni bu içtihadına göre, münhasıran kanunla düzenleneceği (Anayasanın 13. maddesinde olduğu gibi) belirtilmeyen ya da KHK ile düzenleneceği açıkça yasaklanmayan bütün konular KHK ile düzenlenebilir.

Bir konunun “kanunla düzenlenir” denilmesi, o konunun KHK ile düzenlenemeyeceği manasına gelmez. Nitekim 113. maddede bakanlıkların, kanunla düzenleneceği öngörüldüğü halde, KHK ile kurulmaları, AYM tarafından Anayasaya aykırı bulunmamıştır.

2017 Anayasa Değişikliği ile Cumhurbaşkanına tanınan CBK çıkarma Yetkisi

AYM’nin bu içtihadı devam ederken, 2017 Anayasa değişikliği yapıldı.

Bu değişiklikle, bazı konuların CBK ile düzenleneceği belirtildi.

Anayasanın 104/17. fıkrasına göre,

“Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda CBK çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler CBK’yle düzenlenemez. Anayasada ‘münhasıran’ kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda CBK çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda CBK çıkarılamaz. …TBMM’nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, CBK hükümsüz hale gelir”.

2017 Anayasa değişikliğinde, 104/9., 106/son, 108/son ve 118/son fıkralarda belirtilen konular “CBK ile düzenlenir” şeklinde hükümler yer aldı.

Buna göre, şöyle bir manzara ortaya çıktı:

1- Anayasanın 13. maddesi gereğince “hiçbir hak ve hürriyet CBK ile sınırlanamaz”.

2- Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler CBK’yle düzenlenemez.

3- Münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda CBK çıkarılamaz.

4- Kanunda açıkça düzenlenen konularda CBK çıkarılamaz.

5- Yürütme yetkisine ilişkin olmayan konular CBK ile düzenlenemez.

Burada iki konu öne çıkıyor;

(1) Anayasada “kanunla düzenlenir” denilen konular CBK ile düzenlenebilir mi?

(2) Anayasada “CBK ile düzenlenir” denilen konular, kanunla düzenlenebilir mi?

AYM’nin 2017 öncesi verdiği kararlara göre, esasen Anayasada “kanunla düzenlenir” denilen konuların KHK ile düzenlenmesine bir mani olmadığı gibi, aynı mantık gereğince CBK ile de düzenlenebilmesi de gerekir.

AYM, bu iki mesele hakkında şu kararı verdi: “Fıkranın üçüncü cümlesinde de Anayasa’da münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda CBK çıkarılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak Anayasa’da hangi konuların münhasıran kanunla düzenleneceğine ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte AYM’nin yerleşik içtihadında anayasa koyucunun kanunla düzenlenmesini öngördüğü konuların bu kapsamda görülmesi gerektiği kabul edilmektedir. Buna göre Anayasa’da kanunla düzenleneceği belirtilen alanlarda Cumhurbaşkanı’nın CBK çıkarma yetkisi bulunmamaktadır”

Anayasa’nın herhangi bir maddesinde kanunla düzenleneceği öngörülen bir konunun, Anayasa’nın 91/1. fıkrasının ‘açıkça yasakladığı hükümler’ ile ilgili olmadıkça ya da Anayasa’nın 163. maddesinde olduğu gibi KHK çıkarılamayacağı açıkça belirtilmedikçe KHK ile düzenlenmesi Anayasa’ya aykırılık oluşturmaz” (AYM Kr.: E. 2011/89, K. 2013/29, KT: 14.2.2013).

Peki, bu karardan neyi anlayacağız:

1- AYM, 2017 değişikliği öncesi içtihadını değiştirdi. Bu ictihad değişikliğine göre “Anayasada kanunla düzenlenir” denilen konular artık CBK ile düzenlenemez.

2- Bu ictihad değişikliğindeki mantığa göre, Anayasada CBK ile düzenleneceği belirtilen konuların kanunla düzenlenmemesi gerekir. Fakat AYM, Anayasa’da “CBK ile düzenlenir” denilen konuların da kanunla düzenlenebileceğini belirtmiştir.

İşte ne olduysa, bu ictihad değişikliği ve bu değişiklikteki tutarsızlık sebebiyle oldu.

