E-posta :
  Şifre :
    ► Üye olmak istiyorum
    ► Şifremi Unuttum

Tekin Öget

BU FANİ ALEMDEN BİR ÖMER GEÇTİ
1 Kasım 2021 Pazartesi

 

 

Fil Vakasından on üç yıl kadar sonra, diğer bir rivayete göre ise Fi car savaşından dört yıl kadar önce Mekke’de doğdu. KUREYŞ'İN bazı ileri gelenleri gibi putperestliğe bağlı kalarak önceleri Hz. Peygamber(SAV)’e ve İslâmiyet’e karşı düşmanlık gösteren, bilhassa kabilesinden Müslüman olanlara işkence yapan Ömer bi‘setin 6. Yılında (616) Müslüman oldu.
Hz. Ömer Müslüman olduğu gece Ebu Cehil ’in evine giderek İslâm’ı kabul ettiğini bildirdi; ayrıca ertesi gün Cemil b. Ma'mer el-Cum Ahi'ye Müslüman olduğunu bütün KUREYŞLİLERE ilân ettirdi. Onun İslâmiyet’e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kâbe’de toplu olarak namaz kıldılar.
Hz. Ebu Bekir’in hilâfeti döneminde Hz. Ömer ona müşavirlik ve kadılık yaptı. Halife olunca Usame b. ZEYD kumandasındaki orduya hareket emri veren Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer'in Medine’de kalmasını istedi ve bunun için Hz. Usame'den izin aldı.
Hz. Ebu Bekir namaza çıkamayacak derecede hastalanınca imamlık görevini Ömer’e bıraktı ve onu yerine halef tayin etmek üzere Abdurrahman b. AVF, Saîd b. ZEYD, Osman b. Affan, ÜSEYD b. HUDAYR gibi Sahabilerle istişareye başladı. Bunlardan bazıları Hz. Ömer’in sert mizacını ileri sürerek çekincelerini dile getirdiler. Halife görüşmelerini tamamladıktan sonra Hz. Osman’ı çağırarak bu hususta bir ahitname yazdırıp mühürledi yanına Hz. Ömer ile Hz. Osman’ı alıp Mescidi-i Nebeviye gitti ve halka şöyle dedi:
“Sizin için halife seçtiğim kişiye razı olur musunuz? Bir yakınımı tayin etmedim. Allah’a an dolsun ki bütün gücümle düşünüp taşındım ve Ömer b. HATTAB'I uygun buldum; onu dinleyin ve ona uyun” orada bulunanların hepsi olumlu cevap verdi. Hz. Ebu Bekir’in vefat ettiği gün Hz. Ömer Mescidi Nebevide biat aldı.
Hz. Ömer, 23 (644) yılı haccını eda edip Medine’ye döndüğü günlerde, Mu gire b. Şu ‘be ’in Basra valisi iken edindiği kölesi Ebu Lüle FİRUZ en-Nihavendi efendisinin kendisinden fazla ücret aldığını söyleyerek bunun azaltılmasını istedi. Halife onun demircilik, marangozluk ve nakkaşlık yaptığını öğrenince Hz. Mu gire ’in kendisinden aldığı ücretin fazla olmadığını bildirdi. Bunun üzerine Ebu Lüle ertesi gün sabah namazında hançerle Hz. Ömer’i yaraladı ve Müslümanların elinden kurtulamayacağını anlayınca kendini öldürdü. Halife ölüm döşeğinde iken kendisine yerine birini bırakması teklif edilince aşere-i mübeşşereden altı kişilik şûranın toplanarak üç gün içerisinde aralarından birini halife seçmelerini istedi; oğlu Abdullah’ı da halife seçilmemek şartıyla bu heyete dahil etti. Namazı kıldırmak üzere Suheyb b. Sinan'ı, şûra üyelerini toplamak üzere MİKDAD b. Esvet'i, seçim gerçekleşinceye kadar heyetin rahatsız edilmemesini sağlamakla da Ebu Talha el-Ensari'yi görevlendirdi. Oğlu Abdullah’ı Hz. ÂİŞE'YE yollayarak Resulü Ekrem’in hücresine onun ayağının dibine defnedilmek için izin istedi. Hz. AİŞE kendisi için düşündüğü bu yeri ona vermeyi kabul etti. Hz. Ömer üç gün sonra vefat etti (26 Zilhicce 23 / 3 Kasım 644). Cenaze namazını suheyb b. Sinân kıldırdı.
Hz. Ömer kaynaklarda uzun boylu, gür sesli ve heybetli bir kişi olarak tasvir edilir. Birçok kadınla evlenen Hz. Ömer ilk evliliğini Zeyneb bint Maz‘ûn el-Cumahiyye ile yaptı. Abdullah ve Hafsa bu evlilikten doğan çocuklarıdır. Câhiliye döneminde evlendiği Müleyke bint Amr ve Kureybe bint Ebu Ümeyye’yi İslâmiyet’i kabul etmedikleri için müşrik kadınlarla evlenmeyi yasaklayan âyet (el-Mümtehine 60/10) doğrultusunda boşadı. Başka evlilikler de yapan Hz. Ömer son evliliğini 17 (638) yılında Hz. Ali ve Hz. Fâtıma’nın kızları Ümmü Külsûm ile yaptı. Hz. Ömer’in bu evliliğiyle Resûl-i Ekrem’le akrabalık kurma amacı taşıdığı bilinmektedir.
Aşere-i mübeşşereden olan Hz. Ömer aynı zamanda vahiy kâtiplerinden ve RESULULLAH'IN  en yakın sahabelerindendir. Kızı Hafsa ile Hz. Peygamber(SAV)’in evlenmesi (3/ 625) onların bu dostluğunu daha da pekiştirmişti. Resulü Ekrem kendisiyle birçok konuda istişare ederdi. Onun bazı görüşlerinin nazil olan ayetlerle teyit edildiği görülmektedir. “Muvafakati Ömer” denilen bu ayetler arasında şarabın kesin biçimde haram kılınması (el-Bakara 2/219), Hz. Peygamber’in evine gelen kimselerle hanımlarının perde arkasından konuşmasının daha uygun olacağı (el-Ahzâb 33/53), Kâbe’deki Makamı İbrahim'in namazgâh ittihaz edilmesi (el-Bakara 2/125) ve münafıkların reisi Abdullah b. Übey b. Selûl’ün cenaze namazının kılınmaması gerektiği (et-Tevbe 9/84) gibi hususlar örnek olarak zikredilebilir.
Hz. Ebu Bekir ile birlikte “Şeyhayn” diye anılmış ve bazı fakih sahabeler onların ittifak ettikleri hususları diğer sahabilerin görüşlerine tercih etmiştir. Hz. Ebu Bekir Medine’de kaza işlerinin başına onu getirmişti. Resulü Ekrem onun hakkında, “Allah, gerçeği Ömer’in lisanı ve kalbi üzere yarattı, konusunda ümmetimin en kuvvetlisi Ömer’dir”; “Muhakkak ki şeytan senden korkar, ya Ömer!” demiş, “Ey Allah'ım! Ömer’in kalbinden haset ve hastalıkları çıkar ve onu imana tebdil et” şeklinde dua etmiştir. Hz. Ömer, “Sana vaiz olarak ölüm yeter ey Ömer!” ifadesini mührüne kazıtmış, kendisini malıyla ve canıyla Hz. Peygamber(SAV)’in yoluna adamıştır.
Hz. Ömer’in en meşhur lakabı “Faruk'tur. “Hak ile bâtılı birbirinden ayıran” anlamındaki bu lakabı kendisine Hz. Peygamber(SAV)’in, Müslümanların veya Ehli kitabın vermiş olduğuna dair rivayetler bulunmaktadır. İslâm tarihinde “emîrü’l-mü’minîn” tabiri ilk defa Hz. Ömer için kullanılmıştır. Sünnî uleması, onun Hz. Ebu Bekir’den sonra Müslümanların en faziletlisi ve hilâfet makamına en uygun sahabe olduğunda ittifak etmiştir.