Hükümet Sisteminin Kilitlenmesi

Bölünmüş hükümet durumunun ortaya çıkması halinde, Cumhurbaşkanının CBK ile düzenleme yapma yetkisini kullanabilmesi imkânsıza yakın derecede zorlaşmıştır; şöyle ki:

Şimdiye kadar Cumhurbaşkanı çok sayıda konuyu CBK ile düzenledi. Birleşik hükümet (yani TBMM’deki siyasi çoğunlukla Cumhurbaşkanının aynı eğilimde olduğu durum) dönemi olan şu günlerde bir sorun yoktur.

1 No’lu CBK ile Cumhurbaşkanlığı ve bütün bakanlıklar düzenlendi.

Bölünmüş hükümetin ortaya çıkması durumunda şu felaket ihtimaller ortaya çıkabilir.

TBMM kanunla 1 No’lu CBK’ni ilga edebilir. Her ne kadar, bazı Hukukçular CBK’lar kanunla ilga edilemez dese de, bu sadece bir görüştür. Anayasada bunu men eden bir hüküm yoktur. Bu sebeple, bu yönde bir kanun çıkarabilir. Bu konuda son sözü AYM söyleyecektir.

Bu durumda, söz konusu kanun Cumhurbaşkanının önüne gelecektir. Cumhurbaşkanı bu kanunu Meclise geri gönderse de, bu kanun, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edilerek Cumhurbaşkanına tekrardan gönderilebilecektir. Zaten bölünmüş hükümettte, Meclisteki çoğunluğun Cumhurbaşkanına muhalif olan tarafta olacağı için, bu vetonun aşılması çok olağan bir durum olacaktır.

Benzer durum, CBK ile düzenlenen bütün konularda aynı olabilecektir. Bu durumda, bir kanunla bütün CBK’lar ilga edilebilir.

Farz edelim, CBK’nın kanunla ilga edilemeyeceğini öngören düşünce Meclisteki çoğunluk tarafından da kabul edilmiş olsun. Bu durumda, Anayasanın 104/17. fıkrasına göre, “TBMM’nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, CBK hükümsüz hale gelir”.

Bu hüküm gereğince, TBMM’deki çoğunluğun, CBK ile düzenlenen konuları kanunla düzenlemesi halinde, bölünmüş hükümet durumunun neticesi olarak, Cumhurbaşkanının geri gönderdiği kanunlar, Meclisteki muhalif çoğunluk tarafından çok rahatlıkla aşılabilecektir.

Bu durumda, Cumhurbaşkanının CBK ile düzenleme yetkisi minimum hale gelecek, bunun neticesinde de, Cumhurbaşkanının CBK ile düzenleme yetkisi var mı yok mu? sorusu haklı olarak sorulabilir hale gelecektir.

Hatta bu bağlamda çok daha derin polemikler de yaşanabilir.

Parlamenter sistemlerde her ne kadar bakanlıklar kanunla düzenlenir denilse de, azınlık hükümeti dönemleri hariç, Mecliste hükümetin arkasında mutlak bir çoğunluk olduğu için, bakanlıkların kurulması fiiliyatta başbakana rağmen olamayacaktır.

Başkanlık sisteminin benimsendiği şimdiki Anayasamıza göre, Cumhurbaşkanı bana 20 bakanlık yeter deyip, ona göre CBK çıkarabilir. TBMM’de bölünmüş hükümet döneminde, Cumhurbaşkanının çıkardığı CBK etkisizleştirilecek şekilde, 30 ya da 15 bakanlığın kurulmasını öngören kanunlar çıkarılabilir. Bu kanunlar Cumhurbaşkanı tarafından Meclise veto ile geri gönderilse de, bölünmüş hükümetin bir neticesi olarak çoğunluk muhalif kesimde olacağı için, veto çok rahatlıkla aşılabilecektir.

Bu durumda, bir kere Cumhurbaşkanının çıkarılmasını istediği hiçbir kanun, istediği şekilde çıkarılmayacaktır. Çıkardığı bütün CBK’larda, kanunlar yoluyla, sıkı parti disiplini ve siyasi gerilim ortamında çok rahatlıkla geçersizleştirilebilecektir.

Bu durumda yürütmenin etkinliği ve gücü minimum düzeye inecektir. Dünyanın hiçbir ülkesinde, yürütme bu kadar zayıf değildir. başta ABD olmak üzere başkanlık sisteminin tatbik edildiği hiçbir ülkede vetonun aşılması üye tamsayısının salt çoğunluğu ile değildir; ya beşte üç ya da üçte iki çoğunlukla ancak veto aşılır. ABD’de bir kanun Başkan tarafından veto edildiğinde, veto edilen kanunun aynen kabule dilebilmesi için Kongrenin her bir kanadında üçte iki çoğunlukla kabul edilmesi zorunludur. Bu sebepledir ki, Amerika tarihinde, veto edilen kanunların tekrardan kabul edilme (vetonun aşılması) oranı takriben %4 civarındadır.