Hz. Ömer sert mizaçlıydı. Onun bu özelliğini Resulü Ekrem, “Ümmetimin içinde ümmetime en merhametli Ebu Bekir, Allah’ın emri konusunda en şiddetlisi Ömer’dir” sözüyle dile getirmiştir. Hz. Ebu Bekir döneminde Medine’deki kaza işlerinin başında bulunarak tecrübe kazanmış, adalet sahasında gerçekleştirdiği icraatıyla insanlık tarihine geçmiştir. Onun hakkında Hz. ÂİŞE'NİN, “Ömer anılınca adalet anılmış olur, adalet anılınca Allah anılmış olur, Allah anılınca da rahmet iner” dediği nakledilir. Halifeliği süresince beytülmalden ihtiyacı dışında hiçbir şey almamaya dikkat etmiş, sıradan bir KUREYŞ'Lİ gibi yaşamış ve Hz. Ali’nin bu konudaki tavsiyelerine uymuştur.
RESULULLAH (SAV)) onun hakkında, “Sizden önceki toplumlarda Allah’ın kalplerine ilham verdiği kimseler vardı. Eğer benim ümmetimde de böyle kimseler varsa -ki şüphesiz vardır- muhakkak Ömer de onlardandır” demiştir. Hz. Ömer toplumu ilgilendiren bir konu ortaya çıkınca halkı Mescidi Nebeviye çağırır, iki rekât namaz kılındıktan sonra minbere çıkıp konuyu halka açardı. Halkın soru sormasına ve haklarını aramasına imkân tanır, kendisinin eleştirilmesini isterdi. Emri bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker esasına bağlı kalarak halifelik vazifesini yerine getirmekte çok büyük hassasiyet gösteren Hz. Ömer bütün emir ve yasakları önce kendi şahsında uygular, halka verdiği emirleri aile mensuplarına da söyleyerek bunlara riayet edilmesini isterdi.
Hz. Ömer, divan defterlerini yanına alarak Medine çevresindeki insanların atıyyelerini evlerine gidip bizzat kendisi dağıtırdı. Gündüzleri çarşı pazarda, geceleri de Medine sokaklarında dolaşıp asayişi kontrol eder, ihtiyaç sahiplerini gördüğünde kendisi beytülmalden yiyecek taşırdı. Her cumartesi günü Medine’nin dışında Âliye yöresine gider, güç yetiremeyecekleri işlerde çalıştırılan kölelerin yükünün hafifletilmesini sağlardı. Aynı şekilde hayvanlara fazla yük yükletilmesine müdahale ederdi. Valilerine yazdığı mektup ve emirnamelerden birer nüshanın saklanmasını istediğinden divanü'l inşa'nın kurucusu kabul edilmiştir. 18 (639) yılındaki kıtlıkta ihtiyaç sahipleri ZEYD b. Sabit tarafından belirlenmiş ve beytülmalde bulunan bütün hububat ve yiyecekler kendilerine dağıtılmıştır. Kendisi de her gün yirmi deve kestirerek ihtiyaç sahiplerine dağıtmış, kıtlık yılında ihtiyaç dolayısıyla hırsızlık yapmak zorunda kalanlara ceza uygulamamıştır.
Ne mutlu bu fani alem için de Adalet ve merhamet timsali Hz. Ömer gibi yaşamaya çalışan makam ve sorumluluk sahibi adil olan ve adil yaşayan ve kararlarında kul hakları ve Allah rızasını gözeten yönetici, makam sahipleri ve aile reislerine...
Ya kılıçta Allah'ın aslanı Hz. Ali gibi keskin, ilim'de ise tevazzu sahibi ol, Ya merhamet'te ve sadakat'te Hz. Ebu Bekir sıddık gibi ol, Ya ahlak'ta hoşgörü'de cömertlik'te Hz. Osman gibi ol, Ya da adalet'te, istişare'de, nefsine yenilmemek'te Hz. Ömer gibi ol... 
Rabbim 4 halifemizden razı olsun bizleride onların ahlakı ve adaleti yolunda istikamet eylesin...