Bölünmüş hükümet döneminde ise bu oran ülkemizde muhtemelen %100 olacaktır.

Halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanının bu kadar zayıf olduğu, bütün inisiyatifin Mecliste olduğu bir sistemin adı başkanlık olamaz; olsa olsa mevcut hükümet sisteminin fiilen Meclis hükümetine dönüşmesinden söz edilebilir.

Özet olarak belirtmek gerekirse, ülkemizde ortaya çıkacak bir bölünmüş hükümet döneminde, sistemin kilitlenmesi mutlak görülüyor. Her ne kadar bu durumda seçimlerin yenilenmesi mekanizması öngörülmüşse de, yapılacak seçimler de tıkanıklığın aşılması için yeterli olmayabilir.

Peki, bütün bunların sebebi nedir?

Birincisi, AYM’nin kendi içinde tutarsız ictihad değişikliği, ikincisi bölünmüş hükümet dönemlerinde vetonun aşılmasının çok kolay olmasıdır. Ama asıl müsebbibin, AYM’nin ictihad değişikliği olduğu söylenebilir. TBMM, 2017 Anayasa değişikliği yaparken, AYM’nin böyle bir ictihad değişikliği yapacağını öngöremezdi.

Umarım bir Anayasa değişikliği ya da yeni bir Anayasanın yapılması yoluyla bu konu çok daha netleştirilir, bazı konuların CBK ile düzenleneceği konusu net şekilde belirginleştirilir, vetonun aşılması konusu da beşte üç ya da üçte iki çoğunluğa bağlanarak bu tür tıkanıklıkların yaşanması ihtimali minimize edilir.