E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
Bu yazı 28441 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
EFENDİLER CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZDEN, BUGÜN TEZKEREYE HAYIR DİYECEĞİZ GÜNLERE
10/29/2021
OSMAN KAVALA 10 ELÇİ EDER Mİ?
10/25/2021
MADEM NUTUK'TAN BESLENECEKSİNİZ BUNLARI DA BİLİN İSTEDİM
10/22/2021
BANA KIZACAKSINIZ AMA...!
10/18/2021
YA RUHSATI REHİNLİ ARAÇ MİSALİ YAŞAR YA DA...!
10/4/2021
ADAYLARI YOK SEÇMEYE DÖRTNALA GİDİYORLAR.! (SEÇİME)
9/20/2021
SENDEN FATİH OLMAZ, HALA ANLAMADIN MI EKREM BEY?
9/2/2021
YENİ TALİBAN
8/19/2021
SİYASİ KUNDAKÇILAR VE SİNSİ HELP TURKEY GLOBAL CALL ÇAĞRILARI
8/6/2021
SANKİ ATATÜRK CHP'Sİ DEĞİL YUNANİSTAN ALTIN ŞAFAK PARTİSİ
7/28/2021
15 TEMMUZ 2016 ŞANLI ZAFERİ
7/15/2021
SEÇİMİN İKİ TARAFI
7/1/2021
KEMAL KILIÇDAROĞLU’NDAN SEDAT PEKER’E DÖNÜŞMEK
6/20/2021
BEŞ BENZEMEZ BİR ARADA (FETO + CIA + MOSSAD + MUHABERAT + SEDAT PEKER)
6/7/2021
BAŞARAMAYACAKSINIZ
5/24/2021
İSRAİL ELİ KANLI SİYONİST İŞGALCİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜ'DÜR DEVLET DEĞİLDİR...
5/9/2021
ORTAYA KARIŞIK
4/30/2021
MESELE RECEP TAYYİP ERDOĞAN 128 MİLYAR DOLAR DEĞİL
4/16/2021
BU MİLLET “YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE DER SİZİ BİLDİRİNİZDE 104 KEZ BOĞAR”
4/4/2021
“NAMLUSUNU MİLLETE ÇEVİRMİŞ TANKA SELAM DURMAM” DİYEN ADAM…
3/25/2021
YA DİLSİZ ŞEYTAN OLUN SUSUN YA SAMİMİ MÜMİN OLUN KONUŞUN
3/14/2021
28 ŞUBAT BİTTİ (Mİ) SANIYORSUNUZ
3/2/2021
İYİ Kİ DOĞDUN ÖMER’İM BU MİLLET SENİ KIYAMETE KADAR UNUTMAYACAK
2/20/2021
YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR
2/13/2021
HALA ANLAMADIK MI?
2/5/2021
SİZ MİLİTAN OLABİLİRSİNİZ LAKİN BİZ MİL(Lİ)TAN’IZ…
1/29/2021
BİR SAĞLIKÇI KARDEŞİMİZDEN GELEN MEKTUP, SÖZ VERDİM YAZDIM
1/22/2021
SENİN SÖZDE DEDİKLERİN BU MİLLETİN ÖZÜDÜR
1/15/2021
BOĞAZ(İÇİ) ENFEK (SİYONİST)LERİ
1/8/2021
KAFA 28 ŞUBAT/ TV HALK/ PAŞA ÇEVİK FİKRİ BİR...
1/4/2021
KILIÇDAROĞLU KİMLERİN İÇ SESİ?
12/26/2020
BENCE SİZ “HERKES İÇİN CHP”Yİ YANLIŞ ANLAMIŞSINIZ BEYLER
12/17/2020
ASKIDA ADAYLIK VE REHİNLİ GENEL BAŞKAN
12/10/2020
(SUİ)KASTINIZI AŞMAYIN EFENDİLER
12/4/2020
KARA DEFTERE YAZILAN BİR SİYASİ İNTİHAR DAHA… “KOD ADI ARINÇ…”
11/25/2020
CH(İP)’İN ÜMİT ÖZDAĞ İLE İMTİHANI
11/19/2020
İÇİMİZDEKİ BIDEN’CILAR
11/11/2020
AYDA BEBEĞİN 91 SAATLİK SIRRI ALLAHU EKBER’DE GİZLİ