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 31156 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
UKRAYNA: BÜYÜKLER TEPİŞİR, OLAN KÜÇÜKLERE OLUR!
3/11/2022
GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM AÇIKLAMASI: BOOOOM
3/4/2022
TÜRKİYE’DE MUHALEFET NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR?
2/25/2022
HDP AYM TARAFINDAN KAPATILMAZSA NE OLUR?
2/17/2022
İNSAN HAKLARI AVRUPA SINIRLARINDAN İÇERİ GİREMİYOR!!!
2/9/2022
DEMOKRASİ NEREDEN GEÇER; DİYARBAKIRDAN MI YOKSA…?
2/2/2022
İNANANLARIN İNANCINI YARALAYAN SERÇE (!?!?)
1/26/2022
ENES KARA İNTİHAR ETTİ, CEMAAT VE TARİKAT DÜŞMANLIĞI DEPREŞTİ
1/19/2022
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK (CUMHURBAŞKANLIĞI) SİSTEMİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?
1/12/2022
CHP, HALA DİNDARLAR İÇİN KORKUTUCU VE ÜRKÜTÜCÜ
1/5/2022
CHP’NİN “FETÖCÜLERLE DE HELALLEŞMEK” POLİTİKASI
12/29/2021
TÜRKİYE’DE İTTİFAKLAR VE MİLLET İTTİFAKI-HDP İLİŞKİSİ
12/22/2021
QUEBEC’DE BAŞÖRTÜSÜ TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE İSLAMA YÖNELİK FARKLI UYGULAMALAR
12/15/2021
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMDE DİN EĞİTİMİ VE LAİKLİK TARTIŞMALARI
12/8/2021
28 ŞUBAT ZİHNİYETİ “CELLADINA ÂŞIK” BAZI MAĞDURLARINDA DEVAM EDİYOR
12/1/2021
CHP’DEN HDP’YE “PKK İLE İLİŞKİLERİNİ MİNİMİZE ETME” ÖNERİSİ
11/24/2021
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE %50+1 ÇOĞUNLUK DEĞİŞMELİ Mİ?
11/17/2021
İYİ PARTİNİN KİMLİĞİNİ BİLEN VAR MI?
11/10/2021
ANAYASADAKİ DEĞİŞTİRİLMESİ YASAK HÜKÜMLERİN VESAYETÇİ TEMELİ
11/3/2021
İŞKENCE YAPMAK, DEMOKRATİK(!?) ABD İÇİN MEŞRU, TÜRKİYE İÇİN SUÇ!
10/27/2021
ÇAĞDAŞ UYGARLIK KAVRAMININ ANAYASADA NE İŞİ OLABİLİR Kİ?
10/20/2021
“YÜCE DEVLET”TEN GÜÇLÜ DEVLETE
10/13/2021
1982 ANAYASASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMELİ MİDİR?
10/7/2021
KASETÇİ DÜKKÂNININ ÜSTÜNDEKİ MAHKEMELERDEN YENİ YARGITAY BİNASINA
9/28/2021
YENİ BİR 367 ÖZLEMİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023’DE ADAY OLAMAZ
9/19/2021
YENİ YARGITAY BİNASINDA DUA EDİLDİ, LAİKLİK ELDEN GİTTİ(!!!)
9/10/2021
YÜZDE ON MİLLİ SEÇİM BARAJI NE OLMALI?
9/1/2021
28 ŞUBATIN KUDRETLİ(!) PAŞALARI LAYIK OLDUKLARI YERE MARŞ MARŞ
8/23/2021
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI HANGİ PARTİLER ACABA?
8/9/2021
TUNUS’TA CUMHURBAŞKANLIĞI DARBESİ
7/29/2021
ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZA: KAHRAMAN HALKIMIZIN VATAN SAVUNMASI
7/15/2021
TÜRKİYE’DE YAKIN GELECEKTE ERKEN SEÇİM OLABİLİR Mİ?
7/8/2021
BİZ DE BAŞÖRTÜSÜ HUSUMETİ BİTTİ ZANNEDİYORDUK; MEĞERSE…
6/28/2021
BAŞKANLIK SİSTEMİ ŞAHANE, “TROLLÜK” YAFTALARI GERİ İADE!
6/19/2021
HDP, KAPATILMALI MI; KAPATILABİLİR Mİ?
6/8/2021
KORSAN İSRAİL DEVLETİNİN ZULMÜNE UĞRAYAN MAZLUM FİLİSTİN HALKI
5/23/2021
TÜRKİYE’DE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?
5/10/2021
DÜNYANIN EN BÜYÜK KORSAN DEVLETİN BAŞI: ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ
4/30/2021
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: FİKRÎ İKTİDARIMIZI HÂLÂ TESİS EDEMEDİK
4/21/2021
VESAYETÇİLERLE DEMOKRASİ YANLILARI İÇİN TURNUSOL KÂĞIDI: 104 AMİRALİN E-BİLDİRİSİ
4/11/2021
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİ KARARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
4/2/2021
TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMESİNE NİÇİN BU KADAR SERT TEPKİ VERİLİYOR?
3/24/2021
TAKLİTCİ DEĞİL TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİNE UYGUN BİR ANAYASANIN YAPILMASI
3/15/2021
1000 YIL SÜRECEK DENİLEN 28 ŞUBAT’IN TAHRİBATLARI VE TAMİRATLAR
3/6/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (2)?
2/25/2021
YENİ ANAYASA: BAŞKANLIK SİSTEMİ Mİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ (1)?
2/16/2021
CUNTA ANAYASASINDAN DEMOKRATİK SİVİL ANAYASAYA: TAŞLI YOLLAR
2/7/2021
YARATILIŞ MODELİ KONGRESİ EVRİMCİLERİ NİÇİN RAHATSIZ ETTİ?