11/4/2020
İÇİMİZDEKİ “MACRON’İZMALAR”
10/27/2020
AYM’DEKİ IŞIKLAR BİR KUMPASIMI BOZDU? YOKSA BİR DARBEYE SİNYALMİ ÇAKTI?
10/16/2020
KULLANIŞLI APARATLARA MİLLET İTİBAR ETMEZ
10/9/2020
HERKES KARARINI VERSİN YA KARDEŞİZ YA DA DEĞİL…
9/28/2020
“ASLOLAN VATANDIR VATAN BEYLER HANIMLAR”
9/21/2020
YA EKREM YA İSTANBUL
8/30/2020
BİR HAYAL İLE BAŞLAYAN VE GERÇEĞE DÖNÜŞEN 19 YILLIK SERÜVEN
8/15/2020
MAHALLE BASKISI
8/6/2020
HAMDOLSUN ARTIK ADI “AYASOFYA-İ KEBİR
7/24/2020
15 TEMMUZ SEFERİN AYASOFYA ZAFERİN ADIDIR
7/14/2020
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE YARGI ÜZERİNE…
7/7/2020
O BİZİM HAMİD’İMİZ SİZİN İSE AZRAİL’İNİZ
6/29/2020
PUSULASI BOZUK MUHALEFETLE YOL YÜRÜNMEZ
6/22/2020
AYASOFYA CAMİ’NİN RAHATSIZ ETTİKLERİ
6/15/2020
ADALET BU OLMAMALI
6/6/2020
SİYASİ FİGÜRLER VE İHANETLERİ
5/27/2020
SALÂ VE SALAVAT-I ŞERİFİN RAHATSIZ ETTİKLERİ
5/18/2020
GÖNÜLLERDEN VE TARİHTEN SİLİNİP GİDECEKLER
5/11/2020
DARBE ÇIĞIRTKANLARINA İZİN VERMEYEN ERDOĞAN VE SEVENLERİ
5/3/2020
ABİDİNE ÖZGÜRLÜK
4/26/2020
ZORLU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKMAK
4/20/2020
ONLAR KONUŞSUN BİZ İŞİMİZE BAKALIM
4/13/2020
EY İNSANLIK DERSİMİZİ ALDIK MI?
4/6/2020
DEĞİŞİME ZORLANAN DÜNYA VE MUTLAK İRADE
3/30/2020
ESKİ VE YENİ KARANTİNALAR
3/22/2020
NE İDLİB NE RUSYA ELDE PATLAYAN KORONA
3/13/2020
GEÇMİŞTEN GELEN NEFRET
3/2/2020
DARBELERDEN MEDET UMMAK
2/26/2020
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.
Üye girişi yapmadınız. Misafir olarak yorum ekleyebilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
  Yorumcuların dikkatine…

İmlası çok bozuk,
Büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren,
Bir iki kelimelik, konuyu zenginleştirmeyen,

yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.

Bu haber henüz yorumlanmamış...

SOSYAL MEDYADA TAKİP ET
FACEBOOK'TA TURKTIME
TWITTER'DA TURKTIME
 
KATEGORİLER
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
ETİKETLER
  •KÜNYE
  •İLETİŞİM
  •REKLAM
 
 
  •Güncel
  •Siyaset
  •Dünya
  •Medya
  •Magazin
  •Spor
  •Kültür
  •Sağlık
  •Ekonomi
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
  •Dünya
  •Spor
  •Kültür
  •Ekonomi
  •Sağlık
  •Medya
  •Siyaset
  •Güncel
  •Aktüel
süper lig
bist
IŞİD
Chelsea
ygs soru ve cevapları
haşim kılıç
Murat Yıldırım
Fernandao
Duygun Yarsuvat