1/29/2021
VESAYETÇİ ZİHNİYETE GÖRE ÖZDE CUMHURBAŞKANI(!?) NASIL SEÇİLİR?
1/20/2021
BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMLER Mİ BAŞI AÇIK HÂKİMLER Mİ TARAFSIZ KARAR VERİR?
1/11/2021
1876 KÂNÛN-I ESÂSÎ’DE ÇEVİRİ HATALARI: TBMM BAŞKANINA ÇAĞRIMDIR
1/2/2021
HARF DEVRİMİNİN TÜRK DİLİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR
12/23/2020
TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR BABASI: PROF. DR. BURHAN KUZU
12/14/2020
FRANSA’DA ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ YERİNİ FAŞİZME Mİ BIRAKIYOR?
12/5/2020
CHP, HDP, SP VE İYİ PARTİ ANAYASASI İNKÂR EDİLDİ, İYİ PARTİ’DE NELER OLUYOR?
11/26/2020
HANGİ CUMHURİYET YAŞASIN?
11/17/2020
ABD’DEKİ SEÇİMLER Mİ, YOKSA VENEZUELA’DAKİ SEÇİMLER Mİ DAHA AZ HİLELİ?
11/8/2020
İZMİR DEPREMİ VE HÜKÜMETE BİR ÖNERİ
10/31/2020
Tarikatlar Atatürk’ün 1924 Anayasası’nda teminat altında idi
10/24/2020
ENİS BERBEROĞLU MİLLETVEKİLLİĞİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?
10/14/2020
CHP’NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ “GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM” MÜMKÜN MÜDÜR?
10/4/2020
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 2023 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?
9/23/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖRE, DEVLET KADINA YÖNELİK 'ALKOL TEMELLİ ŞİDDETLE' MÜCADELE ETMEMELİ Mİ?
9/13/2020
TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİ OLAN AİLEDE “ALARM ZİLLERİ” ÇALIYOR?
8/27/2020
15 YAŞ ALTI KIZLARLA İMAM NİKÂHI İLE EVLİLİK SUÇ MU, DEĞİL Mİ?
8/16/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “BAL”IN İÇİNE ZEHİR KATILARAK SERVİS EDİLMESİ
8/5/2020
ZİNCİRLERİNİ KIRAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİF’İNDE İLK CUMA NAMAZI
7/25/2020
15 TEMMUZ BENZERİ YENİ BİR İHANET KALKIŞMASI YAŞANABİLİR Mİ?
7/15/2020
27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN YASSIADA CİNAYET MAHKEMESİ İLGA EDİLDİ
7/6/2020
FETH-İ MÜBİN’İN SEMBOLÜ AYASOFYA SAN’AT VE İMAJA FEDA EDİLEMEZ
6/20/2020
AYASOFYA’YA DANIŞTAY KARARIYLA CAMİ STATÜSÜ KAZANDIRILMASI
6/9/2020
TÜRKİYE’DE ASKERÎ DARBELERİN ANASI: 27 MAYIS 1960
5/31/2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: AİLE VE KADINLAR KORUNUYOR MU TAHRİP Mİ EDİLİYOR?
5/18/2020
ALİ ERBAŞ’IN ŞAHSINDA HUTBELERE LGBTİ+ AYARI MI ÇEKİLMEK İSTENİYOR?
5/5/2020
CORONA SÜRECİNDE YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK SAVAŞLARIN GALİBİ KİM OLACAK?
4/24/2020
CORONA VİRÜSÜ KÜRESEL OPERASYONA MI DÖNÜŞÜYOR?
4/13/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI “DUA İLE MÜCADELE” ÇOK MU SAÇMA?
4/1/2020
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI HANGİ ÜLKELER BAŞARILI, HANGİLERİ BAŞARISIZ?
3/21/2020
İDLİB’DE NE İŞİMİZ Mİ VAR? ŞEHİTLİK TEPESİ BOŞ MU KALMALI?
3/10/2020
28 ŞUBAT, RAND CORPORATİON: YENİ BİR DARBE Mİ GELİYOR?
2/29/2020
SORUYORUM: FETÖ İHANET ÖRGÜTÜ’NÜN SİYASİ AYAĞI KİMLER OLABİLİR?
2/18/2020
ANAYASA MAHKEMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇABALARINI SABOTE Mİ ETTİ?
2/9/2020
ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ SONRASI SKANDAL MAÇ ERTELEME KARARI
1/28/2020
HAKİKATEN TÜRK ASKERİ’NİN LİBYA’DA NE İŞİ Mİ VAR?
1/18/2020
İNSANCIL(!) BATIDA FAŞİST BİRİNE VERİLEN NOBEL ÖDÜLÜ
1/8/2020
KANAL İSTANBUL KAMPLAŞMASI: YENİ GEZİ EYLEMLERİ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?
12/30/2019
YENİ PARTİLERİN TOPLUMDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
12/24/2019
YORUMLAR
Toplam 1 yorum var, 1 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
ADNAN METİN 22 Mart 2022 Salı 18:18

YÜREĞİNİZE SAĞLIK SAYIN HOCAM BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ. SELAMÜNALEYKÜM.

Yorumu oyla      0      0  
SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
ygs sonuçları
DEAŞ
Demba ba
Joachim Löw
Endonezya
harç
Edward Snowden
Soru
ygs sonuçları öğren